Reversing rolling mill antistatic

สำหรับการกวาดพื้นผิวที่มีการสะสมของไฟฟ้าสถิต (เช่นพรมสนามหญ้าเทียม)

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 2.55
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้