Trvalo udržateľný rozvoj v Kärcheri

Prevziať zodpovednosť - to bolo v Kärcheri od začiatku dôležitou súčasťou firemnej kultúry. Už Alfred Kärcher a jeho žena Irene boli presvedčení o tom, že pretrvávajúci ekonomický úspech je možný len so zohľadnením sociálnym záujmov. K ekonomickým a spoločenským aspektom sa ako tretí pilier budúceho vývoja spoločnosti pridružila ochrana životného prostredia. Tá zohráva v Kärcheri dôležitú úlohu už od 70. rokov.

Udrzatelnost Karcher

Be the Difference

V centre nášho jednania kladieme dôraz na trvalo udržateľný rozvoj podniku orientovaný na ľudí. Našim prvoradým cieľom je vytváranie hodnôt pre našich zákazníkov, našich zamestnancov a náš podnik. Aby sme uvedené dosiahli, musíme s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj podávať špičkový výkon. Túto zodpovednosť berieme vážne vo všetkých oblastiach. Na jednej strane sa usilujeme o zaistenie ďalšej existencie skupín, k čomu výraznou mierou prispieva kvalita našich výrobkov a poctivé ako aj spoľahlivé partnerstvo s našimi zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi. Na druhej strane vytvárame atraktívne pracovné podmienky, obmedzujeme ekologickú stopu našej činnosti a efektívne využívame zdroje.
Jasne sa hlásime k našej spoločenskej zodpovednosti ako dobrý občan, tzv. Corporate Citizen. Manažment trvalo udržateľného rozvoja skupiny je riadený rovnako nazývaným oddelením. Toto oddelenie je kompetentné aj pre ochranu životného prostredia, energetickú účinnosť a sociálne normy v dodávateľskom reťazci. Vo všetkých 20-tich výrobných a 4-och logistických pobočkách sú menované zodpovedné osoby pre životné prostredie, ktorí sú kontaktnými osobami pre manažment trvalého rozvoja v príslušnej pobočke. V „riadiacom teame CSR“ koordinujú celoskupinové opatrenia a starajú sa o to, aby sme splnili naše požiadavky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. 

S ohľadom na požiadavky značky sme našu komunikáciu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja zhrnuli pod heslo „Be the difference“. Chceme tak posilniť vnímanie trvalo udržateľného rozvoja našej značky, aby sa do roku 2020 stalo merítkom v našom obore.

Brožúra trvalo udržateľného rozvoja

Naša brožúra o trvalo udržateľnom rozvoji ponúka súhrnný prehľad o aktivitách trvalo udržateľného rozvoja v Kärcheri.

mayer_andreas_thumb.jpg