Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

Kundenservice

PRIVATUMO POLITIKA 

1. Kompanija UAB „Karcher“ (toliau tekste – „Mes“) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą, todėl  šioje Privatumo politikoje pateikiame mūsų interneto svetainėje www.karcher.lt taikomus informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenimis, rinkimo ir naudojimo principus, Jūsų teises, taip pat ir kitą informaciją apie mūsų įmonės nuostatas ir principus, užtikrinant Jūsų asmens duomenų apsaugą. Ši politika (kartu su mūsų internetinės svetainės naudojimosi sąlygomis ir bet kuriais kitais joje nurodytais dokumentais) sudaro pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime iš Jūsų gaunamus arba Jūsų pateiktus duomenis Jums naudojantis internetine svetaine www.karcher.lt. Prašome atidžiai perskaityti tolesnį tekstą, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką, susijusią su Jūsų asmens duomenimis ir su jų tvarkymo principais. Jeigu nesutinkate su mūsų įmonės privatumo politika, prašome nesilankyti mūsų internetinėje svetainėje ir nesinaudoti jos turiniu. Privatumo politika parengta ir joje vartojamos sąvokos apibrėžtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą (toliau – Duomenų apsaugos teisės aktai). 

2. Duomenų apsaugos teisės aktų įgyvendinimo tikslu asmens duomenų valdytojas yra UAB „Karcher“, Ukmergės g. 283, Vilnius LT-06313, įmonės kodas 302441879. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus. 

INFORMACIJA, KURIĄ GALIME PRAŠYTI JUS PATEIKTI 

3. Mes galime tvarkyti šiuos duomenis apie Jus:
    3.1. pagrindinė informacija (vardas, pavardė, gimimo data, amžius, prekių pristatymo adresas, kontaktinis telefono Nr., el. pašto adresas), pateikiama užpildant formas, vykdant apklausas, užsakant prekes ar paslaugas, registruojantis www.karcher.lt svetainėje, kuri yra reikalinga mūsų teisių ir pareigų vykdymui pagal su Jumis elektroninių ryšių priemonėmis sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį.
    3.2. duomenys (pirktos prekės, ankstesnių užsakymų duomenys, mokėjimų duomenys, kontaktiniai duomenys bei kiti susiję įrašai, vartotojo vardas, slaptažodis, įrenginio duomenys), kurie yra tvarkomi išimtinai tik registruotų internetinės svetainės www.karcher.lt vartotojų atžvilgiu, siekiant patogesnio naudojimosi internetine svetaine. 
    3.3. duomenys apie svetainės naudojimą, internetinės svetainės naudotojo sutikimu surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir panašiai.
    3.4. mes arba mūsų kurjerių atstovas gali paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) tam, kad identifikuotų pirkėjo arba pirkėjo įgalioto priimti prekes asmens tapatybę, prieš įteikiant prekes.
    3.5 kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo. 

4. Jūsų asmens duomenys nėra tvarkomi, jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų. Jeigu esate asmuo, jaunesnis nei 16 metų amžiaus, prieš pateikdami bet kokią asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimą. 

DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

5. Mes, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, vadovaujamės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo). 

6. Mes, renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdami sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, taip pat kai tvarkyti asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai, ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). 

