Lưỡi đầu hút sàn 500 mm

Bộ lưỡi cho đầu hút sàn 500 mm; với dải định hình.