Ultra penový čistič 3-v-1

Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a mastné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť nádoby (l) 1
Jednotka balenia 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vr. obalu (kg) 1,1
Vlastnosti
 • Extra penivý prostriedok pre intenzívnu, dobre priľnavú a veľmi efektívnu penu
 • Odstraňuje typické nečistoty vozidiel ako pouličná špina, prach, zvyšky lístia alebo biologické usadeniny a pod.
 • Ideálny na čistenie vozidiel, motocyklov, obytných prívesov a lodí
 • Pre aplikáciu s penovými tryskami Kärcher
 • Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
 • Neobsahuje NTA
 • Čistiaci prostriedok pripravený na použitie - Ready-to-use (RTU)
 • Rýchle a efektívne čistenie v spojení s vysokotlakovým čističom Kärcher a penovou tryskou Kärcher
 Ultra penový čistič 3-v-1
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H315 Dráždi kožu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/
 • P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
 • Autá
 • Motocykle
 • Obytné automobily
Príslušenstvo