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

7. Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
    7.1. Elektroninės prekybos tikslu: tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina, siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalimi Jūs tampate pateikę užsakymą el. parduotuvėje www.karcher.lt. Asmens duomenys tvarkomi, siekiant sudaryti galimybes savo klientams susipažinti ir pasinaudoti elektroninių ryšių priemonėmis siūlomomis paslaugomis ir (ar) prekėmis bei siekiant užtikrinti, kad turinys iš mūsų svetainės būtų efektyviausiu būdu pateiktas Jums ir pasiektų Jūsų kompiuterį. Taip pat asmens duomenis privalome tvarkyti ir tam tikrą laiką saugoti sutarties įvykdymo, įrodymų rinkimo, sutartinių garantinių įsipareigojimų vykdymo, klientų informavimo apie pasikeitimus, susijusius su mūsų paslaugomis ir (ar) prekėmis, priminimo dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo (pvz.: informavimo sumokėti skolą) tikslais. 
    7.2. Mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra viršesni. Jeigu tai yra reikalinga, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti siekdami apginti savo arba trečiųjų asmenų teisėtus interesus, pvz. siekdami išieškoti skolas, pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, įvertinti vartotojų patirtį, siekiant kurti naujus produktus ir paslaugas, užtikrinti IT sistemų saugumo lygį ir pan. 
    7.3. Teisinės prievolės įvykdymo tikslais: Jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijų atlikimo būtinybė mūsų atžvilgiu gali būti numatyta teisės aktuose arba privalomais institucijų nurodymais, pvz.: reikalavimai, susiję su mokestinėmis prievolėmis, deklaravimu, informacijos pateikimu viešosioms įstaigoms ir institucijoms, teismams ir kt. 
    7.4. Mūsų prekių ir paslaugų rinkodaros tikslu: norėdami suteikti Jums informaciją apie produktus arba paslaugas, kurių pageidaujate iš mūsų arba kurios, mūsų manymu, galėtų Jus dominti, jeigu sutikote su Jūsų kontaktinių duomenų naudojimu šiuo tikslu. 
    7.5. Kiti tikslai, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžiami Jūsų prašomose patvirtinti sutikimo formose (reklaminės akcijos, žaidimai, loterijos, konkursai, kitų pardavėjų prekių rinkodara). Mes taip pat galime naudoti Jūsų duomenis arba leisti naudoti Jūsų duomenis kitiems duomenų gavėjams išankstiniu Jūsų sutikimu, siekdami suteikti Jums informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios gali būti Jums įdomios, ir mes arba kiti duomenų gavėjai dėl to gali susisiekti su Jumis paštu arba telefonu. Tuo atveju, jeigu Jūs sutinkate su Jūsų duomenų pateikimu kitiems duomenų gavėjams, mes (arba jie) su Jumis susisieks elektroniniu būdu tik gavę Jūsų sutikimą.
 

KUR IR KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS 

8. Visa informacija, kurią pateikiate mums, saugoma saugiuose mūsų serveriuose. Jeigu mes esame davę Jums (arba Jūs pasirinkote) slaptažodį, kuris leidžia turėti prieigą prie tam tikrų mūsų svetainės dalių, Jūs esate atsakingi už tai, kad su slaptažodžiu elgtumėtės kaip su konfidencialia informacija. Mes darome viską, kad apsaugotume Jūsų asmeninius duomenis, tačiau negalime garantuoti, kad Jūsų duomenys bus saugiai perduoti į mūsų svetainę. Informacijos perdavimo metu Jūs privalote būti atidūs, pasirinkti tinkamas technines saugos priemones, saugoti savo paskyros duomenis, neatskleisti jų tretiesiems asmenims ir pan. Informacijai pasiekus duomenų valdytoją, užtikriname tinkamų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, nustatymą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimus bei galiojančius Duomenų apsaugos teisės aktus. 

9. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir siekiame užtikrinti, kad informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga, todėl mes Jūsų asmeninius duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. 
    9.1. Asmens duomenis, tvarkomus elektroninės prekybos vykdymo tikslu, saugosime 5 metus nuo paskutinio pasinaudojimo mūsų elektronine parduotuve. 
    9.2. Asmens duomenis, tvarkomus paslaugų teikimo tikslu, saugosime 5 metus nuo paskutinio pasinaudojimo mūsų teikiamomis paslaugomis. 
    9.3. Asmens duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu, saugosime 5 metus nuo Jūsų duoto sutikimo tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos. 
    9.4. Asmens duomenis, tvarkomus konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, saugosime 5 metus nuo paskutinio sudalyvavimo mūsų organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime. 
    9.5. Asmens duomenis, surinktus klientų apklausos metu ir tvarkomus aptarnavimo kokybės įvertinimo bei tobulinimo tikslu, saugosime 6 mėnesius nuo atitinkamų asmens duomenų gavimo dienos. Po 6 mėnesių asmens duomenys bus nuasmeninti, kad prirekus juos būtų galima toliau analizuoti. Nuasmeninus duomenis, jų priskirti konkrečiam asmeniui nebebus galimybės.

