Podmienky pre hodnotenie tovaru

Naše pravidlá pre hodnotenie

Ďakujeme Vám za hodnotenie a spätnú väzbu, ktorú ste pridali k našim výrobkom na www.karcher.sk. Vaše hodnotenie aktívne pomáha zákazníkom pri rozhodovaní a nákupe. Nám je spätnou väzbou, či robíme všetko správne alebo je potrebné niečo inovovať. Každé hodnotenie je dôležité a cenné, preto Vám patrí naša vďaka.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste pri hodnotení dodržiavali nasledujúce pravidlá:

Je dôležité, aby ste hodnotili hlavne vlastnosti výrobkov, popisovali vaše osobné skúsenosti. Presnosť a otvorenosť pri opise produktu bude užitočným pre iných zákazníkov.

Vyvarujte sa, prosím

  • nevhodnému vyjadrovaniu a obsahu ( vulgarizmy, osočovanie...)
  • uvádzaniu osobných informácií (meno, priezvisko, e-mail, telefón...)
  • pripomienkam týkajúcich sa cien, vrátanie porovnávania a alternatív
    výňatkom, alebo odpisom z textov cudzích webových stránok, reklame, URL odkazom, ktoré robia referencie príspevkom, ktoré sa netýkajú vlastnosti výrobku

 

Ak máte pripomienky, sťažnosti alebo ste nespokojný, prosím obráťte sa na info@karcher.sk.

Všetky zadané hodnotenia podliehajú našim pravidlám pre užívanie. Hodnotenia, ktoré budú v rozpore s týmito, alebo vyššie uvedenými pravidlami, nebudú zverejnené a spoločnosť KÄRCHER Slovakia s.r.o. ich môže kedykoľvek odstrániť.

Naše pravidlá pre užívanie

Pre službu "Recenzie výrobkov" platia nasledujúce pravidlá užívania. Pri rozpore medzi Vyhlásením o ochrane osobných údajov KÄRCHER Slovakia s.r.o. a týmito Podmienkami pre hodnotenie tovaru platia v súvislosti so službou "Recenzie výrobkov" prednostne Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Odoslaním Vášho hodnotenia na karcher.sk súhlasíte s týmito Podmienkami pre hodnotenie tovaru.

Zverejnenie obsahov

Pri zverejnení Vašich hodnotení zaručujete nasledujúce skutočnosti:

  • Ste jediným autorom a majiteľom autorských práv.
  • Zriekate sa všetkých osobných autorských práv prípadne vyplývajúcich z týchto obsahov.
  • Máte minimálne 18 rokov.
  • Nesmiete dodávať žiadne obsahy,  ktorých je známe, že sú nesprávne, nepravdivé, zavádzajúce, poškodzujúce, výhražné, hanobiace, pohoršujúce, povoľujúce násilie a / alebo vulgárne, odporujúce ústave, rasistické a / alebo inak trestné / porušujúce právo a / alebo v rozpore s platným právom; ktoré porušujú práva tretej strany, napr. autorské práva, ochranné známky, patentové právo, právo na ochranu dát, priemyselné tajomstvo alebo iné práva na ochranu vlastníctva, alebo osôb; za ktoré ste dostali finančné ohodnotenie, alebo akúkoľvek inú protislužbu od tretej strany; ktoré obsahujú informácie odkazujúce na iné webové stránky, adresy, e-mailové adresy, kontaktné informácie, alebo telefónne čísla alebo ktoré obsahujú počítačové vírusy, či iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory.

 

Udelenie práv na použitie

Odoslaním Vášho hodnotenia súhlasíte s tým, že Vás KÄRCHER Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra , IČO: 43 967 663, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel: Sro, vložka č.: 21575/N bude kontaktovať s otázky súvisiacimi s hodnotením. Na Vami odoslané hodnotenie poskytujete 21575/N spoločnosti KÄRCHER s.r.o. bezplatné, neodvolateľné, časovo a miestne neobmedzené, prevoditeľné právo na použitie. Právo na použitie zahŕňa najmä právo na kopírovanie, rozširovanie a prenosu vo všetkých médiách KÄRCHER, KÄRCHER Slovakia s.r.o. (najmä na internete a v tlačových médiách). Všetky Vami podané obsahy môžu byť zo strany KÄRCHER Slovakia s.r.o. využívané podľa vlastného uváženia. KÄRCHER Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť, skrátiť, nezverejniť alebo vymazať všetky obsahy na svojich webových stránkach z dôvodu nezlučiteľnosti s pravidlami pre obsah KÄRCHER Slovakia s.r.o. alebo s inými časťami týchto pravidiel pre užívanie. Zaslané hodnotenia nemožno spracovávať spätne. Vami zaslané hodnotenia budú spravidla uverejnené online v priebehu dvoch až štyroch pracovných dní. KÄRCHER Slovakia s.r.o. si však vyhradzuje právo akékoľvek zaslané hodnotenie z ľubovoľného dôvodu odstrániť, alebo odmietnuť. Ste si vedomí, že za obsahy Vášho hodnotenia zodpovedáte Vy a nie KÄRCHER Slovakia s.r.o. V súvislosti s Vami zaslanými hodnoteniami a ich obsahmi ďalej existuje povinnosť zachovania tajomstva KÄRCHER Slovakia s.r.o. a / alebo ich vedúcich pracovníkov, zástupcov a zamestnancov.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Osobitné dohody

Zaväzujete sa odškodniť spoločnosť KÄRCHER Slovakia s.r.o., jej konateľov, pracovníkov a zástupcov, a tiež zúčastnených firiem a externých poskytovateľov služieb (medzi ktoré okrem iného patrí aj spoločnosť Bazaarvoice, Inc.), a oslobodiť ich od všetkých nárokov, požiadaviek a škôd, ako aj následných škôd akéhokoľvek druhu a povahy, známe alebo neznáme, vrátane súdnych výdavkov, vzniknutých v dôsledku nedodržania pravidiel pre používanie, prekročenie právnych ustanovení, alebo porušenia zákona, alebo porušenia práva tretej strany.

 

V Nitre dňa 24.01.2020