Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov. V prípade, ak naďalej používate webovú stránku, bez toho, aby ste odklikli políčko „Pokračovať“ (nižšie), súhlasíte s používaním súborov cookies na týchto webových stránkach. Akceptujem súbory cookies na týchto stránkach.

Loading

Pravidlá súťaže „Ružová stužka“ (ďalej len „súťaž“ alebo „akcia“)

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE "RUŽOVÁ STUŽKA"


1. Názov súťaže

1.1 "RUŽOVÁ STUŽKA"

2. Organizátor súťaže

2.1 KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, zapísaná v obchodnom registri SR Nitra, IČO: 43 967 663, IČ DPH: SK2022541279, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 21575/N (ďalej len „usporiadateľ“ alebo "organizátor").

3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže


Začiatok súťaže : 01.09.2018.
Koniec súťaže: 31.12.2018.
Miesto konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Princíp súťaže

4.1 Je potrebné, aby sa súťažiaci vyfotil s výrobkom WV2 Premium Ružová Stužka a s ružovou stužkou, ktorú bude mať pripnutú na oblečení. Ružová stužka je súčasťou balenia. Následne je potrebné vyplniť súťažný formulár. Po vyplnení súťažného formulára, je potrebné pridať vašu fotografiu s ružovou stužkou a výrobkom VW2 Premium Ružová Stužka pod súťažný príspevok a môžete pripojiť zaujímavý komentár, ako viete využiť WV Premium v domácnosti. Do súťaže o výhru bude zaradený len ten súťažiaci, ktorý splní tri súťažne podmienky:

1. Vyplnenie súťažného formuláru ( nájdete TU )

2. Vytvorenie fotografie s ružovou stužkou a WV 2 Premium Ružová Stužka

3. Vloženie fotografie pod súťažný príspevok ( nájdete TU )

Po splanení súťažných podmienok a udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov bude súťažiaci zaradený do súťaže o nepeňažné výhry. Zlosovanie výhercov sa bude konať v týchto dňoch:

a) prvé zlosovanie sa uskutoční 15.10.2018

b) druhé zlosovanie sa uskutoční 15.11.2018

c) tretie zlosovanie sa uskutoční 17.12.2018

d) štvrté zlosovanie sa uskutoční 31.12.2018

Žrebovanie sa uskutoční v priestoroch spoločnosti organizátora súťaže za účasti zamestnancov. Každý výherca môže byť vyhlásený len raz. Výherca súhlasí s uverejnením celého svojho meno a priezviska a miesta bydliska. Organizátor súťaže má právo overiť totožnosť výhercu.

5. Výhry v súťaži

5.1 Výhry v súťaží pozostávajú z nepeňažných výhier. Do súťaže sú vložené tieto hodnotné produkty:


4x - Robotický vysávač - RC 3 - 1.198-203.0 - cena 699,99

6. Výherca

6.1 Organizátor žrebuje v súťaži celkom 4 (slovom: štyroch) výhercov nepeňažných výhier.

6.2 Výhercom sa stáva fyzická, ktorá v čase konania súťaže splnila všetky podmienky súťaže.

6.3 Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako osemnásť (18) rokov vrátane.

7. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier

7.1 Žrebovanie výhercov 4 nepeňažných výhier, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, sa uskutoční podľa rozpisu žrebovaní, ktoré sú súčasťou pravidiel účasti v súťaží. Oboznámenie účastníkov o výsledok žrebovania prebehne uverejnením mena, priezviska a adresy vyžrebovaného výhercu/výhercov súťaže na internetovom portáli www.karcher.sk najneskôr 10 pracovných dní od vyžrebovania.

7.2 Organizátor súťaže doručí výhru výhercovi najneskôr do 1 mesiaca od žrebovania. Výherca je povinný uviesť správne náležitosti v rozsahu: meno, priezvisko, adresa. Na uvedenú adresu organizátor doručí výhru najneskôr do 1 mesiaca od informovania o výhre. Ak sa výhra z akéhokoľvek dôvodu vráti organizátorovi ako nedoručená, nevykonáva sa opätovné doručenie a výherca je oprávnený si výhru prevziať v sídle organizátora súťaže:
KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra
v pracovných dňoch medzi 8:30 - 16:00 hod. Ak sa organizátorovi nepodarí podľa dostupných údajov kontaktovať výhercu, doručiť výhercovi výhru, resp. ak si výherca osobne neprevezme výhru, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká uplynutím 30 kalendárnych dní od vyžrebovania výhercov. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá uplatňovania určuje organizátor súťaže.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov a s uverejnením prejavov osobnej povahy

8.1 Zapojením sa do súťaže a vyplnením súťažného formuláru, pridaním fotografie a oznámením kontaktných údajov organizátorovi účastník súťaže dáva organizátorovi súťaže dobrovoľne svoj bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, ulica, mesto, email, meno na facebooku, telefónne číslo, súťažná fotografia na účely realizácie súťaže "Ružová Stužka", identifikácie výhercu a na vlastné marketingové a propagačné aktivity organizátora na dobu 3 rokov. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnení spracúvať poskytnuté údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. Viac informácii o spracovaní osobných údajov nájdete TU.

8.2 Účastníci súťaže sa zároveň v prípade získania výhry súhlasia s bezodplatným vyhotovovaním a zverejnením potrebného množstva fotografií s podobizňou účastníka (výhercu), resp. s vyhotovením a zverejnením reportáže o výhercovi a zverejnením jeho prejavov osobnej povahy, na účely prezentácie súťaže a propagácie organizátora súťaže na webových portáloch prevádzkovaných organizátorom, participujúcich na projekte súťaže "Ružová Stužka".

9. Vylúčenie zamestnancov a organizátora z účasti na súťaži

9.1 Z účasti súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01, Nitra, IČO: 43 967 663, IČ DPH: SK2022541279, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 21575/N a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

10. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže

10.1 V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a možnosti ich uplatnenia sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o nárokoch na výhru, rozhoduje o existencii nároku organizátor/usporiadateľ súťaže.

11. Úprava a zmena pravidiel súťaže

11.1 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.

12. Zverejnenie pravidiel súťaže

12.1 Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.kaercher.com/sk/, www.karcher.sk, počnúc dňom 01.09.2018. Organizátor pristúpi k odstráneniu z web stránky najneskôr do tridsiatich (30) dní od ukončenia súťaže.

13. Odhlásenie zo súťaže

13.1 Zo súťaže sa používateľ môže odhlásiť odoslaním emailu na adresu info@karcher.sk so žiadosťou o odhlásenie.

14. Daňová povinnosť

14.1 Výhry v hodnote nad 350 € ( slovom: tristopäťdesiat eur ) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €. Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecných záväzných právnych predpisov.

15. Zodpovednosť za škodu

15.1 Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.


16. Všeobecné ustanovenie:

16.1 Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých neskorších zákonov.

 

Nitra, 01.09.2018