Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatvédelemmel, valamint érintett személyként az Ön által gyakorolható jogokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Kärcher adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Kärcher Hungaria Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Budafoki út 91-93.
1117 Budapest
dpo.hu@karcher.com

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő (a továbbiakban: „Kärcher” vagy „Adatkezelő” vagy „Társaság”) neve és elérhetősége:

Kärcher Hungária Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság

−         Ügyvezető: Éber Anna Orsolya

−         Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

−         Tel.: +36 1 920 6600

−         e-mail cím: info.hu@karcher.com

Adatkezelő jár el az adatkezelés valamennyi folyamatát illetően (pl. adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás) a törvényi előírások szerint. Az alábbi tájékoztató elkészítésével és kibocsátásával az Adatkezelő különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) szóló 2016/679 rendeletében; és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) foglaltaknak megfelelően áttekintést nyújt arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjt, azokat hogyan használja és továbbítja, milyen biztonsági intézkedéseket tesz a Kärcher az adatok védelme érdekében, valamint arról, hogy az érintettek az érintetti jogaikat hogyan gyakorolhatják.

 

A személyes adatok gyűjtése, felhasználása és tárolása

       1.   A Kärcher weboldalának felkeresése általánosságban

Amikor felkeresi a Kärcher weboldalait, úgy (technikai szükségszerűség miatt) Ön továbbítja internetes böngészőjének adatait a mi webszerverünk részére. Az Ön internetböngészője és a mi webszerverünk közötti kommunikációhoz szükséges aktív kapcsolat során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

−         a megkeresés dátuma, időpontja,

−         a kért adatok neve,

−         az oldal, ahonnan az adatokat kérték,

−         hozzáférési állapot (továbbított adatok, nem elérhető adatok stb.),

−         az alkalmazott böngésző és operációs rendszer,

−         annak a számítógépnek a teljes IP-címe, amelyről a kérés érkezett,

−         továbbított adatmennyiség

Az adatokat többek között

−         a zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a Kärcher és a felhasználó között,

−         a honlapjaink kényelmes használatának biztosítása,

−         a rendszerbiztonság és stabilitás biztosítása, különösen a webszerverünk elleni támadások elhárítása

céljából rövid ideig tároljuk. Ezen adatok alapján az egyes személyek azonosítása nem lehetséges, azok nem kerülnek összekapcsolásra további személyes adatokkal.

       2.   Online webáruház

Amennyiben meglátogatja online webáruházunkat, úgy a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében), mint jogalap alapján kezeljük az Ön és a Kärcher között kötött szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez szükséges személyes adatokat.

Érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Társaság jogos érdeke, hogy a szerződéses partnerei kapcsolattartói adatait kezelje a szerződés teljesítésének céljából. A kapcsolattartói adatok kezelése nélkül a szerződés nem, vagy csak lényegesen nehézkesebben kerülhetne teljesítése. A Társaság az adatok kezeléséről írásbeli tájékoztatás ad. Az érintetteket az adatok kezelése hátrányosan nem érinti, mivel a személyes adatuk kezelésével szemben a szerződés teljesítése elsőbbséget élvez, továbbá az érintetteknek kizárólag a mindennapi munkavégzésükhöz kapcsolódó személyes adatai kerülnek kezelésre.

A megrendelés lehetséges regisztráció nélkül is, ugyanakkor a Kärcher-nél való vásárláskor regisztrálhat. Ehhez meg kell adnia egy jelszót, e-mail címet és telefonszámot, továbbá opcionálisan megadhatja születése dátumát és nemét, amelyek együttesen lehetővé teszik az Ön számára a későbbi vásárláskor az egyszerűbb bejelentkezést, adatai újbóli megadása nélkül. A Kärcher elmenti az Ön által megadott adatokat ahhoz, hogy létrehozzon egy felhasználói fiókot, amelynek segítségével megrendelései rögzülnek, teljesítésre és feldolgozásra kerülnek. A Kärcher az Ön adatait, amelyek a további megrendelésekhez szükségesek, mindaddig megtartja, ameddig Ön a regisztrációját fenntartja. Önnek joga van bármikor a regisztráció alkalmával megadott adatait lekérdezni, kijavítani és/vagy azok Kärcher általi törlését kérni.

Amennyiben a vásárlás (online webáruház vagy javítási megrendelés) a jelszóval védett felhasználói felületen keresztül történik, a címre vonatkozó adatok is tárolásra kerülnek. Ezeket az adatokat is az Amazon webes felhőszolgáltatás keretében Írországban és/vagy Frankfurt am Mainban tárolják. A jelszóval védett felhasználói felület bármikor törölhető maga a felhasználó által a "Fiók törlése" funkció segítségével.

