ความรับผิดชอบต่อบริษัท

การเป็นคู่ค้าที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ต่อลูกค้าและพนักงานคือกุญแจสู่การรักษาความมั่นคงในอนาคตของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อบริษัท

การทอดสมอในบริษัท

คาร์เชอร์รู้ดีว่าความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของบริษัทนั้นจะสะท้อนให้เห็นได้จากแนวทางการปฏิบัติขององค์กร ในคำแถลงพันธกิจขององค์กร เราให้คำมั่นที่จะให้เกียรติต่อค่านิยมและบรรทัดฐาน สิทธิมนุษยชนและระบบกฎหมาย รวมถึงระบบสังคมในแต่ละประเทศในฐานะพลเมืองที่ดี

สมาคมและโครงการริเริ่ม

คาร์เชอร์หวังจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานในด้านของความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ เราไม่เพียงให้ความสำคัญกับกระบวนการและมาตรฐานภายในเท่านั้น แต่ยังต้องติดตามเหตุการณ์ภายนอกบริษัทและมีบทบาทในเชิงรุกกับเรื่องเหล่านี้ด้วย นี่คือเหตุผลที่ทำให้คาร์เชอร์เป็นสมาชิกของสมาคมและโครงการริเริ่มหลายแห่ง ทั้งหมดเป็นไปตามจุดมุ่งหมายร่วมกันในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี


การลงนามหนังสือแถลงการณ์ว่าด้วยการป้องกันสภาพภูมิอากาศโคเปนเฮเกนและแคนคูน

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความกระตือรือร้นระดับโลก คาร์เชอร์กับบริษัทอีกหลายร้อยแห่งได้ร่วมลงนามในหนังสือแถลงการณ์โคเปนเฮเกนและแคนคูน ซึ่งจะเป็นการเร่งให้นักการเมืองใช้มาตรการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Climate Summit) ในปี 2009 และ 2010 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นข้อตกลงระดับโลกที่แรงกล้า มั่นคง และชอบธรรม จุดมุ่งหมายคือการลงทุนในผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการลด CO2 ของโลก ทั้งนี้ หนังสือแถลงการณ์ดังกล่าวจัดทำโดย "The Prince of Wales's Corporate Leaders Group on Climate Change" ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

การป้องกันสภาพภูมิอากาศ

ภาคีของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

ในฐานะที่เข้าร่วมเป็นภาคีของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ เราได้ให้คำมั่นที่จะนำหลักการสิบประการที่ได้รับการยอมรับกันในระดับสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ หมายความว่าบริษัทยึดมั่นในหลักการดังกล่าวนี้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน และนำมาปฏิบัติจริง ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติเป็นกลยุทธ์เริ่มต้นสำหรับบริษัทต่างๆ ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัททั้งหลาย โลกธุรกิจสามารถเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของโลกาภิวัฒน์ที่ทำให้เกิดการพัฒนาของตลาดและความสัมพันธ์ทางการค้า เทคโนโลยี และการเงินเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกเขตเศรษฐกิจและชุมชน

UN Global Compact

พันธมิตรของโครงการริเริ่มความยั่งยืน “Blue Competence” ของ VDW (สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือกลแห่งเยอรมนี)

โครงการริเริ่ม Blue Competence กำหนดเป้าหมายที่การมุ่งเน้นความชำนาญในการแก้ปัญหาของเครื่องจักรและวิศวกรรมระบบที่ตอบโจทย์ของความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมและจัดหาเทคโนโลยีแบบยั่งยืนในเชิงรุก Blue Competence กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานของความยั่งยืนที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามในฐานะพันธมิตร นอกจากนี้ โครงการริเริ่มนี้ยังเอื้ออำนวยต่อการกำหนดทิศทางและให้ความมั่นคงกับทุกคนในการแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาและผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืนหรือบริษัทที่ดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน

Blue Competence