Odstraňovač hmyzu, 500 ml

Šetrne odstraňuje hmyzz lakovaných povrchov,mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť nádoby (ml) 500
Jednotka balenia 8
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vr. obalu (kg) 0,7
Vlastnosti
 • Okamžite aktívny prípravok predovšetkým pre rýchle a efektívne odstraňovanie hmyzu
 • Extrémne šetrný k laku, lištám a hliníkovým diskom
 • Obzvlášť výdatný
 Odstraňovač hmyzu, 500 ml
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
 • Lakované povrchy
 • Kov
 • Chróm
 • Plast