Mind regisztráció nélküli vásárlás, mind a regisztráció esetében a teljes nevet, e-mail címet, telefonszámot, számlázási címet, és adott esetben eltérő szállítási címet, esetlegesen adószámot (pl. egyéni vállalkozó, stb.) kezelünk. Az adatai csak a megrendelés feldolgozásához kerülnek felhasználásra.

Egyes adatokat (név, kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám) a termékek kiszállítása céljából igénybe vett futárszolgálat részére (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., Gebrüder Weiss Kft. és MPL Magyar Posta Logisztika) továbbítjuk.

Az adatokat adott megrendelés napjától számított 8 évig őrizzük meg. Amennyiben nem regisztrál, a rendelését visszavonja és még nem került számviteli bizonylat kiállításra, úgy adatait töröljük.

Amennyiben a vásárlás alkalmával egy másik kereskedő webáruházát keresi fel, ahol szakkereskedőnk webáruházának ajánlatára mutató linkre kattintva éri el a Kärcher weboldalait, és ott folytatja a rendelési folyamatot, a Kärcher nem gyűjt semmilyen rendelési adatot Önről, mivel Ön a vásárlási folyamatot egy másik kereskedőnél folytatja le. Ebben az esetben kérjük, vegye figyelembe az adott kereskedő adatvédelmet érintő tájékoztatásait.

Személyes adatai harmadik felek részére történő továbbadására az online webáruházban való vásárlás keretében, alapvetően csak abban az esetben kerülhet sor, ha ez szerződéskötési, szerződés teljesítési vagy számlázási célból, illetve az ellenérték beszedése érdekében szükséges. Ezen információk egyéb felhasználása nem megengedett.

       3.   Számla kiállítása üzletben történő vásárlásról

Az adatkezelés jogalapjai, céljai: a Társaság a 900.000,- forintos értékhatártól köteles a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról jogszabályi kötelezettség teljesítése alapján számlát kiállítani (Áfa tv. 159.§). 900.000,- forintos értékhatár alatt a Társaság az optimális üzletmenet biztosításához, a megfelelő készlet-gazdálkodáshoz és raktárkezelési folyamatok optimalizálásához fűződő jogos érdeke alapján állítja ki a számlát.

Érdekmérlegelési teszt eredménye: Az Adatkezelő a 900.000,- forintos értékhatár alatti értékesítés esetén számlát állít ki, melyet a számlázási rendszerében (SAP) rögzít a Társaság optimális üzletmenetének biztosításához fűződő jogos érdeke alapján. Az érintettek információs önrendelkezési joga és magánélet sérthetetlenségéhez fűződő joga tekintetében az adatkezelés legfeljebb alacsony kockázattal jár, illetve alacsony mértékben hathat az érintettre negatívan, tekintve, hogy az érintett az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kap adatai kezeléséről, továbbá az adatkezelés csak azokra az adatokra korlátozódik, amelyek a számla kibocsátásához szükségesek, és ezeket az adatokat a Társaság nem kezeli a számlakibocsátástól eltérő célra. Az érintettnek is érdeke fűződik az adatkezeléshez, ugyanis ezáltal hatékonyabban tudja bizonyítani a vásárlás, illetve a szolgáltatás igénybevételének megtörténtét. A fentiek figyelembe vételével az Adatkezelő úgy értékelte, hogy nem élveznek elsőbbséget az érintettek alapvető jogai és szabadságai az Adatkezelő jogos érdekével szemben.

A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama: A személyes adatok természetes személy vásárló esetén név, cím, egyéni vállalkozó vásárló esetén név, cím, adószám.

Az adatokat adott számla kiállításától számított 8 évig őrizzük meg.

A személyes adatok címzettjei: Az adatok Adatkezelő központi rendszerében rögzítésre kerülnek, ahhoz a teljesítésben érdekelt felek juthatnak hozzá. A Társaság az adatokat az anyavállalat által központilag kijelölt könyvelő, a KGS Gmbh. (székhely: Alfred-Schefenacker-Str. 1 71409 Schwaikheim, Germany) számára továbbítja könyvelés céljából.

       4.   Kapcsolatfelvétel lehetséges ügyfelekkel

Az adatkezelés jogalapja és céljai: a Társaság a jövőbeli üzleti kapcsolat létesítése érdekében az aktuális ajánlatairól értesíti azokat a személyeket, akik potenciális ügyfelek vagy vásárlók lehetnek. Az adatkezelés jogalapja a Társaság gazdasági érdekeihez kapcsolódó jogos érdeke.

Érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Társaság jogos érdeke, hogy közvetlen üzletszerzés céljából személyes adatokat kezeljen, és az ügyfélköre bővítése érdekében, a lehetséges ügyfelekkel felvegye a kapcsolatot és őket az aktuális ajánlatok kapcsán marketing üzenettel megkeresse. A Társaság az adatok kezeléséről a honlapon és az első megküldött marketing tartalmú üzenetben is tájékoztatást ad. Az érintetteket az adatok kezelése hátrányosan nem, vagy csak nagyon kis mértékben érinti, mivel a személyes adatuk kezelésére a Társaság jóhiszemű eljárása és gazdasági érdekeihez fűződő jogos érdeke elsőbbséget élvez.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám

Az adatokat a Társaság az adatkezeléssel szemben való tiltakozásig, vagy az üzleti kapcsolat létrejöttéig kezeli. Az érintettől érkező bármilyen visszajelzés hiányában, a Társaság az adatokat azok megismerésétől számított 1 év elteltével törli.

A Társaság a személyes adatokat harmadik személyeknek nem továbbítja.

       5.   Kapcsolattartás vevőkkel

Az adatkezelés jogalapja, céljai: vásárlók e-mail címének, címének kezelése a termékek – különösen gépek és vegyszerek – vonatkozásában szükséges kapcsolattartás érdekében, a vásárló hozzájárulása alapján.

A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama: e-mail cím, cím.

A Társaság az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a rögzítéstől számított 5 évig kezeli.

Az e-mail cím megadása nem előfeltétele a vásárlásnak, erre a Társaság az érintett figyelmét a vásárláskor felhívja. Azonban a Társaság számára az e-mail cím kezelése azért fontos, hogy a későbbiekben fel tudja venni a kapcsolatot Önnel (pl. termékvisszahívás, vegyszer vásárlásakor a biztonsági adatlapok megküldése, új termékleírás/használati útmutató kiküldése, stb.). Az ily módon megszerzett e-mail címet marketing és egyéb más megkeresésekre semmilyen esetben nem használjuk fel.

A személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a Kärcher nem továbbítja harmadik személynek.

       6.   Garanciahosszabbítási akció

A garanciahosszabbítási akció csak a Kärcher akcióra regisztráló ügyfeleire vonatkozik, az adatkezelés célja, hogy amennyiben az új szerzeményét regisztrálja a vételtől számított bizonyos időn belül, akkor az eredetileg biztosított garancia meghosszabbítható. Amennyiben ebben részt szeretne venni, Önnek meg kell adnia a teljes nevét, címét, e-mail elérhetőségét és annak a készüléknek a termékinformációit, amelyre a fennálló garanciát meghosszabbítani szeretné.

Ezeket az adatokat csak a garanciafeldolgozáshoz és a hozzá tartozó készülékhez történő hozzárendeléshez szükséges mértékben használjuk fel. A jogalap a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében).

Érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Társaság jogos érdeke, hogy a szerződéses partnerei kapcsolattartói adatait kezelje a szerződés teljesítésének céljából. A kapcsolattartói adatok kezelése nélkül a szerződés nem, vagy csak lényegesen nehézkesebben kerülhetne teljesítése. A Társaság az adatok kezeléséről írásbeli tájékoztatás ad. Az érintetteket az adatok kezelése hátrányosan nem érinti, mivel a személyes adatuk kezelésével szemben a szerződés teljesítése elsőbbséget élvez, továbbá az érintetteknek kizárólag a mindennapi munkavégzésükhöz kapcsolódó személyes adatai kerülnek kezelésre.

A garanciahosszabbítási akció keretében gyűjtött adatokat a Kärcher a meghosszabbított garanciaidőszak lejárta után törli. Ezen adatok a Kärcher csoporton kívüli harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. A Kärcher Hungária Kft-vel szerződésben álló partnereknek (szervizek) részére kizárólag a termékadatok kerülnek továbbításra.

       7.   Online javítás megrendelése

Amennyiben az online javítás megrendelését a myKärcher fiók vagy a Kärcher Infonet szolgáltatás keretében adja le, akkor a teljes nevét, címét, e-mail elérhetőségét, valamint a javításra vonatkozó megrendelés végrehajtásához megadott eszköz típusára vonatkozó adatokat gyűjtjük. A jogalap a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében).

Érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Társaság jogos érdeke, hogy a szerződéses partnerei kapcsolattartói adatait kezelje a szerződés teljesítésének céljából. A kapcsolattartói adatok kezelése nélkül a szerződés nem, vagy csak lényegesen nehézkesebben kerülhetne teljesítése. A Társaság az adatok kezeléséről írásbeli tájékoztatás ad. Az érintetteket az adatok kezelése hátrányosan nem érinti, mivel a személyes adatuk kezelésével szemben a szerződés teljesítése elsőbbséget élvez, továbbá az érintetteknek kizárólag a mindennapi munkavégzésükhöz kapcsolódó személyes adatai kerülnek kezelésre.

