Thân đầu phun

Truyền động quay với khả năng điều khiển tốc độ vô hạn. Bao gồm ống bảo vệ.

Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có