Sárina cesta k čistej vode

Mnoho ľudí v Keni pred pitím musí vodu prevariť - k tomu je potrebné veľké množstvo palivového dreva. Táto spotreba vedie k väčšiemu vytváraniu dreveného odpadu, ktorý prispieva k nárastu emisií CO2. Tomu sa pokúša vzdorovať projekt ochrany klímy v Keni: V rámci projektu sa domácnostiam rozdávajú vodné filtre. Tie sú určené nielen pre zlepšenie zdravia ľudí, ale prispievajú aj k ochrane klímy.

1260_Kaercher_LifeStraw

Kaercher_Grafik_Fakten_Kenia

Sára musí chodiť 4-5 krát do lesa, aby nazbierala nové drevo pre svoju rodinu. Cesta, ktorú pri tom musí absolvovať je dlhá. Konáre sú ťažké a dievča ich nesie striedavo na hlave a na ramenách, aby sa ich hmotnosť na dlhej ceste dala zniesť. Drevo by mohla aj kúpiť, ale je to značne drahšie.


15-ročné dievča býva so svojou rodinou v malej obci v západnej Keni. Mnoho ľudí v tomto odľahlom kraji žije na hranici chudoby - v hlinených chatrčách, bez lekárskej pomoci a bez tečúcej pitnej vody. Najbližšia rieka je špinavá a zanesená mnohými baktériami. Obyvatelia však kalnú vodu z rieky pijú, pretože iná možnosť tu nie je. Dôsledkom sú ťažké onemocnenia ako týfus alebo cholera. Na rady lekárov preto ľudia vodu nechajú prevariť nad otvoreným ohňom. Je to pre mnohých z nich jediná cesta, ako zabiť baktérie, ktoré sú príčinou chorôb.


Spotreba palivového dreva je jedným z dôvodov, prečo sa v posledných desaťročiach v Keni výrazne viac vyrubujú lesy. Drevo tu je zďaleka najdôležitejším zdrojom energie a používa sa k vareniu a kúreniu - 90 % vyrúbaného dreva sa používa ako palivo. Uvedené vedie k tomu, že lesy strácajú svoju funkčnosť zásobníkov a funkciu premeny CO2 a znečistenie rastie.


Čistá pitná voda pre Sárinu obec

Vestergaard Frandsen chce zmenu: Táto spoločnosť, zaoberajúca sa technológiami pre moj proti ochoreniam, riadi projekt na ochranu klímy, vrámci ktorého sa doteraz do keňských domácností rozdalo 900 000 vodných filtrov. Program LifeStraw® Carbon For Water (CO2 za vodu) má prispieť k tomu, aby ľudia vodu miesto prevárania filtrovali. Projekt je financovaný z predaja uhlíkových kreditov. K filtrovaniu vody nie je potrebná elektrina ani palivo.  Centrálnym prvkom je asi 30 cm dlhé plastové púzdro, v ktorom sa nachádzajú filtračné membrány. Tie zaisťujú odstraňovanie vírusov i baktérií zo znečistených riek, jazier, nádrží na dažďovú vodu alebo kaluží.

406x204_Kaercher_4

406x203_Kaercher_5

Aj Sárina rodina dostala vodný filter. Takzvaný LifeStraw® ije upevnený pomocou lana na strope ich chatrče. Špinavá voda sa jednoducho napní do jednotky s filtrom na úpravu a pomocou kohútika je ju možné opäť vypustiť. Tieto jednotky na úpravu vody s filtromm má k dispozícii v západnej Keni už 3,6 miliónov ľudí a pravidelne ich používajú. Sára hovorí, že rodiačia boii spočiatku skeptický, ale teraz majú väčšiu váhu výhody: Výrazne sa zlepšilo ich zdravie, kvôli čistej pitnej vode nie je nutné zbierať drevo, vďaka čomu šetria čas. Tento trvalo udržateľný program naviac predpokladá, že vodné filtre budú môcť užívatelia v prípade potreby zdarma opraviť alebo vymeniť v servisných centrách v celej provincii. Vestergaard Frandsen preto na mieste zamestnáva ľudí, ktorí majú pomáhať so zabezpečovaním kvality vody.

Okrem zdravotných a ekonomických výhod pre ľudí prináša filtračný systém úžitok aj životnému prostrediu: Spotrebuje sa menej palivového dreva, znižuje sa výrub stromov. Týmto spôsobom sa do ovzdušia dostáva mene skleníkov plynov. Od začiatku projektu v roku 2011 sa tak ušetrilo už 4 476 205 ton CO2.