Az adatokat adott megrendelés napjától számított 8 évig őrizzük meg. Ezen adatok a Kärcher-csoporton kívüli harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

       8.   Szerviz

Az adatkezelés célja az átadott Kärcher termékekkel kapcsolatos szerviz munkák elvégzése, a kérdéses személyek beazonosítása. Amennyiben Ön garanciális vagy garancián túli szerviz szolgáltatást kíván igénybe venni – bármely Kärcher készülékkel, géppel kapcsolatban – hibabejelentő formanyomtatvány és szerviz munkafelvételi nyomtatvány kitöltése szükséges. A szervizre való felvétel lehetséges az Adatkezelő valamely üzletében, illetve szervizközpontjában is (2051 Biatorbágy Huber utca 1.).

Az Adatkezelő továbbá, az adatkezelés eredeti céljától eltérően, annak érdekében használhatja fel az adatokat, hogy az érintettek számára szervizakciókkal kapcsolatos tájékoztatást küldjön.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében).

Érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Társaság jogos érdeke, hogy a szerződéses partnerei kapcsolattartói adatait kezelje a szerződés teljesítésének céljából. A kapcsolattartói adatok kezelése nélkül a szerződés nem, vagy csak lényegesen nehézkesebben kerülhetne teljesítése. A Társaság az adatok kezeléséről írásbeli tájékoztatás ad. Az érintetteket az adatok kezelése hátrányosan nem érinti, mivel a személyes adatuk kezelésével szemben a szerződés teljesítése elsőbbséget élvez, továbbá az érintetteknek kizárólag a mindennapi munkavégzésükhöz kapcsolódó személyes adatai kerülnek kezelésre.

Az Adatkezelés érintettje a terméket szervizre átadó és esetlegesen az elkészült terméket átvevő személy.

A formanyomtatványokon rögzítésre kerül a terméket átadó személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, vevőszáma (amennyiben rendelkezik vevőszámmal), aláírása, valamint a javítandó gép adatai. Helyszíni javítás igénybevétele esetén a gép elérhetőségének, címének megadása is szükséges. Amennyiben nem természetes személy ügyfélről van szó, úgy annak kapcsolattartójának adatai kerülnek rögzítésre. Speciális esetekben – ha az átadó személy nem tud semmilyen vásárlást igazoló dokumentumot felmutatni – okmányazonosító (nem kerül fénymásolásra) adatai kerültnek rögzítésre. A terméket átvevő esetében – amennyiben az átadóhoz képest eltér – úgy az adatokat tőle is bekérjük.

A Kärcher a személyes adatokat a javítás elvégzését követő 8 évig tárolja.

Az adatok Adatkezelő központi rendszerében rögzítésre kerülnek, ahhoz a Társaság azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkájuk elvégzéséhez ez feltétlenül szükséges. A személyes adatokat a Kärcher nem továbbítja harmadik személynek, és kizárólag a szerviz munkálatok elvégzésére és az azzal összefüggő kapcsolattartásra használja fel.

       9.   Az e-mailen és telefonon beérkező panaszokra vonatkozó tájékoztató

Az adatkezelés jogalapjai, céljai: A Társaság az e-mailen vagy telefonon beérkező panaszok kezelése során érdekében a vásárló elérhetőségét kezeli jogszabályi kötelezettség alapján (1997. évi CLV. törvény).

Az adatkezelés érintettje: valamennyi e-mailen vagy telefonon panaszt bejelentő személy

A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvben a Társaság rögzíti a vásárló nevét, lakcímét; a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját; a vásárló panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratokat, dokumentumokat és egyéb bizonyítékok jegyzékét; a jegyzőkönyvet felvevő személyt és a fogyasztó aláírását; valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét.

A vásárlóval való kapcsolattartás érdekében a Társaság a következő adatokat kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, egyéb elérhetőség.

A 1997. évi CLV. törvény szerint a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Egyéb hatósági eljárás során az adatok tovább megőrizhetőek.

A személyes adatok címzettjei: az e-mailen vagy telefonon beérkező panaszok esetében a személyes adatokat az Ügyfélszolgálat kezeli, azokat egyéb címzetteknek nem továbbítja.

Társaságunk célja, hogy minden esetben csak a minimális, az adott kérdéshez szükséges adatokat kezelje Önről. Kérjük tehát, hogy ha az a kérdés, panasz megválaszolásához nem elengedhetetlenül szükséges, ne adjon meg különleges adatokat. Amennyiben Ön azokat mégis Társaságunk rendelkezésére bocsátja, úgy az e-mail küldésével Ön hozzájárulását adja a különleges adatai kezeléséhez.

       10.   Visszaélés bejelentése

Az adatkezelés jogalapjai és céljai: A Társaság – összhangban az Európai Unió és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelvével, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. Törvény („Visszaélésbejelentési törvény”) rendelkezéseivel – lehetővé teszi az Európai Unió jogát érintő jogsértések, bűncselekmények, valamint intézkedést igénylő általános folyamatbeli hiányosságok bejelentését és annak kezelését. A Társaság ennek érdekében hozzáférést biztosít a Társaság csoportszinten erre a célra létrehozott biztonságos, web-alapú rendszerhez (Whistleblower-System), amely lehetővé teszi a jogsértés bejelentését, illetve a jogsértővel történő anonim kommunikációt. A bejelentő rendszerhez kizárólag a Társaság erre a feladatra kijelölt munkavállalója fér hozzá.

