Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Mašinų ir tentų šarminis valiklis be nitrilotriacto rūgšties, RM 805 ASF 62955500 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/masinu-ir-tentu-sarminis-valiklis-be-nitrilotriacto-rugsties-rm-805-asf-62955500.html Ši pirminio apipurškimo priemonė, skirta naudoti su šepečiais ir aukšto slėgio plovyklose, veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamus nešvarumus - alyvą, suodžius, tepalus, dervą, vabzdžių likučius ir pilką sluoksnį nuo visų tipų komercinių automobilių.

Mašinų ir tentų šarminis valiklis be nitrilotriacto rūgšties, RM 805 ASF

Ši pirminio apipurškimo priemonė, skirta naudoti su šepečiais ir aukšto slėgio plovyklose, veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamus nešvarumus - alyvą, suodžius, tepalus, dervą, vabzdžių likučius ir pilką sluoksnį nuo visų tipų komercinių automobilių.

Užsakymo numeris: 6.295-550.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Produktas
 • Efektyvi pirminio apipurškimo priemonė, skirta universalių transporto priemonių pirminiam plovimui
 • Suminkština riebalų ir alyvos nuosėdas, suodžius bei vabzdžių likučius ir veiksmingai juos pašalina
 • Užtikrina akivaizdžiai kokybiškesnį rezultatą po tolimesnių plovimo etapų.
 • Puikiai tinka plauti sunkvežimių tentus
 • Valo itin veiksmingai - ypač naudojant šaltą vandenį
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Mašinų ir tentų šarminis valiklis be nitrilotriacto rūgšties, RM 805 ASF
 Mašinų ir tentų šarminis valiklis be nitrilotriacto rūgšties, RM 805 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Automobilių / variklių valymui
 • Automobilių plovimui
 • Krovininių transporto priemonių valymui
 • Tentų valymui
 • Automobiliams