Čistič na plasty Plug 'n' Clean

Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
 • Aktívny rozpúšťač špiny pre rýchle a efektívne čistenie mastných znečistení, vtáčieho trusu a znečistení spôsobených emisiami
 • Efektívne zloženie na ochranu farby spomaľuje žltnutie a vyblednutie plastových povrchov
 • Zloženie na ochranu materiálu pre dlhú flexibilitu a životnosť záhradného nábytku, okenných rámov a plastových obložení
 • Systém Plug 'n' Clean je najjednoduchšou a najrýchlejšou cestou ako naniesť čistiaci prostriedok cez vysokotlakový čistič
 • Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
 • Čistiaci prostriedok pripravený na použitie - Ready-to-use (RTU)
 Čistič na plasty Plug 'n' Clean
 Čistič na plasty Plug 'n' Clean
 Čistič na plasty Plug 'n' Clean
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H315 Dráždi kožu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
 • Záhradný nábytok
 • Rámy okien
 • Plastové obloženia