SanitPro sredstvo za temeljito čiščenje Unisan Plus, 10l

Koncentrat za temeljito čiščenje Unisan Plus sz vonjem svežine za ročno intenzivno čiščenje umazanih sanitarnih površin in za odstranjevanje trdovratnih oblog vodnega kamna.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (l) 10
Enota pakiranja 1
pH-vrednost 0,7
Teža vključno z embalažo 11,8
Mere (D × Š × V) 22,5 / 18,5 / 31
Značilnosti
 • zelo kislo
 • s posebej nizko stopnjo penjenja
 • prijeten, svež vonj
 • odstranjuje vodni in urinski kamen, ostanke mila, maščobo in sledi čevljev
 SanitPro sredstvo za temeljito čiščenje Unisan Plus, 10l
 SanitPro sredstvo za temeljito čiščenje Unisan Plus, 10l
 SanitPro sredstvo za temeljito čiščenje Unisan Plus, 10l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
 • Sanitarno področje