NAUDOJIMOSI SVETAINE SĄLYGOS

Kärcher Lietuva

Datenschutz

1. NAUDOJIMOSI SVETAINE SĄLYGOS

1.1 Šiame puslapyje (taip pat jame nurodomuose dokumentuose) Jums pateikiamos sąlygos, kurių laikydamiesi galite naudotis mūsų tinklaviete www.karcher.lt (svetaine) svečio teisėmis arba kaip registruotas lankytojas. Prieš pradėdami naudotis svetaine atidžiai perskaitykite šias naudojimosi sąlygas. Naudodamiesi mūsų svetaine, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. Jeigu nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, nesinaudokite mūsų svetaine.

2. INFORMACIJA APIE MUS

2.1 Mes, bendrovė UAB „Karcher“, registruota Lietuvoje, įmonės kodas 302441879, PVM kodas LT100004933311, mūsų registruoto biuro ir pagrindinio verslo padalinio adresas: Ukmergės g. 283, Vilnius LT-06313 valdome tinklavietę www.karcher.lt.

3. PRIEIGA PRIE SVETAINĖS

3.1 Suteikiama prieiga prie mūsų svetainės yra laikina, mes turime teisę neleisti naudotis paslauga arba pakeisti svetainės naudojimo sąlygas be įspėjimo (žr. tolesnį paaiškinimą). Mes neatsakome, jei dėl kokios nors priežasties tam tikru metu arba laikotarpiu mūsų svetainė yra neprieinama.
3.2 Retkarčiais mes galime apriboti savo registruotų naudotojų prieigą prie tam tikros svetainės dalies arba visos svetainės.
3.3 Jeigu Jūs pasirinksite, arba Jums bus suteiktas mūsų naudotojo identifikavimo kodas, slaptažodis arba kita informacija, kuri susijusi su mūsų apsaugos procedūromis, Jūs turite laikyti tokią informaciją konfidencialia ir negalite jos atskleisti tretiesiems asmenims. Mes turime teisę panaikinti galimybę naudotis identifikavimo kodu arba slaptažodžiu, kurį pasirinkote arba kurį Jums skyrėme, bet kuriuo metu, jeigu, mūsų nuomone, Jūs nesilaikėte kurios nors iš šių naudojimo sąlygų nuostatų.
3.4 Jūs esate atsakingas už visas reikiamas priemones, kurios būtinos, kad turėtumėte prieigą prie mūsų svetainės. Jūs taip pat privalote užtikrinti, kad visi asmenys, kurie įgyja prieigą prie mūsų svetainės, naudodamiesi Jūsų interneto ryšiu, žinotų šias sąlygas ir jų laikytųsi.

4. ATVEJAI, KADA NAUDOJIMAS SVETAINE DRAUDŽIAMAS

4.1 Jūs galite naudoti mūsų svetainę tik teisėtiems tikslams.
4.2 Negalite naudotis mūsų svetaine, jeigu:
4.2.1 Tai pažeidžia bet kuriuos taikomus vietinius nacionalinius arba tarptautinius teisės aktus arba reglamentus.
4.2.2 Naudojimas yra neteisėtas arba nesąžiningas, arba kuriuo siekiama neteisėtų, nesąžiningų tikslų arba toks būtų rezultatas.
4.2.3 Turint tikslą žaloti save arba bet kuriuo būdu mėginant pakenkti nepilnamečiams.
4.2.4 Siekiant išsiųsti, sąmoningai priimti, įkelti, atsisiųsti, naudoti arba pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą, kuri neatitinka mūsų turinio standartų (žr. toliau).
4.2.5 Perduoti, arba sumokėjus įgyti teisę siųsti bet kokią nepageidaujamą arba neteisėtą reklaminę arba skatinamojo pobūdžio medžiagą, arba veikti panašiu nepageidaujamu būdu (siųsti brukalus).
4.2.6 Sąmoningai perduoti bet kokius duomenis, siųsti arba įkelti bet kokią medžiagą, kurioje yra virusų, Trojos arklių, kirminų, laiko bombų, klavišų derinių kaupiklių, šnipinėjimo programų, reklaminės programinės įrangos programų arba bet kokių kitų kenksmingų programų arba panašių kompiuterinių kodų, skirtų neigiamai paveikti bet kurio kompiuterio programinės įrangos arba techninės įrangos veikimą.
4.3 Jūs taip pat sutinkate:
4.3.1 Neatgaminti, nedaryti kopijų ir pakartotinai neparduoti jokios mūsų svetainės medžiagos (dalies), pažeidžiant šias naudojimosi sąlygas.
4.3.2 Nesinaudoti prieiga be leidimo, netrukdyti, nesugadinti ir nesutrikdyti:
4.3.2.1 bet kurios mūsų svetainės dalies;
4.3.2.2 bet kokios įrangos arba tinklo, kuriame yra mūsų svetainė;
4.3.2.3 bet kokios programinės įrangos, naudojamos mūsų svetainės prieigai;
4.3.2.4 bet kokios įrangos arba tinklo, arba programinės įrangos, kuri yra mūsų arba bet kurios trečiosios šalies nuosavybė.

5. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

5.1 Mums priklauso visos su mūsų svetaine ir joje skelbta medžiaga susijusios intelektinės nuosavybės teisės įskaitant „Kärcher“ pavadinimą, „Kärcher“ logotipą ir „Chevron“ logotipą. Šie kūriniai yra saugomi autorių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos susijusios teisės yra saugomos. Jūs galite atsispausdinti vieną kopiją ir atsisiųsti bet kurio puslapio (-ų) ištraukas iš mūsų svetainės asmeninėms reikmėms arba siekiant atkreipti kitų organizacijos narių dėmesį į mūsų svetainėje skelbtą medžiagą.
5.2 Jūs negalite keisti jokios medžiagos, išspausdintų arba skaitmeninių kopijų, kurias išspausdinote arba atsisiuntėte bet kuriuo būdu, taip pat negalite naudoti jokių iliustracijų, nuotraukų, vaizdo arba garso įrašų, arba bet kokios grafikos atskirai nuo pridedamo teksto.
5.3 Visada turi būti nurodyta, kad mes esame medžiagos, patalpintos tinklavietėje, autoriai (taip pat būtina nurodyti autorius, apie kurių tapatybę informuojame).
5.4 Jūs negalite naudoti jokios dalies mūsų tinklavietėje paskelbtos medžiagos komerciniais tikslais, negavę licencijos iš mūsų arba mūsų licencijuotojų.
5.5 Jeigu atsispausdinsite, kopijuosite arba atsisiųsite bet kokią dalį mūsų svetainėje patalpintos medžiagos, pažeisdami šias naudojimo sąlygas, tuoj pat neteksite teisės naudotis mūsų svetaine ir, atsižvelgdami į mūsų sprendimą, turėsite grąžinti arba sunaikinti visas padarytas medžiagos kopijas, kurias padarėte.

6. SKELBIAMOS INFORMACIJOS PATIKIMUMAS

6.1 Mūsų svetainėje paskelbti komentarai ir kita medžiaga, nėra priskiriami informacijai, kuria turėtų būti remiamasi kaip patikimu šaltiniu. Todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimų, kurie būtų susiję su tokios medžiagos patikimumu, neįsipareigodami nei vienam mūsų svetainės lankytojui arba asmeniui, kuris galėtų naudotis svetainės turinio informacija.

7. MŪSŲ TINKLAVIETĖ YRA PERIODIŠKAI KEIČIAMA

7.1 Mes siekiame reguliariai atnaujinti savo svetainę ir galime bet kada pakeisti turinį. Jei reikia, galime sustabdyti prieigos prie mūsų svetainės teikimą arba ją uždaryti neribotam laikui. Bet kuri mūsų svetainėje esanti medžiaga gali būti pasenusi, ir mes neįsipareigojame tokios medžiagos atnaujinti.

