Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735

Neutrálny, účinný, šetrný k materiálom: Dezinfekčný prostriedok RM 735. S baktericídnymi napr. E. coli, ysticidnými napr. C. albicans a obmedzenými virucídnymi vlastnosťami napr. Koronavírus

Náš tekutý dezinfekčný prostriedok RM 735, testovaný podľa EN 14476, je ideálny na použitie vo verejných inštitúciách, v hotelierstve a gastronómii, v zdravotníctve a na mnohých ďalších miestach, je pôsobivý vďaka svojej vysokej účinnosti v boji proti obzvlášť širokému spektru patogénov vrátane nového koronavírusu SARS-CoV-2. Napriek svojim výrazným baktericídnym, kyselinotvorným a obmedzeným virucídnym vlastnostiam je obzvlášť šetrný k materiálom a môže byť dokonca použitý na akrylové sklo (Plexiglas®), linoleum, PVC a eloxovaný hliník. Môže sa použiť ako konvenčný sprej na utieranie povrchov, ako aj na väčšie plochy pomocou čistiaceho prostriedku, postrekovača, vysokotlakového čističa alebo PS 4/7 Bp Mister. Dezinfekčný prostriedok RM 735 je pH neutrálny, neobsahuje aldehydy, fenoly, alkohol ani chlór a nezanecháva trvalý zápach.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť nádoby (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 7,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,1
Vlastnosti
 • Všestranný dezinfekčný prostriedok na povrchy
 • Extrémne šetrí materiál
 • Neutrálna, diskrétna vôňa
 • Bez vôní a farbív
 Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735
 Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735
 Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735
 Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H315 Dráždi kožu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
 • P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
 • Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
 • Mliečna kuchyňa
 • Plošná dezinfekcia
 • Spoločenské miestnosti a ošetrovne
 • Oblasť fitness a Wellness
 • Sanitárna oblasť
Príslušenstvo