Zmena klímy a projekty na jej ochranu

Nárast emisií skleníkových plynov, ako stúpajúca koncentrácia CO2 v atmosfére, vedie k zmene našej klímy. Dôsledky sú už pozorovateľné na celom svete. Topenie ľadov na póloch, vzrastajúca hladina morí a nárast extrémov v počasí, to je len niekoľko príkladov.

Aby bolo možné zastaviť nárast globálneho otepľovania, vzniká od podpisu Kjótskeho protokolu1 mnoho opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. K nim patrí napríklad kompenzácia CO2 pomocou projektov na ochranu klímy. Ůspory dosiahnuté týmito opatreniami sú obchodovateľné vo forme emisných certifikátov. EKaždý certifikát má pri tom hodnotu určitého množstva CO2, ktoré sa vďaka projektu ušetrí. Aby mohli projekty na ochranu klímy generovať tieto certifikáty, musia spĺňať určité kritériá, napríklad zaistiť dlhodobú úsporu emisií skleníkových plynov.

Projekt Vestergaard Frandsen získava tieto certifikáty za zníženie skleníkových plynov. Spoločnosti aj jednotlivci si môžu tieto certifikáty zakúpiť a podporiť tak projekt na ochranu klímy. Tým sa opäť vyrovnajú emisie CO2, ktoré vznikajú napríklad používaním automobilov.

 

Kaercher_Grafik_Vergleich

160831_Wie_funktioniert_es_620px.jpg

Čistenie šetrné ku klíme

Spoločnosť Kärcher sa angažuje v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a ochrany klímy a podporuje certifikované projekty na ochranu klímy, ako je úprava vody v západnej Keni. I pri používaní čistiacich zariadení, ako sú kefové vysávače, vznikajú v dôsledku spotreby elektrickej energie emisie CO2, ktorým sa nedá úplne vyhnúť.

V spolupráci s poradenskou spoločnosťou pre ochranu klímy ClimatePartner2, ponúka preto spoločnosť Kärcher používateľom svojich kefových vysávačov kompenzáciu emisií CO2, ktoré vznikajú pri používaní týchto strojov. K tomu sa zisťuje ročné množstvo emisií CO2 u všetkých používaných vysávačov na základe ich veľkosti, modelu a priemerného používania. Za každú tonu CO2 sa investuje stanovená peňažná čiastka do medzinárodného certifikovaného projektu na ochranu klímy, a tak sa šetria emisie skleníkových plynov.

Spoločne so spoločnosťou ClimatePartner podporuje Kärcher projekt na ochranu klímy Verstergaard Frandsen a umožňuje tak zlepšenie zásobovania pitnou vodou v západnej Keni. Kvalitu projektu zaisťujú medzinárodne platné štandardy ako "Gold Standard" – jedna z najprísnejších noriem, vyvinutá 40 nevládnymi organizáciami.


Pretože pre našu klímu nie je dôležité, na ktorom mieste na svete sa CO2 ušetrí, každá ušetrená tona CO2 zlepšuje globálnu klímu rovnakou mierou. Rovnako tak nie je dôležité, či sa skleníkové plyny ušetria v rozvojových krajinách alebo v strednej Európe. Základnou myšlienkou kompenzácie je zabrániť určitému množstvu emisií  CO2 na akomkoľvek inom mieste, keď to nie je možné v mieste vzniku. Preto aj vodné filtre v Sárinej obci prispievajú k ochrane klímy.

Zo zariadenia LifeStraw® profituje Sára spolu so svojou rodinou: potrebujú menej palivového dreva, nemusia už nosiť domov ťažké vetvy a absolvovať dlhú cestu, zostáva im tak viac času na školu a učenie.

620_LifeStraw4

Kaercher_Zitat_1
Kaercher_Zitat2
Kaercher_Zitat3

1 Kjótsky protokol je protokol, uzavretý v roku 1997 (UNFCCC) k úprave Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy s cieľom ochrániť klímu. Tento dohovor, ktorý nadobudol platnosť 16. februára 2005, predpisuje závažné cieľové hodnoty pre emisie skleníkových plynov, ktoré sú hlavnou príčinou globálneho otepľovania.

2 ClimatePartner je popredná poradenská spoločnosť v oblasti ochrany klímy v nemecky hovoriacich krajinách, ktoré sídlia v Mníchove. Od svojho založenia v roku 2006 sleduje spoločnosť ClimatePartner cieľ integrovať ochranu klímy do čo najviac oblastí nášho das Ziel, Klimaschutz in möglichst viele Bereiche unseres täglichen Lebens zu integrieren. Das Unternehmen übernimmt für Kärcher die Auswahl und Bereitstellung hochwertiger Klimaschutzprojekte, die für den CO2-Ausgleich herangezogen werden und stellt die entsprechende TÜV-zertifizierte IT-Infrastruktur für die Abwicklung des CO2-Ausgleichs bereit.