10. Mes dedame visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, įsipareigojame sunaikinti asmeninę informaciją. 
 

JŪSŲ INFORMACIJOS TEIKIMAS

11. Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją kuriam nors mūsų grupės nariui, tai reiškia – mūsų filialams, pagrindinei (holdingo) bendrovei ir jos dukterinėms įmonėms, kaip nustatyta LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

12. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis, tikslais ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

13. Nuasmeninti (statistiniai, veiklos analizės) duomenys, kuriuos mes gauname iš Jūsų gali būti perduoti ir saugomi vietoje, esančioje už EEE ribų, užtikrinant asmens duomenų perdavimui į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai taikomų reikalavimų. Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, esantiems už EEE ribų, šiais atvejais: 1) jeigu atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba atitinkama tarptautinė organizacija užtikrina tinkamo lygio apsaugą (tokiam duomenų perdavimui specialaus leidimo nereikia); 2) taip pat be specialaus leidimo, tais atvejais, jeigu duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra nustatęs tinkamas apsaugos priemones, taip kaip jos apibrėžtos Duomenų apsaugos teisės aktuose, su sąlyga, kad suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis; 3) gavus leidimą iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teikti duomenis trečiosioms valstybėms. Perduotus asmens duomenis gali tvarkyti personalas, vykdantis veiklą už EEE ribų, kuris dirba mums arba vienam iš mūsų tiekėjų. Mes imsimės visų priemonių, kurios pagrįstos siekiant užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi  saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

14. Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją tretiesiems asmenims (duomenų gavėjams):
    14.1. Tuo atveju, jeigu mes parduodame arba perkame bet kurią verslo įmonę arba turtą, galime atskleisti Jūsų asmeninius duomenis būsimam tokios verslo įmonės pardavėjui arba pirkėjui. 
    14.2. Jeigu UAB „Karcher“ arba iš esmės visas bendrovės turtas yra įsigytas trečiosios šalies, šiuo atveju bendrovės klientų asmeniniai duomenys bus perduoti kaip viena iš nuosavybės sudedamųjų dalių.
    14.3. Jeigu mes esame įsipareigoję atskleisti arba pasidalinti Jūsų asmeniniais duomenimis, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus arba taikytume savo naudojimo sąlygas, arba tiekimo ir kitų susitarimų reikalavimus ir sąlygas, arba apsaugotume UAB „Karcher“, mūsų klientų arba kitų teises, nuosavybę arba saugumą. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis bendrovėmis ir organizacijomis, siekiant apsisaugoti nuo apgaulių ir sumažinti klientų nemokumo riziką.
    14.4. Mes turime teisę Privatumo politikoje numatytiems duomenų tvarkymo veiksmams (arba jų daliai) atlikti pasitelkti duomenų tvarkytojus, kuriems nurodyta informacija (arba jos dalis) perduodama arba kitu būdu tampa prieinama jų įsipareigojimams vykdyti. Mūsų pasitelkiami tik tie duomenų tvarkytojai, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų šios Privatumo politikos reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.
    14.5. Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu. 
 

JŪSŲ TEISĖS

15. Jūs turite teisę:
    15.1. Prašyti suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmeninius duomenis, t. y turite teisę gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi (teisė žinoti), o jei tvarkomi, turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti).
    15.2. Prašyti ištaisyti arba reikalauti papildyti Jūsų asmeninius duomenis tuo atveju, kai susipažinus su asmeniniais duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė ištaisyti).
    15.3. Prašyti sunaikinti asmeninius duomenis, jeigu yra bent viena iš Duomenų apsaugos teisės aktuose numatytų priežasčių, ar sustabdyti tokių asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
    15.4. Reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
    15.5. Reikalauti gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui Duomenų apsaugos teisės aktuose numatytomis sąlygomis (teisė į duomenų perkeliamumą).
    15.6. Pateikti skundą dėl mūsų veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. +370 5 271 2804, faks. +730 5 261 9494, el. paštas ada@ada.lt. Visgi, būtumėme dėkingi, jeigu turint bent kokių nusiskundimų visų pirmą el. pašto adresu info@lt.karcher.com, arba tel. Nr. +370 5  203 1690 kreiptumėtės į mus, adresuodami savo turimas pretenzijas. 
    15.7. Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (teisė nesutikti) arba atšaukti duotą ankstesnį sutikimą (teisė atšaukti). Šia teise galite pasinaudoti bet kuriuo metu, kreipdamiesi el. pašto adresu: info@lt.karcher.com.

16. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus Jūsų teisėms ir laisvėms, mes įsipareigojame Jus informuoti nedelsdami apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, išskyrus Duomenų apsaugos teisės aktuose numatytus atvejus.

17. Mūsų svetainėje kartais gali būti pateikiami interneto puslapiai, skirti prisijungti prie partnerių tinklų, reklamuotojų ir filialų svetainių. Jeigu prisijungiate, naudodamiesi tokiu puslapiu prie bet kurios iš šių tinklaviečių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo privatumo politiką ir mes neprisiimame jokios atsakomybės ir niekuo neįsipareigojame jų politikos atžvilgiu. Prašome peržiūrėti šią politiką prieš pateikiant asmeninius duomenis šioms tinklavietėms.

IP ADRESAI IR SLAPUKAI

18. Mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterį, įskaitant, jei tokia informacija prieinama, IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą dėl sistemos administravimo ir siekiant pateikti apibendrintą informaciją mūsų reklamuotojams ir verslo partneriams. Tai statistiniai duomenys apie mūsų naudotojų naršymo veiksmus ir būdus, ne asmens tapatybės nustatymas.

19. Jums patvirtinus, jog sutinkate su slapukų naudojimu, mes galime gauti informaciją apie bendrąjį interneto naudojimą, panaudodami slapukų bylą, kuri yra saugoma Jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukuose yra informacija, kuri perkeliama į kompiuterio kietąjį diską. Jie padeda mums tobulinti savo svetainę ir teikti geresnes ir individualiems poreikiams labiau pritaikytas paslaugas. Jie leidžia mums:
    19.1. Įvertinti mūsų auditorijos dydį ir naudojimosi tinklaviete būdą.
    19.2. Kaupti informaciją apie Jūsų pasirinkimus, tai taip pat leidžia mums pritaikyti svetainę klientų reikmėms taip, kad ji atitiktų Jūsų asmeninius interesus.
    19.3. Paspartinti Jūsų ieškojimo procesus.
    19.4. Atpažinti Jus, kai grįžtate į mūsų svetainę.

20. Jūs galite išjungti arba atsisakyti priimti slapukus, suaktyvindami naršyklės nustatymus, kurie neleidžia įvesti slapukų. Tačiau, jei Jūs pasirinksite šiuos nustatymus, galite netekti prieigos prie tam tikrų mūsų svetainės dalių. Jeigu Jūs nesate nustatę savo naršyklės taip, kad ji neleistų įvesti slapukų, mūsų sistema siųs slapukus, kai prisijungsite prie svetainės. Savo duotą sutikimą Jūs bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

21. Informuojame, kad mūsų reklamuotojai ir verslo partneriai taip pat gali naudoti slapukus, kurių mes nekontroliuojame.

22. Duomenys apie naudojamus slapukus: 

Slapuko pavadinimas

„Adobe Analytics“

Aprašymas

„Adobe Analytics“ naudoja slapukus siekiant anonimiškai apibrėžti lankytojus, padėti analizuoti spustelėjimų duomenis ir stebėti retrospektyvinę veiklą interneto svetainėje, pvz., reakciją į tam tikras kampanijas.

Galiojimo laikas iki


Slapuko pavadinimas

DSID

Aprašymas

„Google DoubleClick ad“ stebėjimo slapukas. Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Galiojimo laikas iki

2 mėn.


Slapuko pavadinimas

www.facebook.com

Aprašymas

Slapukai skirti užtikrinti sklandų integruotų facebook paslaugų veikimą. Daugiau informacijos pateikiama: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Galiojimo laikas iki

3 mėn.


Slapuko pavadinimas

_qst_s / _qsst_s

Aprašymas

Techniniai slapukai, naudojami asmens neidentifikuojantiems duomenims kaupti, pvz., apie lankytojo elgseną arba reagavimą į rinkodaros komunikacijas.

Galiojimo laikas iki

Nustoja galioti, kai naršyklė uždaroma


Slapuko pavadinimas

JSESSIONID

Aprašymas

Techninis slapukas, naudojamas programos serveryje vartotojo sesijai palaikyti.

