Skúšajte až 60 dní bez rizika

Pravidlá a podmienky kampane "Skúšajte až 60 dní bez rizika" platné od 01.07.2022.

PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE


1. USPORIADATEĽ:
KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 31, 949 01 Nitra
IČO: 43 967 663, IČ DPH: SK2022541279
Spoločnosť je zapísaná v OR SR Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 21575/N


2. NÁZOV AKCIE:
„Skúšajte až 60 dní bez rizika“
(ďalej len „akcia").


3. DOBA TRVANIA:
od 01.07.20222 do 31.12.2022


4. MIESTO KONANIA:
Slovenská republika


5. PODMIENKY ÚČASTI:
Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, starší ako
18 rokov, ktorý si počas doby trvania akcie zakúpi u zmluvných partnerov spoločnosti KÄRCHER
Slovakia, s.r.o. na území Slovenskej republiky čističe tvrdých podláh KÄRCHER FC 7 Cordless, FC 7
Cordless Premium, alebo parné čističe KÄRCHER SC 3 EasyFix, SC 3 EasyFix +disposable cloth set, SC 3
EasyFix Premium, SC 3 EasyFix SK Set, SC 3 Upright EasyFix, SC 3 Upright EasyFix Premium, SC 4
EasyFix, SC 4 EasyFix Iron, SC 4 EasyFix Premium, SC 4 EasyFix Premium Iron, SC 4 EasyFix SK Set, SC 4
EasyFix+disposable cloth set, SC 5 EasyFix Iron Plug, SC 5 EasyFix Iron, SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
a SC 5 EasyFix Premium Iron, a tiež splní všetky ďalšie podmienky uvedené v mechanizme tejto
marketingovej akcie. Účastníkom akcie smie byť len fyzická osoba a stroj musí byť používaný
výhradne s účelom jeho určenia uvedeným v návode na jeho obsluhu.


6. MECHANIZMUS AKCIE:
6.1 Do tejto akcie sú zaradené výrobky KÄRCHER FC 7 Cordless s objednávacím číslom 1.055-
730.0, FC 7 Cordless Premium s objednávacím číslom 1.055-760.0, SC 3 EasyFix s objednávacím číslom
1.513-124.0, SC 3 EasyFix s objednávacím číslom 1.513-124.0, SC 3 EasyFix +disposable cloth set s
objednávacím číslom 1.513-121.0, SC 3 EasyFix Premium s objednávacím číslom 1.513-160.0, SC 3
EasyFix SK Set s objednávacím číslom 9.714-064.0, SC 3 Upright EasyFix s objednávacím číslom 1.513-
300.0, SC 3 Upright EasyFix Premium s objednávacím číslom 1.513-320.0, SC 4 EasyFix s objednávacím
číslom 1.512-450.0, SC 4 EasyFix Iron s objednávacím číslom 1.512-461.0, SC 4 EasyFix Premium s
objednávacím číslom 1.512-480.0, SC 4 EasyFix Premium Iron s objednávacím číslom 1.512-489.0, SC
4 EasyFix SK Set s objednávacím číslom 9.733-001.0, SC 4 EasyFix+disposable cloth set s objednávacím
číslom 1.512-463.0, SC 5 EasyFix Iron Plug s objednávacím číslom 1.512-530.0, SC 5 EasyFix Iron s
objednávacím číslom 1.512-536.0, SC 5 EasyFix Premium Iron Plug s objednávacím číslom 1.512-550.0
a SC 5 EasyFix Premium Iron s objednávacím číslom 1.512-557.0, zakúpený v období od 01.07.2022
do 31.12.2022 u zapojených predajcov na území SR. Zoznam predajcov je uvedený na konci týchto
pravidiel.


6.2 Účastník akcie je povinný najneskôr :


- do 14 dní od nákupu zaregistrovať výrobok na webovej stránke
https://kaercher.com/sk/skusajte-60-dni-bez-rizika.html


- do 60 dní od nákupu zaregistrovať výrobok na webovej stránke

https://kaercher.com/sk/skusajte-60-dni-bez-rizika-vratenie-tovaru.html za účelom vrátenia výrobku.


