SanitPro sredstvo za vsakodnevno čiščenje Allsan, 10l

Naše sredstvo za redno čiščenje zagotavlja čistočo in zanesljivo ščiti vredne sanitarne predmete. Razen tega, je z redno uporabo učinkovito preprečeno nalaganje vodnega kamna.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (l) 10
Enota pakiranja 1
pH-vrednost 4,5
Teža vključno z embalažo 10,5
Mere (D × Š × V) 22,5 / 18,5 / 31
Značilnosti
 • z dolgotrajnim vonjem
 • Sjaj brez sledi, z bisernim efektom
 • ne korodira
 • ustvarja močno peno
 SanitPro sredstvo za vsakodnevno čiščenje Allsan, 10l
 SanitPro sredstvo za vsakodnevno čiščenje Allsan, 10l
 SanitPro sredstvo za vsakodnevno čiščenje Allsan, 10l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/
 • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
 • Sanitarno področje