A 9. pontban meghatározott adatkezelés vonatkozásában a Társaság és az Alfred Kärcher SE & Co. KG (Alfred-Kärcher-Straße 28-40, Winnenden 71364) közös adatkezelőként járnak el.

Az adatkezelők közösen felelnek az adatkezelés jogszerűségéért. Az érintetti jogok gyakorlását az adatokat gyűjtő fél biztosítja, azonban az érintettek bármely adatkezelőhöz fordulhatnak jogaik gyakorlása érdekében. Ebben az esetben a megkeresett adatkezelő a kérelmet haladéktalanul továbbítja az illetékes adatkezelőnek. 

A bejelentő platform üzemeltetője a semleges, megbízható és biztonságos otris software AG (Königswall 21, 44137 Dortmund) (a továbbiakban: üzemeltető). Az itt rögzített és tárolt adatok titkosított formában továbbítja a Társaságnak.

A bejelentés kezelése során tudomására jutott személyes adatokat a Társaságnak a belső jogsértések elkerülése és feltárása, valamint a belső eljárások jogszerűségének ellenőrzése és a Társaság integritásának védelméhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli.

Érdekmérlegelési teszt eredménye: A Társaság jogos érdeke, hogy a működésével kapcsolatos jogsértéseket és folyamatbeli hiányosságokat feltárja és orvosolja, és ennek érdekében a bejelentés kezelése során tudomására jutott személyes adatokat felhasználja. 

Az érintetteket az adatok kezelése hátrányosan nem vagy csak nagyon kis mértékben érinti, mivel a személyes adatuk kezelésére az őt ért jogsértés orvoslása, vagy az általa tapasztalt vagy őt érintő folyamatbeli hiányosság kijavítása érdekében kerül sor, valamint a bejelentő saját választása alapján adhat meg személyes adatokat.

Az adatkezelés érintettje: a visszaélés bejelentője; az a személy, akinek magatartása a bejelentésre okot adott; az a személy, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:

A bejelentő vonatkozásában, a Társaság csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket a visszaélést bejelentő önkéntesen megad, illetve amik a bejelentés elbírálása során keletkeznek, különösen: név, e-mail cím, aláírás egyéb személyes adatok, amelyek a jelentés leírásával összefüggésben merülnek fel.

A bejelentésben érintett és érdemi információval rendelkező személyek vonatkozásában, a Társaság kezeli az önkéntesen, illetve a bejelentő által megadott adatokat, valamint azokat az adatokat, amik a bejelentés kivizsgálása során keletkeznek, különösen: név e-mail cím, aláírás, meghallgatás ideje.

Amennyiben a bejelentő további személyek személyes adatait is megadja a bejelentésben, úgy az adatok feldolgozásáról és felhasználásáról az érintettet tájékoztatni kell, amennyiben ez nem jelent veszélyt a tények tisztázására nézve.

Nem zárható ki, hogy a bejelentő a bejelentésben különleges adatra vonatkozó információt tűntet fel, különösen ha a bejelentett visszaélés valamely büntetőjogi tényállást is megvalósítja, illetve, ha ennek tényleges elkövetése megállapításra kerül.

A bejelentő rendszer adatokat gyűjt az általános rendszerhasználattal kapcsolatban. Ide tartoznak az egyes kategóriákhoz tartozó üzenetek száma és az üzenetek feldolgozásával kapcsolatos információk. A bejelentő rendszer nem végezhet olyan statisztikai értékeléseket, amelyek lehetővé tennék következtetések levonását az egyes felhasználókra vonatkozóan.

A Társaság az adatokat a bejelentés beérkezésétől számított 5 évig, de legfeljebb a bejelentés alapján megindult hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig őrzi meg.

A személyes adatok címzettjei: A Társaság adatokat a bejelentett jogsértés kezelése érdekében a Kärcher csoport tagjai részére továbbíthatja. Amennyiben, a Társasághoz jelen adatkezeléshez beérkező érintetti kérelem a Kärcher csoport más tagját is érinti, úgy a kérelmet a Társaság az érintett tagnak továbbítja.

Ennek megfelelően a Társaság kezeli a fentiek alapján részére továbbított személyes adatokat.

       11.   Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben Ön a Kärcher honlapján található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének segítségével lép kapcsolatba a Kärcher-rel (adatkezelés jogalapja: hozzájárulás), akkor az Ön által megadott adatok tárolásra kerülnek annak érdekében, hogy üzenetét a megfelelő személynek továbbíthassuk.

Az adatkezelés során a teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát, települést, a kérdésben szereplő esetleges további személyes adatokat kezeljük.

