Neoprávnené používanie ochrannej známky Kärcher a autorské práva

KÄRCHER Slovakia, s.r.o. so sídlom Bratislavská 31, Nitra má ako výhradný zástupca značky KÄRCHER na Slovensku oprávnenie používať registrované logo KÄRCHER a to spôsobom určeným podľa platného dizajn manuálu spoločnosti KÄRCHER.

Oprávnenie používať logo KÄRCHER (avšak iba v zmysle spomínaného dizajn manuálu, ktorý tento dostávajú k dispozícii prostredníctvom interných systémov) majú tiež (a výhradne) zmluvní obchodní partneri spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Toto právo je zakotvené v zmluve o obchodnej spolupráci.  

Nie. Oprávnenie používať názov KÄRCHER vo svojom obchodnom mene môže len spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. so sídlom Bratislavská 31, Nitra, IČO: 43 967 663, ktorá má toto oprávnenie ako výhradný zástupca značky KÄRCHER na Slovensku.

Oprávnenie používať názov KÄRCHER CENTER alebo KÄRCHER STORE majú výhradne certifikovaní obchodní partneri avšak iba v zmysle dizajn manuálu, ktorý dostávajú k dispozícii prostredníctvom interných systémov.

Všetky obrázky, grafiky, texty a ďalšie informácie, ktoré tu sú zverejnené, ako aj ich stvárnenie podliehajú ochrane autorským právom. Používať tieto chránené obsahy je oprávnená výlučne spoločnosť Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, ak nie je uvedené inak. Kopírovanie alebo reprodukovanie je povolené iba s písomným súhlasom spoločnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Obzvlášť nie je povolené kopírovať a na vlastné účely používať obrázky alebo úpravy tejto domovskej stránky. Logo spoločnosti Kärcher a slovný výraz Kärcher sú chránenými menami a značkami spoločnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Okrem toho vlastní spoločnosť Alfred Kärcher GmbH & Co. KG množstvo ďalších chránených značiek. Používanie značiek spoločnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG je povolené iba po predchádzajúcom písomnom súhlase.

Neoprávnené používanie ochrannej známky KÄRCHER nastáva vtedy, ak iná spoločnosť a to právnická alebo fyzická, bez písomného súhlasu spoločnosti KÄRCHER užíva materiály nesúce ochrannú známku KÄRCHER , alebo sú výlučným vlastníctvom spoločnosti KÄRCHER . Užívanie týchto materiálov bez písomného súhlasu je nezákonné a spoločnosť bude uplatňovať náhradu škody od  osoby, ktorá sa protiprávneho konania dopustila, nakoľko rámci výkonu jej podnikateľskej alebo inej činnosti, došlo k nasledovnému protiprávnemu konaniu: 

  • k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky podľa ust. § 8 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), čím sa na úkor KÄRCHER neoprávnene obohatila a svojím konaním zároveň spôsobila KÄRCHER škodu
  • k  zneužitiu účasti na hospodárskej súťaži v súlade s ust. § 42 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v dôsledku nekalosúťažného konania, ktorým napnila skutkovú podstatu parazitovania na povesti podľa ust § 48 Obchodného zákonníka, a to tak, že využívala dobrú povesť a dôveryhodnosť  KÄRCHER na trhu s cieľom získať pre výsledky vlastného podnikania prospech, ktorý by inak nedosiahla
  • k napĺňaniu skutkovej podstaty trestného činu porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu podľa ust. § 281 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), a to tým, že svoje služby uvádzala do obehu neoprávnene označené ochrannou známkou KÄRCHER, ku ktorej právo používať jej nepatrí. 

 

Podľa ust. § 8 ods. 2 zákona o ochranných známkach „ Ak tento zákon neustanovuje inak, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením, zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.“ 


Podľa ust. § 8 ods. 4 zákona o ochranných známkach „ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté. 


Podľa ust. § 42 ods. 1 Obchodného zákonníka „Zneužitím účasti na hospodárskej súťaži je nekalé súťažné konanie (ďalej len „nekalá súťaž“) a nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže.“ 


Podľa ust. § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka „Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.“ 


Podľa ust. § 44 ods. 2 Obchodného zákonníka „Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä:
a) klamlivá reklama
b) klamlivé označovanie tovaru a služieb
c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny
d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa
e) podplácanie
f) zľahčovanie
g) porušovanie obchodného tajomstva
h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.“ 


Podľa ust. § 48 Obchodného zákonníka „Parazitovaním je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol.“ 


Podľa ust. § 53 Obchodného zákonníka „Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.“ 


Podľa ust. § 281 ods. 1 Trestného zákona „Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ 

K základným princípom KÄRCHER patrí spolupráca so subjektami pôsobiacimi na trhu, ktoré kladú dôraz na vysokú profesionálnu úroveň a etické zásady pri svojej činnosti, ako aj na dodržiavanie zásad poctivého obchodného styku. Protiprávnym konaním zneužitím ochranných známok KÄRCHER vzniká teda tiež reálna hrozba ohrozenia dobrého mena a povesti všetkých obchodných partnerov distribučnej siete KÄRCHER a preto je nevyhnutné, aby sa ochranné známky KÄRCHER používali iba v súlade s pravidlami KÄRCHER a tiež príslušnými zákonmi. 

V prípade, že máte podozrenie na zneužívanie ochrannej známky KÄRCHER alebo porušovanie autorských práv k materiálom KÄRCHER, prosíme o nahlásenie tejto skutočnosti, aby sme mohli uvedené preveriť a chrániť tak svoje záujmy ale i záujmy našich zákazníkov.  


Ďakujeme.  

Podanie podnetu

Súhlasy

Želáte si stať sa členom bezplatného KÄRCHER klubu výhod ? Získajte 10% na nákup tovaru, odberom našich newslettrov budete pravidelne a medzi prvými informovaní o našich novinkách, zľavách a súťažiach, v ktorých máte možnosť vyhrať zaujímavé a hodnotné ceny. Viac informácií o bezplatnom KÄRCHER klube výhod získate kliknutím sem.

Formát RRRR-MM-DD. Ak vyplníte správny formát a dátum narodenia a zároveň sa prihlásite do Kärcher klubu výhod, tak v deň vašich narodením vám príde do e-mailu milé prekvapenie.