8. MŪSŲ ATSAKOMYBĖ

8.1 Medžiaga, pateikiama mūsų svetainėje yra teikiama be jokių garantijų, sąlygų arba garantinių įsipareigojimų turinio kruopštaus parengimo požiūriu. Tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, mes, kiti mūsų įmonių grupės nariai ir trečiosios šalys, kurios yra su mumis susijusios, aiškiai nurodome, kad savo veiklai netaikysime:
8.1.1 Jokių sąlygų, garantinių įsipareigojimų ir kitų reikalavimų, kurie kitomis aplinkybėmis galėtų būti taikomi, remiantis įstatymais, bendrąja teise arba nuosavybės teise.
8.1.2 Neprisiimsime jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius, netiesioginius arba susijusius nuostolius, arba žalą, patirtą bet kurio svetainės naudotojo, kuri susijusi su mūsų svetaine arba naudojimusi ja, negalėjimu ja naudotis arba naudojimosi mūsų svetaine rezultatais, bet kuriomis prisijungusiomis svetainėmis, bet kokia joje skelbta medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant tokia atsakomybe, kuri būtų susijusi su:
8.1.2.1 pajamų arba įplaukų praradimu;
8.1.2.2 verslo nuostoliais;
8.1.2.3 negautu pelnu arba sutartimis;
8.1.2.4 numatytos sutaupyti sumos praradimu;
8.1.2.5 duomenų praradimu;
8.1.2.6 gero vardo praradimu;
8.1.2.7 išeikvotais darbo ištekliais arba darbo laiku;
8.1.2.8 taip pat bet kokia kita žala, padaryta arba atsiradusia dėl pažeidimų (įskaitant aplaidumą), sutarties nevykdymo ir kt., netgi jei minėtą žalą buvo galima numatyti, su sąlyga, kad išdėstyta išlyga negalioja tokiais atvejais kaip ieškiniai dėl materialiojo turto praradimo arba žalos, arba bet kokie kiti ieškiniai dėl tiesioginių finansinių nuostolių, kurie nėra atmestini, nes priskiriami pirmiau minėtoms kategorijoms;
8.1.3 Tai, kas išdėstyta, nepanaikina mūsų atsakomybės mirties ar kūno sužalojimo atveju, jeigu tai lemtų mūsų aplaidumas, atsakomybės už klaidingus pareiškimus arba klaidinančio turinio svarbią medžiagą trūkumas, taip pat bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima išvengti arba apriboti, kai ji yra nustatyta galiojančių įstatymų.

9. INFORMACIJA APIE JUS IR JŪSŲ APSILANKYMUS SVETAINĖJE

9.1 Mes apdorojame informaciją apie Jus, vadovaudamiesi savo privatumo politika. Naudodamiesi mūsų svetaine, Jūs sutinkate su tokio apdorojimo principais, ir garantuojate, kad visi nurodyti duomenys yra tikslūs.

10. SANDORIAI, SUDARYTI NAUDOJANTIS MŪSŲ SVETAINE

10.1 Sutartys dėl prekių tiekimo, sudarytos naudojantis mūsų elektronine parduotuve www.karcher.lt, yra reglamentuojamos mūsų nustatytomis elektroninės prekybos taisyklėmis ir tiekimo sąlygomis.