Az Adatkezelő az adatokat arra használja fel, hogy a beérkező kérdéseket megválaszolja, az érdeklődőknek segítséget nyújtson.

Miután kérését megválaszoltuk, az adatait a válasz függvényében

−         további jövőbeli kapcsolat hiányában az általános elévülési időt követően (5 év) töröljük a hozzá kapcsolódó személyes adatokkal együtt,

−         a már meglévő szerződéses kapcsolatunkra tekintettel kezeljük azokat (utolsó üzleti kapcsolat évétől számított 8 év),

−         a potenciális jövőbeli kapcsolatunkra tekintettel azt vagy a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek alapján kezeljük (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében)

Egyéb célokra a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatai – amennyiben ehhez a később részletezettek alapján nem jelezte - nem kerülnek felhasználásra.

Kizárólag abban az esetben, ha az Ön megkeresése vagy észrevétele az Alfred Kärcher GmbH & Co. KG-hez tartozó másik társaságot érint, eltérően attól, amelynek a kapcsolatfelvételi űrlapját használta, az üzenetet és az ahhoz kapcsolódó adatokat a cégen belül a megfelelő kapcsolattartóhoz továbbítjuk. Azon adatai továbbítására, amelyeket Ön a Kärcher online kapcsolatfelvételi űrlapján megadott, harmadik személyek részére nem kerül sor, amennyiben mégis, akkor arról Önt külön tájékoztatják.

       12.   Kapcsolatfelvétel telefonon

A Kärcher lehetőséget biztosít minden érdeklődő számára, hogy a központi telefonszámokon kérdésével, észrevételével az Ügyfélszolgálathoz forduljon, és amennyiben az Ügyfélszolgálat leterheltsége miatt a Társaság munkatársa nem elérhető, adatai megadásával visszahívást kérjen.

Ehhez megadandó adatok az érdeklődő neve és telefonszáma, melyet a Társaság az érintett hozzájárulása alapján kezel.

A Társaság a hívások rögzítéséhez az ACE Telekom (székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-569352) szolgáltatót, mint Adatfeldolgozó, veszi igénybe, aki saját szerverein tárolja a hangfelvételt.

A hangfelvételeket az ACE Telekom a hozzá tartozó tárhelyen, minimum 30 napig, de legfeljebb addig tárolja, míg a kijelölt tárhely meg nem telik.

A Társaság a kapcsolatfelvétel után az érdeklődő nevét és elérhetőségét a 8. pontban meghatározottak szerint kezeli.

       13.   Piackutatás (pl. Regisztráljon&Nyerjen)

A részvétel az Ön hozzájárulásával történik. A Kärcher a törvényi keretek között használja az Ön adatait piackutatási célokra, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult, úgy, hogy az alábbi szöveget a négyzet alakú hozzájáruló mezőben (a checkboxban) bepipálta:

„Érdekelnek további felmérések a Kärcher piackutatása keretében!”

A „Regisztráljon&Nyerjen” vagy egyéb akció keretében a Kärcher piackutatási célokra tárolja az Ön teljes nevét, címét, e-mail elérhetőségét, telefonszámát, azon terület jellegét, amelyben Ön eljár (magánjellegű vagy üzletszerű) és – amennyiben ezt a rubrikát kitöltötte vagy bepipálta – születési évét, illetve a Kärcher termékének alkatrészszámát, a termék nevét, a vásárlás dátumát és azt, hogy Ön további piackutatáshoz kapcsolódó felmérésben érdekelt.
A hozzájárulás a nyeremény sorsolása előtt bármikor visszavonható az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A Kärcher weboldalairól a piackutatás céljából gyűjtött valamennyi adatot kizárólag a Kärcher belső céljaira használják, és nem továbbítják harmadik fél részére. Töröljük azokat, amennyiben az adatok ismerete már nem szükséges a piackutatáshoz.

A nyertes esetében a nyereményjáték végrehajtása és a kapcsolódó törvényi előírások teljesítése érdekében a szerződés és az Adatkezelőre vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése (különösen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) alapján a nyeremény kifizetése évének utolsó napjától számított 8 évig őrizzük meg az adatokat.

       14.   Nyereményjátékok

A játékban történő részvétel az Ön hozzájárulásával történik. Azon játékosok esetében,

−         ahol nincs nyeremény, ott a sorsolást követően töröljük az adatokat,

−         a nyertes esetében a nyereményjáték végrehajtása és a kapcsolódó törvényi előírások teljesítése érdekében a szerződés és az Adatkezelőre vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése (különösen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) alapján a nyeremény kifizetése évének utolsó napjától számított 8 évig őrizzük meg az adatait.

Az adatkezelés során a résztvevők teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát, közösségi oldalon megadott felhasználónevét, továbbá a nyertes esetében a lakcímet is kezeljük.

