Dišeče sredstvo za čiščenje Citral, 1l

S pomočjo Citrala, našega sredstva za vsakdnevno čiščenje s prijetnim vonjem, boste enako nežno in učinkovito odstranili nečistoče z vseh pralnih površin in opreme.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (l) 1
Enota pakiranja 12
pH-vrednost 8,7
Teža vključno z embalažo 1,1
Mere (D × Š × V) 8 / 8 / 28
Značilnosti
 • s posebej nizko stopnjo penjenja
 • ph nevtralno v raztopini za čiščenje
 • suši brez puščanja sledi
 • ne korodira
 • z dolgotrajnim vonjem
 Dišeče sredstvo za čiščenje Citral, 1l
 Dišeče sredstvo za čiščenje Citral, 1l
 Dišeče sredstvo za čiščenje Citral, 1l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/
 • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
 • Sanitarno področje