11. SĄVEIKIOSIOS PASLAUGOS

11.1 Mes galime kartkartėmis teikti interaktyvias paslaugas savo svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant:
11.1.1 Pokalbių svetaines
11.1.2 Skelbimų lentas
11.1.3 Apklausas
11.1.4 Forumus
11.1.5 Balsavimus (sąveikiąsias paslaugas).
11.2 Jeigu mes teikiame kurios nors rūšies sąveikiąsias paslaugas, Jums bus suteikta aiški informacija apie teikiamų paslaugų pobūdį, ar jas teikiant yra tarpininkaujama ir kaip vyksta tarpininkavimas (įskaitant tai, ar funkciją atlieka žmogus, ar jos atliekamos techniniu būdu).
11.3 Mes padarysime viską, kad įvertintume bet kokią galimą grėsmę, trečiųjų šalių keliamą naudotojams (ypač vaikams), kai jie naudojasi bet kokiomis sąveikiosiomis paslaugomis, teikiamomis mūsų svetainėje, ir mes kiekvienu atveju nuspręsime, ar tikslinga tarpininkauti atitinkamos paslaugos atveju (įskaitant tai, koks tarpininkavimas tinkamas) atsižvelgiant į esamą grėsmę. Tačiau, mes neįsipareigojame prižiūrėti, stebėti arba tarpininkauti teikiant bet kurią sąveikiąją paslaugą, kuri teikiama mūsų svetainėje, ir aiškiai informuojame, kad neprisiimsime jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius arba žalą, patirtus naudojantis sąveikiosiomis paslaugomis, jei naudotojas pažeidžia mūsų turinio naudojimo standartus, nesvarbu, ar teikiant paslaugą yra tarpininkaujama, ar ne.
11.4 Nepilnamečiai naudotis mūsų sąveikiosiomis paslaugomis gali tik esant tėvų arba globėjų sutikimui. Mes patariame tėvams, kurie leidžia savo vaikams naudotis sąveikiosiomis paslaugomis, kalbėtis su vaikais apie jų saugumą internete, nes tarpininkavimas dar nėra pakankamas garantas. Nepilnamečiai, kurie naudojasi sąveikiosiomis paslaugomis, turėtų žinoti apie galimą grėsmę.
11.5 Jeigu mes neteikiame sąveikiosios tarpininkavimo paslaugos, paprastai galime suteikti Jums galimybę susisiekti su tarpininku, jeigu kiltų problemų arba sunkumų.

12. MEDŽIAGOS SIUNTIMAS Į MŪSŲ SVETAINĘ

12.1 Kai Jūs naudojatės funkcija, kuri leidžia įkelti medžiagą į mūsų svetainę arba užmegzti ryšį su kitais mūsų svetainės naudotojais, ji turi atitikti turiniui taikomus standartus, kurie čia išdėstyti. Jūs turite garantuoti, kad tokia įkeliama medžiaga tikrai atitinka šiuos standartus, ir užtikrinate, kad nebus jokių šios garantijos pažeidimų.
12.2 Bet kokia medžiaga, kurią įkeliate į mūsų svetainę, bus laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota, ir mes turime teisę naudoti, kopijuoti, platinti ir atskleisti trečiosioms šalims bet kokią tokią medžiagą bet kuriuo tikslu.
12.3 Mes taip pat turime teisę atskleisti jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri pareikštų, jog Jūs svetainėje skelbdami arba įkeldami medžiagą pažeidėte jos intelektinės nuosavybės teises arba teisę į privatumą.
12.4 Mes nebūsime atsakingi arba įsipareigoję bet kuriai trečiajai šaliai dėl turinio arba bet kokios medžiagos tikslumo, jeigu ją paskelbsite Jūs arba bet kuris svetainės naudotojas. Mes turime teisę pašalinti bet kokią medžiagą arba skelbimą, kurį patalpinote mūsų svetainėje, jeigu, mūsų nuomone, tokia medžiaga neatitinka čia išdėstomų turinio standartų.

