CA 20 C sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, 5l

Materialu in okolju prijazno sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje. Idealno za vsakodnevno čiščenje sanitarnih površin.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (l) 5
Enota pakiranja 2
pH-vrednost 2,1
Teža vključno z embalažo 5,585
Mere (D × Š × V) 192 / 145 / 248
Značilnosti
 • koncentrat za vzdrževalno čiščenje sanitarij z varčno porabo
 • odstranjuje madeže vodnega kamna, mila, urinskega kamna ter tudi druge tipične madeže na področju sanitarij
 • površine, ki ste jih sprali, se posušijo brez lis
 • z učinkom za enostavno čiščenje. Olajšuje nadaljnje čiščenje
 • prijeten, svež vonj
 • ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
 CA 20 C sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, 5l
 CA 20 C sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, 5l
 CA 20 C sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, 5l
 CA 20 C sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, 5l
 CA 20 C sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, 5l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/
 • P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
Področja uporabe
 • Sanitarno področje