Galiojimo laikas iki

Nustoja galioti, kai naršyklė uždaroma


Slapuko pavadinimas

s_vi

Aprašymas

Šis slapukas yra ilgalaikis ir jis išsaugo unikalų lankytojo ID.

Galiojimo laikas iki

Ilgalaikis


Slapuko pavadinimas

s_getNewRepeat

Aprašymas

Šis slapukas yra naudojamas išsiaiškinti, kiek lankytojų sugrįžta į svetainę.

Galiojimo laikas iki

30 dienų


Slapuko pavadinimas

s_sq

Aprašymas

Šį slapuką nustato ir nuskaito „JavaScript“ kodas, kai yra įjungta funkcija „ClickMap“; jame yra informacija apie ankstesnę nuorodą, kurią spustelėjo naudotojas.

Galiojimo laikas iki

Nustoja galioti, kai naršyklė uždaroma


Slapuko pavadinimas

s_cc

Aprašymas

Šį slapuką nustato ir nuskaito „JavaScript“ kodas, kad būtų galima nustatyti, ar slapukai yra įjungti (paprastai nustatytas į „Teisingas“).

Galiojimo laikas iki

Nustoja galioti, kai naršyklė uždaroma


PRIEIGA PRIE INFORMACIJOS

23. Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis į mus šiuo el. paštu: info.lt@karcher.com. Mes, ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateiksime Jums atsakymą, atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Mes turime teisę 1 kalendorinio mėnesio laikotarpį pratęsti dar 2 mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
 

NAUJIENLAIŠKIS

24.  Mūsų svetainėje galite užsiprenumeruoti nemokamą naujienlaiškį. Kai užsiregistruojate naujienlaiškio prenumeratai, įvesties ekrane nurodyti duomenys (pavadinimas, vardas ir pavardė, el. pašto adresas, naujienlaiškio parinktys) perduodami mums ir išsaugomi. Registracijos proceso metu gaunamas Jūsų sutikimas tvarkyti duomenis ir pateikiama nuoroda į šią privatumo politiką.

25.  Gavę Jūsų sutikimą siųsti naujienlaiškius Jūsų nurodytu el. paštu, Jums reguliariai siųsime informaciją apie „Kärcher“ akcijas, pasiūlymus ir teikiamas paslaugas. Siunčiant naujienlaiškį bus naudojama dvigubo pasirinkimo procedūra, kuri reiškia, kad naujienlaiškį el. paštu atsiųsime tik tada, kai gausime aiškų Jūsų sutikimą naujienlaiškį gauti, o tada atsiųsime jums el. laišką, prašydami paspaudžiant atitinkamą nuorodą patvirtinti, kad ir ateityje norite gauti naujienlaiškį. Nepatvirtinta paskyra sistemoje ištrinama po 3 mėnesių.

26.  Jei užsiregistruosite gauti naujienlaiškį spustelėdami naujienlaiškio žymimąjį laukelį programoje arba, jeigu jau ankščiau buvote užsiprenumeravę naujienlaiškį (pavyzdžiui, produkto registracijos formoje „Registruokis ir laimėk“, garantijos pratęsimo formoje, atsiskaitymo iš internetinės parduotuvės), vartotojo profilio informacija ir programoje pridėti įrenginiai bus pridėti prie esamo profilio arba naudojami kuriant naują profilį mūsų naujienlaiškių sistemoje. Šia informacija siekiama suasmeninti naujienlaiškio turinį, suteikti Jums kuo aktualesnę informaciją apie mūsų produktus, paslaugas ir pasiūlymus.  Užsiprenumeravus naujienlaiškį išsaugosime Jūsų IP adresą, kurį pateikė jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT), taip pat prenumeratos datą ir laiką, kad vėliau būtų galima atsekti bet kokį galimą piktnaudžiavimą Jūsų el. pašto adresu. Taip pat išsaugosime datą ir laiką, kada buvo paspausta patvirtinimo nuoroda patvirtinimo laiške, kuris siunčiamas kontrolės tikslais (dvigubo pasirinkimo procedūra), ir interneto paslaugų teikėjo (IPT) pateiktą IP adresą. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kaip nurodyta BDAR 6 (1 a), arba mūsų teisėtais interesais, kaip tai numato BDAR 6 (1 f).

