CA 20 R sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, pripravljeno za uporabo, 0.5l

Sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, ki je pripravljeno za uporabo. Materialu in okolju prijazno. Enota embalaže: 12 plastenk vklj. z 2 pršilnima glavama. Ena pršilna glava zadostuje za do 40 uporab.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (l) 0,5
Enota pakiranja 12
pH-vrednost 2,1
Teža vključno z embalažo 0,613
Mere (D × Š × V) 302 / 187 / 244
Značilnosti
 • sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, ki je pripravljeno za uporabo
 • odstranjuje madeže vodnega kamna, mila, urinskega kamna ter tudi druge tipične madeže na področju sanitarij
 • razvito za visoko zmogljivost čiščenja
 • površine, ki ste jih sprali, se posušijo brez lis
 • z učinkom za enostavno čiščenje. Olajšuje nadaljnje čiščenje
 • lahka, ergonomska razpršilna plastenka (500 ml) s profesionalnim pršilnikom s šobo za penjenje
 • manj odlaganja med odpadke zahvaljujoč ponovni uporabi profesionalnega pršilnika
 • prijeten, svež vonj
 • ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
 CA 20 R sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, pripravljeno za uporabo, 0.5l
 CA 20 R sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, pripravljeno za uporabo, 0.5l
 CA 20 R sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, pripravljeno za uporabo, 0.5l
 CA 20 R sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, pripravljeno za uporabo, 0.5l
 CA 20 R sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, pripravljeno za uporabo, 0.5l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/
 • P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
 • Sanitarno področje