Pravidlá a podmienky

Účelom tohto dokumentu sú presné pravidlá služby predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“. Tieto podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce Záručné a Obchodné podmienky. Tieto podmienky nahrádzajú podmienky kampane záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“ prebiehajúcej od 01.11.2022 do 31.12.2022.


I. Usporiadateľ


Službu predĺženej záruky KÄRCHER (ďalej len Predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium) na tri roky poskytuje spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43 967 663 (ďalej iba „usporiadateľ“) , všetkým koncovým zákazníkom (fyzická osoba ‐ nie IČO), ktorí si zakúpia výrobky HomeLine Premium (biele produkty) uvedené v bode III. na území Slovenskej republiky od 01.01.2023 – 31.12.2023 v predajniach Kärcher CENTER, na e‐shope www.karcher.sk alebo u vybraných obchodných partnerov.


II. Termín a miesto konania


Služba predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“ prebieha od 01.11.2023 – 31.12.2023 a je určená všetkým koncovým zákazníkom (fyzická osoba ‐ nie IČO ), ktorí si zakúpia produkty HomeLine Premium (biela farba) v bode III. na území Slovenskej republiky.


III. Produkty zaradené do ponuky predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“


Objednávkové číslo a názov produktu
1.198-421.0 CVH 2s
1.195-240.0 DS 6 Premium
1.056-350.0 EWM 2 Premium
1.055-660.0 FC 5 Cordless Premium
1.055-460.0 FC 5 Premium
1.055-760.0 FC 7 Cordless Premium
1.600-070.0 K mini Plus
1.258-021.0 KB 5 Premium
1.516-360.0 SC 1 Premium
1.513-253.0 SC 2 Deluxe EasyFix Premium
1.512-090.0 SC 2 EasyFix Premium
1.513-221.0 SC 3 Deluxe Premium
1.513-160.0 SC 3 EasyFix Premium
1.513-320.0 SC 3 Upright EasyFix Premium
1.513-281.0 SC 4 Deluxe Iron Premium
1.513-280.0 SC 4 Deluxe Premium
1.512-480.0 SC 4 EasyFix Premium
1.512-489.0 SC 4 EasyFix Premium Iron
1.512-550.0 SC 5 EasyFix Premium Iron plug
1.512-557.0 SC 5 EasyFix Premium Iron
1.081-220.0 SE 6.100
1.512-490.0 SI 4 EasyFix Premium Iron
1.439-420.0 SV 7
1.198-115.0 VC 2 Premium
1.198-135.0 VC 3 Premium
1.198-640.0 VC 4 Cordless Premium myHome
1.349-200.0 VC 5 Premium
1.198-680.0 VC 6 Cordless Premium ourFamily
1.633-202.0 WV 1 Premium
1.633-216.0 WV 2 Premium
1.633-461.0 WV 5 Premium
1.633-580.0 WV 6 + KV 4 Premium
1.633-530.0 WV 6 Premium
1.024-754.0 WPC 120 UF
1.024-820.0 AF 20
1.024-821.0 AF 30
1.024-822.0 AF 50


*** V prípade batériových produktov, ktoré patria do skupiny produktov HomeLine Premium a ktorých súčasťou je aj batéria, sa Predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, nevzťahuje na batériu.


IV. Podmienky ponuky predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“


Služba predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, je poskytnutá spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o. nad rámec zákonnej záručnej lehoty a začína plynúť po jej skončení v 24. mesiaci a končí uplynutím dĺžky predĺženej záruky celkom po uplynutí 36 mesiacov od nákupu. Podmienky uplatnenia služby predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, nie sú rovnaké ako podmienky zákonnej záručnej lehoty podľa Občianskeho zákonníka, ale riadi sa týmito Záručnými a Obchodnými podmienkami predĺženej záruky KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, ak nie je ustanovené v týchto Obchodných podmienkach inak, uplatnia sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za vady predanej veci. Služba predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, platí pre kupujúce fyzické osoby (nie IČO). Pre získanie predĺženej záruky je potrebné zakúpiť výrobok označený v bode III. od 01.01.2023 ‐ 31.12.2023 na území Slovenskej republiky. Výrobky môžete nakúpiť prostredníctvom predajní KÄRCHER CENTER, cez oficiálny e‐shop KÄRCHER Slovakia alebo u autorizovaných obchodných partnerov. Do 30 kalendárnych dní od nákupu je potrebné vyplniť registračný formulár uvedený nižšie. Získanie služby predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, je podmienené registráciou produktu a kupujúceho do 30 kalendárnych dní na adrese:

https://kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne‐predlzene‐zaruky‐produktov/predlzena‐zaruka‐na‐
produkty‐home‐lime‐premium.html
 