A hozzájárulás a sorsolás előtt bármikor visszavonható az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Kizárólag abban az esetben használja a Kärcher az Ön adatait piackutatási célra vagy hírlevélküldésre, ha Ön kifejezett beleegyezését adta az adatainak felhasználásához az erre a célra szolgáló hozzájáruló felület segítségével.

A Kärcher weboldalán a nyereményjáték keretében gyűjtött adatokat a sorsolás lebonyolításában részt vevő szolgáltatónak, a sorsolás lefolytatása érdekében kerülnek továbbításra.

       15.   Hírlevél

Ez az adatkezelési tevékenység hozzájárulással történik, a következő szövegek melletti jelölőnégyzetre való kattintással:

„Naprakész információkat szeretnék a következő termékkategóriákról: Home & Garden (háztartási) / Professional (ipari)”

„Adatkezelő adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát megismertem és adatok kezeléséhez hozzájárulok.”

„Szeretnék információkat kapni e-mailben a Kärcher Hungária Kft. szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb tevékenységeiről.”A feliratkozást követően az Adatkezelő rendszeresen hírlevelet küld az érintett részére az aktuális információkról és ajánlatokról.

Az érintettek a feliratkozók. A kezelt adatok a teljes név, megszólítás és e-mail cím. A titulus opcionálisan megadható. A beleegyezés megerősítő e-mail küldése útján történik, a Kärcher e-mail címét a hírlevél címzetti elérhetőségként használja, amelyben rendszeresen tájékoztatja Önt az aktuális ajánlatokról és a Kärcher termékekről.

Az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az érintett speciális felületen iratkozik fel a hírlevélre (pl.: „Regisztráljon&Nyerjen” termékregisztrációs oldalon, garanciahosszabbítási akció során, a webshopban a rendelés véglegesítésekor) vagy ha korábban a hírlevélre már feliratkozott, az adott felületen megadott adatai, valamint az általa vásárolt termékre vonatkozó adatok alapján kerül kialakításra a hírlevélhez kapcsolódó profilja vagy a profilja ezen adatokkal kiegészítésre kerül. Az információkat az Adatkezelő arra használja fel, hogy személyre szabott hírlevelet küldhessen az érintettek részére, az érintett számára leginkább releváns akciókról, ajánlatokról és szolgáltatásokról. Az Adatkezelő a profilozást jogos érdek alapján végzi.

Profilalkotás során alkalmazott logika: Társaság hírlevél tartalmát a hírlevélre történő feliratkozás során az űrlapból származó információk, valamint az online áruházi vásárlási előzmények elemzésén keresztül a felhasználó igényeihez igazítja azzal a céllal, hogy a felhasználó számára legrelevánsabb tartalmakat biztosíthassa.

Ezen információkat a Társaság arra használja, hogy a célcsoportok olvasási szokásai alapján technikai szempontból javíthassa hírlevelei tartalmát.

Az elemzés magában foglalja annak meghatározását is, hogy a hírleveleket megnyitották-e, mikor nyitották meg, és mely linkekre kattintottak. Ezen információ az adott címzetthez kerül hozzárendelésre és az adott profilban történő tárolásra. Társaság az elemzéseket felhasználja,  hogy látogatóink olvasási szokásait azonosíthassa, a tartalmunkat ehhez igazítsa, vagy más, a látogatók érdeklődési köréhez igazodó tartalmakat küldhessen. Eltérő rendelkezés hiányában a hírlevelek küldéséhez kapcsolódó adatfeldolgozással kapcsolatban a Kärcher csoporton kívül harmadik félnek adatokat a Társaság nem továbbít. Az adatokat kizárólag a hírlevél küldésére használja fel.

Érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Társaság jogos érdeke, hogy a hírlevélre feliratkozók számára személyre szabott tartalmú hírlevelet küldjön, annak érdekében, hogy a feliratkozók érdeklődését a Társaság ajánlatai és szolgáltatásai iránt fenntartsa, illetve hatékonyabb ügyfélkiszolgálást tudjon biztosítani.

Az érintetteket az adatok kezelése hátrányosan nem vagy csak nagyon kis mértékben érinti, mivel a személyes adatuk kezelésére a Társaság jóhiszemű eljárása és gazdasági érdekeihez fűződő jogos érdeke elsőbbséget élvez.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől ennek kapcsán nem gyűjtünk személyes adatokat.

A hírlevél regisztrációjához megadott e-mail cím nem kerül harmadik fél részére továbbításra. A Kärcher megrendelőként a BeSocial Kft. (Budapest, Seregély u. 5, 1037) kizárólag adatfeldolgozás céljából használja. Ha már nem szeretne a továbbiakban hírlevelet kapni, az e-mail címét töröljük a listáról.

