Loading

พิมพลักษณ์

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1005 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.: (66) 2 021 2838
โทรสาร: (66) 2 002 4672 

แบบฟอร์มกฎหมาย: บริษัทจำกัดความรับผิด
สำนักงานที่จดทะเบียน: Winnenden
Registry Court: Stuttgart, HRB (German Commercial Register) 263370
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: DE 176055816
เลขที่ภาษี: 90487/41322
ILN: 43 99901 19474 8
WEEE Reg. No.: DE64190940
Battery Act Reg. No.: 21001481
กรรมการผู้จัดการ: Christian May

 

รับผิดชอบต่อเนื้อหาวารสารและบทบรรณาธิการตาม § 55 ของ Interstate Broadcasting Treaty (Rundfunkstaatsvertrag):
Frank Schad
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
D-71364 Winnenden

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาในเว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เราใส่ใจเป็นอย่างมากในการดูแลข้อมูล อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลได้ Kärcher Germany จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ยกเว้นในกรณีที่ Kärcher Germany จงใจประพฤติมิชอบหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

Kärcher Germany จะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเนื้อหาของเว็บเพจที่อ้างอิงถึงในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม Kärcher Germany จะไม่รับรองเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่อ้างอิงถึงในเว็บไซต์ของ Kärcher Germany Kärcher Germany มิใช่ผู้รับผิดชอบเว็บเพจที่อ้างอิงถึง หากแต่เป็นผู้ควบคุมเว็บเพจนั้น ดังนั้น ผู้เยี่ยมชมไปตามการเชื่อมโยงสู่เว็บเพจอื่นถือเป็นการเสี่ยงของผู้นั้นเองโดยแท้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ของเว็บไซต์ดังกล่าว

ลิขสิทธิ์/ตราสินค้า

รูปภาพ กราฟิก ข้อความทั้งหมดและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแผนผังข้อมูล ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ สิทธิในการใช้เนื้อหาที่คุ้มครองนี้เป็นของ Alfred Kärcher GmbH & Co. KG แต่ผู้เดียว เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การใช้และ/หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่คุ้มครองจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Alfred Kärcher GmbH & Co. KG เท่านั้น

และไม่ยินยอมให้มีการคัดลอกรูปภาพหรือข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง เครื่องหมายโลโก้ Kärcher และคำว่า "Kärcher" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred Kärcher GmbH & Co. KG เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ด้วยเช่นกัน การใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Alfred Kärcher GmbH & Co. KG ก่อน