po registrácii obdržíte potvrdzujúci e‐mail, ktorý je potrebné uschovať. V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, e‐mail, telefón, typ produktu, výrobné číslo, dátum nákupu, zakúpene u, názov predajcu, súhlasy a poučenie. Pri uplatnení reklamácie po uplynutí zákonnej lehoty je potrebné sa preukázať potvrdzujúcim e‐ mailom pre uplatnenie predĺženej záruky. E‐mail po obdŕžaní odporúčame vytlačiť a uschovať. Uplatnenie služby predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“ – riešenie reklamácií. Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na určenie servisu pre prípadnú opravu reklamovaného výrobku!
Pre uplatnenie služby Predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, je potrebné, aby zákazník navštívil predajne: KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE / AUTORIZOVANÝ OBCHODNÝ PREDAJCA / E‐SHOP WWW.KARCHER.SK alebo pre získanie bližších informácií o postupe reklamácie je potrebné kontaktovať zákaznícku linku KÄRCHER na telefónom čísle +421 37 6555 798 alebo prostredníctvom e‐mailu info.sk@karcher.com.
Zákazník je povinný na výzvu zákazníckeho centra, na e‐ mailovú adresu info.sk@karcher.com, elektronicky poslať kópiu bloku, faktúry o kúpe. Pri prevzatí výrobku na predajni KÄRCHER CENTER k reklamácií a uplatnení služby Predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, vystaví predajňa potvrdenie o prevzatí tovaru k účelom reklamácie.

Obsah reklamačného protokolu
‐ názov produktu a typ
‐ popis vady – uvedené zákazníkom
‐ dátum zakúpenia výrobku
‐ dátum uplatnenia reklamácie
‐ stav výrobku a dodané príslušenstvo
‐ dodané doklady
‐ podpis zákazníka a pečiatka predajne

Tým, že účastník odošle registračný formulár, potvrdzuje, že porozumel a súhlasí s týmito pravidlami. V prípade chybných alebo neúplných registrácií bude účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom e‐mailu. Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o., nezodpovedá za nedoručenie týchto
výziev a ak nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov zodpovedá zákazník. Do ponuky predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, nebudú zaradené registrácie uskutočnené mimo dobu konania ponuky či registrácie, neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky ponuky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník ponuky je povinný uschovať originál pokladničného dokladu – dokladu o zaplatení výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej iba „pokladničný blok“). Pokiaľ zákazník na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží pokladničný blok / pokladničné bloky o zaplatení výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, t.j. nebude zhodný s údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov.


V. Dôležité informácie


Lehota pre vybavenie reklamácie pri službe Predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, je maximálne 60 kalendárnych dní. Ak počas tejto doby nepríde k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný. Ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má zákazník právo na to, aby bola odstránená. Tento postup nie je možné aplikovať, ak má zákazník právo na výmenu výrobku. Namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si KÄRCHER Slovakia, s.r.o. v priebehu predĺženej záruky vyhradzuje právo vyriešiť reklamáciu v prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť tak, že zákazník obdrží nový produkt s porovnateľnými technickými parametrami, ktoré ponúkne KÄRCHER Slovakia, s.r.o. z aktuálneho sortimentu. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, služba Predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“ zaniká. Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o nezodpovedá a služba Predĺžená záruka KÄRCHER
„záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, sa nevzťahuje na chyby výrobku spôsobené najmä:
‐ nevhodnými prevádzkovými podmienkami
‐ užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
‐ neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku
‐ vplyvom neočakávanej a neodvrátiteľnej udalosti ( napr. živelná pohroma)
‐ mechanickým poškodením
‐ pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie
‐ neodborným uvedením do prevádzky
‐ spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
‐ alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa ustanovení Občianskeho zákonníka


VI. Záverečné ustanovenia


Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). V prípade ak zákazník odmietne poskytnúť potrebné osobné údaje spoločnosti KÄRCHER za účelom služby Predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, nebude môcť dôjsť k poskytnutiu tejto služby. KÄRCHER Slovakia s.r.o., spracováva osobné údaje iba po dobu trvania poskytnutej služby, pokiaľ iný zákon a usmernenie nestanoví inak. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a ich ochrany sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o:

https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/vyhlasenie‐o‐ochrane‐osobnych‐udajov.html


Služba predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, neplatí na výrobky, na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.
Pri nesplnení ktorejkoľvek podmienky zo služby predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, si spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo považovať službu predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, za neplatnú, a tým pádom za nenárokovateľnú a nevymáhateľnú. V takom prípade môže byť chyba výrobku odstránená iba za platbu, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023. KÄRCHER Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje
právo na zmenu týchto podmienok.

Aktuálne znenie Záručných a Obchodných podmienok k službe Predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 2+1 rok na produkty rady HomeLine Premium“, nájdete na:

https://kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne‐predlzene‐zaruky‐produktov/predlzena‐zaruka‐na‐produkty‐home‐lime‐premium.html


V Nitre, dňa 01.01.2023