SanitPro sredstvo za čiščenje stranišč Tolisan, 750ml

Tolisan sredstvo za čiščenje stranišč v obliki gela, pripravljeno za uporabo, za temeljito odstranjevanje oblog vodnega kamna in urina v straniščih in pisoarjih.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (ml) 750
Enota pakiranja 15
pH-vrednost 0,9
Teža vključno z embalažo 0,877
Mere (D × Š × V) 9 / 5 / 27,3
Značilnosti
 • gebrauchsfertiger WC-Reiniger
 • ustvarja močno peno
 • zelo kislo
 • blago odišavljeno
 • gosta tekočina
 • deodorirajoče
 SanitPro sredstvo za čiščenje stranišč Tolisan, 750ml
 SanitPro sredstvo za čiščenje stranišč Tolisan, 750ml
 SanitPro sredstvo za čiščenje stranišč Tolisan, 750ml
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Videos
Področja uporabe
 • Sanitarno področje