V prípade, ak posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň
štátneho sviatku, považuje sa za zachovanú, ak účastník akcie kontaktuje usporiadateľa najbližší
pracovný deň. Usporiadateľ následne zaistí odvoz výrobku priamo od zákazníka (účastníka akcie).
Výrobok musí byť na odvoz odovzdaný nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami a s
kópiou dokladu o nákupe.
6.3 Výrobok nie je možné vrátiť priamo v predajni, vrátenie výrobku môže prebehnúť výlučne
spôsobom upraveným v bode 6.2 vyššie.
6.4 Akcia sa vzťahuje na výrobky zaplatené v hotovosti (vrátane dobierky) alebo platobnou kartou,
prípadne bankovým prevodom. Výška vrátených finančných prostriedkov za výrobok bude totožná s
predajnou cenou, uvedenou na bločku od príslušného maloobchodného predajcu, a jeho výška
nebude väčšia ako doporučená predajná cena za výrobok uvedená v danom čase v oficiálnom
predajnom cenníku spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
6.5 V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky tejto marketingovej akcie, nebude výrobok od
zákazníka prevzatý na odvoz, resp. výrobok bude následne vrátený na adresu účastníka akcie.
6.6 Usporiadateľ nezodpovedá za prepravnou spoločnosťou stratené alebo oneskorené balíky, za
neúplné alebo nečitateľné zásielky. Potvrdenie o poslaní balíka prepravnou spoločnosťou sa
nepovažuje za doručenie zásielky Usporiadateľovi.
6.7 Jedna osoba môže vrátiť iba jeden výrobok.
6.8 V prípade splnenia všetkých podmienok tejto marketingovej akcie zašle usporiadateľ alebo ním
určená osoba účastníkovi akcie do 30 dní odo dňa odvozu výrobku na emailovú adresu účastníka
akcie potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku. Osobne alebo elektronicky musí
zákazník doručiť potvrdenie o ponechaní výrobku, spolu s originálom dokladu o nákupe, na predajňu,
kde bol vrátený výrobok zakúpený. Daná predajňa podľa vlastného rozhodnutia následne vyplatí
účastníkovi akcie v hotovosti späť cenu výrobku uvedenú na doklade o nákupe alebo túto sumu
poukáže účastníkovi akcie do 15 dní od doručenia potvrdenia o ponechaní výrobku na bankový účet.
Potvrdenie o ponechaní výrobku v servisnom stredisku musí byť účastníkom akcie doručené na
príslušnú predajňu v lehote 1 mesiaca od jeho doručenia, v opačnom prípade stráca platnosť, nárok
na vrátenie peňazí zaniká a vrátený výrobok bude účastníkovi akcie zaslaný späť na jeho adresu.


7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Zákazník svojou účasťou v tejto marketingovej akcii súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov
usporiadateľom (správcom) v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a číslo, obec, PSČ),
IBAN, emailová adresa a telefónne číslo (ďalej tiež len „osobné údaje“), a to za účelom naplnenia
účelu marketingovej akcie (možnosť vrátenia tovaru zákazníkom) a vyhodnotenia marketingovej
akcie. Plnené znenie Oboznámenia so spracovaním osobných údajov zákazníka je uvedené na
webovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. (v časti Služby/Podpora a kontakty)
https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.html


8. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:
8.1 Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej
trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, alebo prípadné zrušenie či pozastavenie
akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky.
8.2 Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody, v prípade nemožnosti odvozu výrobku od
účastníka akcie a / alebo nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej alebo
nečitateľnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.
8.3 Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na
https://kaercher.com/sk/skusajte-60-dni-bez-rizika-pravidla-akcie.html
8.5. Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade
sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou.
Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník
porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by
vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, bude výrobok, ak
bol už prevzatý, vrátený na jeho adresu, resp. nebude vôbec prevzatý. Prípadné námietky s
priebehom akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene do 30 dní od ukončenia akcie iba
písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané po tomto termíne
nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.


9. ZOZNAM ODPORÚČANÝCH PREDAJCOV, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCIA nájdete tu :
https://kaercher.com/sk/skusajte-60-dni-bez-rizika-autorizovani-predajcovia.html

 

V Nitre dňa 11.07.2022

V1.1