27.  Jei Jūs jau esamas mūsų klientas ir buvote informuotas apie savo teisę prieštarauti renkant Jūsų el. pašto adresą ir kiekvieną kartą Jums jį naudojant, mes turime galimybę tvarkyti bet kokius Jūsų duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), kurie mums prieinami tam, kad el. paštu reguliariai siųstume Jums informaciją apie mūsų akcijas, pasiūlymus ir paslaugas. Jei pageidaujate, bet kuriuo metu galite nesutikti su atitinkamais pranešimais.

28.  Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ir atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Šiuo tikslu kiekviename naujienlaiškyje galite rasti atitinkamą prenumeratos atsisakymo nuorodą. Kitu atveju galite bet kuriuo metu nesutikti su teisėtais interesais pagrįstu duomenų tvarkymu pagal BDAR 6 (1 f), siųsdami el. laišką adresu info.lt@karcher.com.

29.  Jūsų pateikti duomenys naujienlaiškio gavimui bus ištrinti, kai tik jų nebereikės tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti. Todėl Jūsų el. paštasbus saugomas tol, kol būsite pašalintas iš naujienlaiškio adresatų sąrašo ir Jums atsisakius naujienlaiškio prenumeratos – užblokuotas ir ištrintas. Jūsų el. pašto adresas ištrinamas iš mūsų naujienlaiškio adresatų sąrašo po 4 savaičių, kai atsisakysite prenumeratos, nebent aiškiai sutikote, kad Jūsų duomenys būtų toliau naudojami, arba mes pasiliekame teisę į tolesnį duomenų naudojimą, kurį leidžia įstatymai ir apie kurį esate informuotas šiame privatumo pareiškime.

30.  Jei nenurodyta kitaip, jokie duomenys, susiję su naujienlaiškių siuntimo duomenų tvarkymu, nebus perduodami trečiosioms šalims. Duomenys naudojami tik naujienlaiškių siuntimui. . Duomenims apdoroti „Kärcher“ naudoja tik „Adobe Systems Software Ireland Limited“ (ADIR) ir „Citywest Business Campus“ (Sagartas, Dublinas, Airija). Jums nebenorint gauti naujienlaiškio, Jūsų el. pašto adresas bus ištrintas iš adresatų sąrašo.

31.  Siekdami tobulinti savo naujienlaiškius, analizuojame naujienlaiškių atidarymo ir paspaudimų rodiklius. Šios analizės tikslais, el. laiškuose, išsiųstuose naudojant „Adobe Campaign“, yra vadinamasis „stebėjimo pikselis“, kuris prisijungia prie „Adobe Campaign“ serverių, kai el. laiškas yra atidaromas. Tokiu būdu įvertinama, ar buvo atidaryta naujienlaiškio žinutė. Atkūrimo proceso metu pirmiausia surenkama techninė informacija, pavyzdžiui, informacija apie jūsų naudojamą naršyklę ir sistemą, taip pat duomenų gavimo laikas. Ši informacija naudojama siekiant tobulinti mūsų naujienlaiškį techniniu aspektu, remiantis patvirtintais techniniais duomenimis arba tikslinėmis grupėmis ir jų skaitymo įpročiais. Ši analizė taip pat apima nustatymą, ar naujienlaiškiai atidaromi, kada jie atidaromi ir kokios nuorodos paspaudžiamos. Ši informacija priskiriama atitinkamam gavėjui ir saugoma jo profilyje. Analizę naudojame siekdami nustatyti savo lankytojų skaitymo įpročius ir pritaikyti jiems savo turinį arba siųsti turinį, atitinkantį lankytojų interesus.
 

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

32. Bet kokie pakeitimai, kuriuos galime padaryti keisdami privatumo politiką ateityje, bus paskelbti šiame puslapyje. Esant poreikiui, pranešimas apie atnaujintą privatumo politiką Jums bus išsiunčiamas el. paštu.  

33. Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. gegužės 28 d.
 

KAIP SUSISIEKTI

34. Su šia privatumo politika susijusius klausimus, komentarus ir prašymus siųskite adresu: UAB „Karcher“, Ukmergės g. 283, Vilnius LT-06313 arba info.lt@karcher.com, arba tel. Nr. +370 5  203 1690.