13. TURINIO STANDARTAI

13.1 Šie turinio standartai taikomi bet kokiai ir visai medžiagai, kurią Jūs įkeliate į mūsų svetainę (joje skelbiate), ir bet kokioms susijusioms sąveikiosioms paslaugoms. Jūs turite laikytis šių standartų principų ir taisyklių.
13.2 Standartai taikomi kiekvienai publikacijos daliai, taip pat jos visumai. Publikacijos turi:
13.2.1 Būti tikslios (jei pateikiami faktai).
13.2.2 Būti kruopščiai paruoštos (jei pateikiami faktai).
13.2.3 Atitikti Lietuvoje ir bet kurioje šalyje, iš kurios publikacijos įkeliamos, taikomus įstatymus.
13.3 Publikacijose negali:
13.3.1 Būti jokios medžiagos, kurioje apšmeižtas bet kuris asmuo;
13.3.2 Būti bet kokios medžiagos, kuri būtų nešvanki, įžeidžianti, reikštų neapykantą arba ją kurstytų;
13.3.3 Negali būti reklamuojama atviro seksualinio turinio medžiaga;
13.3.4 Skatinamas smurtas;
13.3.5 Skatinama diskriminacija dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos arba amžiaus;
13.3.6 Pažeidžiamos kito asmens bet kurios autorių teisės, duomenų bazių teisės arba su prekės ženklu susijusios teisės;
13.3.7 Mėginama apgauti kitą asmenį;
13.3.8 Veikiama pažeidžiant trečiosios šalies teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, sutartinius įsipareigojimus arba pasitikėjimo pagrindu priimtus įsipareigojimus;
13.3.9 Skatinama bet kokia neteisėta veikla;
13.3.10 Grasinama, yra pažeidžiamas kito asmens privatumas, keliamas susierzinimas, pridaroma nepatogumų arba be reikalo sukeliamas nerimas;
13.3.11 Būti mėginama priekabiauti, sukelti nusiminimą, sugluminti, gąsdinti arba suerzinti bet kurį kitą asmenį;
13.3.12 Būti siekiama apsimesti kitu asmeniu arba nuslėpti savo tapatybę, arba ryšį su kitu asmeniu;
13.3.13 Būti sudaromas įspūdis, kad jie atstovauja mus, jeigu taip nėra;
13.3.14 Ginti, skatinti arba padėti vykdyti bet kokią neteisėtą veiklą, pavyzdžiui pažeisti autorių teises arba piktnaudžiauti kompiuteriu.

14. VIRUSAI, ĮSILAUŽIMAI IR KITI PAŽEIDIMAI

14.1 Jūs negalite panaudoti mūsų svetainės blogiems kėslams, sąmoningai atsiųsdami virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas arba kitą medžiagą, kuri yra kenksminga arba technologiškai žalinga. Jūs negalite mėginti įgyti neteisėtą prieigą prie mūsų svetainės, serverio, kuriame yra mūsų svetainė, arba bet kurio serverio, kompiuterio arba duomenų bazės, prijungtų prie mūsų svetainės. Jūs neturite teisės naudoti prieš mūsų svetainę atsisakymo aptarnauti arba DDoS-atakos. Pažeidę šią sąlygą, Jūs padarysite baudžiamąjį pažeidimą, numatytą LR baudžiamajame kodekse dėl piktnaudžiavimo kompiuteriais. Mes privalome pranešti apie bet kokį tokį pažeidimą atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, ir mes bendradarbiausime su šiomis institucijomis, atskleisime Jūsų tapatybę. Įvykdžius tokį pažeidimą, Jūs tuoj pat neteksite teisės naudotis mūsų svetaine.
14.2 Mes nebūsime atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytus panaudojus prieš mūsų svetainę DDoS-ataką, virusus arba kitokią technologiniu požiūriu žalingą medžiagą, kuri galėtų užkrėsti Jūsų kompiuterio įrangą, kompiuterių programas, duomenis arba kitokią nuosavybės teisėmis naudojamą medžiagą dėl to, kad Jūs naudojatės mūsų svetaine arba atsisiuntėte bet kokią medžiagą, kuri buvo patalpinta joje arba bet kurioje susijusioje svetainėje.

15. SĄSAJOS SU MŪSŲ SVETAINE

15.1 Jūs galite prisijungti prie mūsų pagrindinio puslapio su sąlyga, kad darote tai tinkamai ir teisėtai, nedarydami žalos mūsų reputacijai ir nepasinaudodami tuo kaip pranašumu, bet jūs negalite sukurti svetainės tokiu būdu, kad siūlytumėte suformuoti kokią nors asociaciją, gautumėte patvirtinimą arba paskatinimą, neteisėtai susisiedami su mumis.
15.2 Jūs negalite sukurti interneto puslapio, skirto prisijungti prie bet kurios svetainės, kurios nuosavybės teisių neturite.
15.3 Mūsų svetainė neturi būti integruota į jokią kitą svetainę, taip pat Jūs negalite sukurti svetainės, susijusios su bet kuria kita mūsų svetainės dalimi, išskyrus pagrindinį puslapį. Mes pasiliekame teisę atšaukti leidimą sukurti svetainę be jokio įspėjimo. Svetainė, kuria Jūs naudojatės kurdami internetinį puslapį turi visais atžvilgiais atitikti turiniui taikomus standartus (pirmiau išdėstytus). Jeigu norite pasinaudoti kokia nors kita, nei aukščiau paminėta mūsų svetainėje naudojama medžiaga, prašome kreiptis šiuo adresu: info@lt.karcher.com.

