นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับระบบของบริษัทฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อมีการรับหรือส่งข้อมูลผ่านบริการออนไลน์ของบริษัทฯ

ความหมายของคำว่า “ ข้อมูลส่วนบุคคล ”

ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน หรือประวัติกิจกรรม รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่มีชื่อของบุคคลหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรม

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะปกป้องดูแลข้อมูลและประวัติของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบริษัทฯ สามารถ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ได้อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามความจำเป็น โดยขึ้นกับประเภทของบริการที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์ของบริษัทฯ เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ดังนี้ เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น การแจ้งหรือส่งคำสั่งให้กับบริษัทฯ ดำเนินการ การสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการแต่ละรายตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ผู้ใช้บริการมากที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และส่วนงานดังกล่าวต้องผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี และต้องเข้าใจนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในเหตุที่นอกเหนือจากที่แจ้งมาแล้วบริษัทฯ จะติดต่อขอรับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทฯ จะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกัน

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการออนไลน์ และปฎิเสธการให้บริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน หากบริษัทฯ ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเอง และเพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะ ดังนี้ อัพโหลดหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อความที่เป็นอนาจาร หมิ่นประมาท และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น แสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง อัพโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งของเว็บไซต์ ก่อนได้รับอนุญาต ดัดแปลงและเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท อัพโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์ หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นๆ ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ผ่าน Web browser ของผู้ใช้บริการ และติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการ โดยหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจาก Web browser หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป การใช้ “คุกกี้” จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

ขอบเขตความรับผิดชอบ

บริษัทฯ มิได้รับรองว่าข้อมูลและบริการในเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหมายของผู้ใช้ทุกราย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส ข้อบกพร่อง ความล่าช้า รวมทั้ง มิได้รับรองว่า ความผิดพลาดใด ๆ ของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที การใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเองและยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