16. MŪSŲ TINKLAVIETĖJE PATEIKIAMI INTERNETINIAI PUSLAPIAI

16.1 Jeigu mūsų svetainėje pateikiami kitų svetainių internetiniai puslapiai ir trečiųjų šalių teikiami ištekliai, šie internetiniai puslapiai yra pateikiami tik Jus informuojant. Mes nekontroliuojame šių svetainių arba išteklių turinio ir neprisiimame jokios atsakomybės už juos, taip pat už bet kokius nuostolius arba žalą, kurie gali būti patirti jais naudojantis.

17. SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

17.1 Mes savo nuožiūra nustatysime, ar buvo įvykdytas naudojimosi sąlygų pažeidimas. Kai yra pažeidžiamos naudojimosi sąlygos, mes galime imtis tokių veiksmų, kuriuos laikome tikslingais.
17.2 Nesilaikant šių naudojimo sąlygų, mums gali tekti imtis visų arba kai kurių iš šių veiksmų:
17.2.1 Nedelsiant, laikinai arba visam laikui panaikinti Jūsų teisę naudotis mūsų svetaine.
17.2.2 Nedelsiant, laikinai arba visam laikui pašalinti bet kurį skelbimą arba medžiagą, kuri įkelta į mūsų svetainę.
17.2.3 Įspėti Jus.
17.2.4 Jei padarytas pažeidimas, inicijuoti teismo procesą prieš Jus, siekiant kompensuoti visas sąnaudas privalomos kompensacijos pagrindu (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pagrįstas administracines ir teisines išlaidas).
17.2.5 Imtis tolesnių teisinių veiksmų prieš Jus.
17.2.6 Atskleisti tokią informaciją teisėsaugos institucijoms, kokią mes pagrįstai laikome būtina.
17.3 Mes atmetame teisinės atsakomybės taikymo galimybę esant šių naudojimo sąlygų pažeidimui.
17.4 Atsakomieji veiksmai, apibūdinti šiose naudojimosi sąlygose, nėra riba, ir mes galime imtis bet kurių kitų veiksmų, kuriuos pagrįstai laikysime reikalingais.

18. JURISDIKCIJA IR TAIKYTINA TEISĖ

18.1 Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją pateikus bet kokį ieškinį, susijusį arba turintį ryšį su mūsų svetaine, nors, jei būtų pažeistos šios sąlygos, mes turime teisę pateikti Jums ieškinį Jūsų gyvenamojoje šalyje arba bet kurioje kitoje susijusioje šalyje.
18.2 Šios naudojimosi sąlygos ir bet koks ginčas arba reikalavimas, kylantis iš šių sąlygų arba susisijęs su šiomis sąlygomis, jų turinio medžiaga arba formuluotėmis (įskaitant ne su sutartimi susijusius ginčus arba ieškinius), turi būti taikomos ir išaiškinamos pagal Lietuvos teisę.

19. VARIANTAI

19.1 Mes galime peržiūrėti šias naudojimo sąlygas bet kuriuo metu, iš dalies keisdami šį puslapį.
19.2 Jūs turite nuolat peržiūrėti šį puslapį, atkreipdami dėmesį į visus mūsų padarytus pakeitimus, nes jie yra Jus įpareigojantys.
19.3 Kai kurios nuostatos, kurias apima šios naudojimosi sąlygos, taip pat gali būti pakeistos kitomis nuostatomis arba apie tai pranešama mūsų svetainėje.

20. JUMS RŪPIMI KLAUSIMAI

20.1 Visais klausimais, susijusiais su svetainėje pateikiama medžiaga, prašome kreiptis adresu: info@lt.karcher.com