       16.   Meglévő üzleti partnerekkel kapcsolattartás

Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása, kapcsolatfelvétel, a szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja természetes személyek és egyéni vállalkozók esetében szerződés teljesítése. A nem természetes személy esetén a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nem magánszemély szerződéses partner kapcsolattartójával fel tudja venni a kapcsolatot.

Érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Társaság jogos érdeke, hogy a szerződéses partnerei kapcsolattartói adatait kezelje a szerződés teljesítésének céljából. A kapcsolattartói adatok kezelése nélkül a szerződés nem, vagy csak lényegesen nehézkesebben kerülhetne teljesítése. A Társaság az adatok kezeléséről írásbeli tájékoztatás ad. Az érintetteket az adatok kezelése hátrányosan nem érinti, mivel a személyes adatuk kezelésével szemben a szerződés teljesítése elsőbbséget élvez, továbbá az érintetteknek kizárólag a mindennapi munkavégzésükhöz kapcsolódó személyes adatai kerülnek kezelésre.

Az adatokat a legutolsó kapcsolatfelvétel napját magában foglaló adóévet követő 8 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartói (teljes név, munkahelyi telefonszám és e-mail cím, pozíció) adatokat takarja.

A rögzített személyes adatokat Adatkezelő munkavállalói a tevékenységükhöz szükséges mértékben ismerhetik meg. Az ügyvezetőnek címzett levelek belső erőforrás allokálás következtében automatikusan továbbításra kerülnek az asszisztense részére.

A törvényi / szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében egyéb harmadik felek is hozzájuthatnak az adatokhoz (így különösen informatikai szolgáltató, stb.)

       17.   Ügyfélelégedettség mérés

Az adatkezelés célja, hogy a Kärcher az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az ügyfelek elégedettségét felmérje; továbbá, hogy a beérkező válaszokat elemezze és a szolgáltatásainak fejlesztése érdekében felhasználja. Az ügyfélelégedettség felmérése érdekében, a Kärcher az ügyfelek által a szolgáltatás igénybevételekor megadott e-mail címre kérdőívet küld.

Az ügyfélelégedettség mérése érdekében a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy vagy nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója vonatkozásában a következő személyes adatokat kezeli: vevőkód (természetes személy ügyfél esetén), név (természetes személy ügyfél esetén), e-mail cím, kérdőív kitöltésének ideje, megadott értékelés, a megküldött kérdőívekkel kapcsolatos statisztika. A kérdőíveken a kitöltő személynek lehetősége van a Társaság szolgáltatását szabad szöveges formában is értékelni, így előfordulhat, hogy további személyes adatokat hoz a Társaság tudomására. Az adatokat a Kärcher jogos érdeke alapján kezeli, ami ahhoz kapcsolódik, hogy a szolgáltatásai úgy tudja kialakítani és fejleszteni, hogy azok kövessék az ügyfelek valós igényeit és azokhoz minél inkább igazodjanak.

Érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Társaság jogos érdeke, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelei részére az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos elégedettségüket felmérje, és ennek érdekében kérdőívet küldjön ki részükre. Az ügyfélelégedettség mérése elengedhetetlenül fontos a Társaság számára, annak érdekében, hogy szolgáltatásait az ügyfelek igényeihez igazíthassa és így azok elvárásainak minél inkább meg tudjon felelni, illetve szolgáltatásait a visszajelzéseknek megfelelően tudja javítani és fejleszteni. A Társaság az adatok kezeléséről az adatok megadásakor

Viselkedésalapú hirdetések

Az IP-címet közvetlenül a viselkedésalapú hirdetés szolgáltatója gyűjti – a Kärcher weboldalakon ez a GroupM Competence Center GmbH –, azonban csupán rövidített vagy titkosított formában tárolva és feldolgozva (ami azt jelenti, hogy azt egy másik számjegysorozat helyettesíti, amely nem tesz lehetővé a következtetéseket az eredeti IP-számjegysorra, és az nem követhető vissza). A GroupM Competence Center GmbH más szolgáltatók weboldalain is kínál hirdetéseket, és alkalmazza célzási rendszereit a gyűjtött adatokat alapján történő felhasználóbarát hirdetések létrehozása céljából. A GroupM Competence Center GmbH adatvédelmi és viselkedésalapú hirdetési célzásával és a használt technológiával kapcsolatos további információk a következő címen érhetőek el: http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/

Adobe Analytics

A fentieken túl ezen a weboldalon az Adobe Analytics-et, az Adobe Systems Software Ireland Limited webes elemzési szolgáltatását ("Adobe") is használjuk. Az Adobe Analytics az úgynevezett „sütiket” és a számítógépen tárolt szöveges fájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Ha a weboldal használatáról a cookie által generált információk egy Adobe által üzemeltetett szerverre továbbítódnak, akkor a beállítások biztosítják, hogy az IP-címet a geolokáció előtt anonimizálják, és tárolás előtt egy általános IP-címmel helyettesítsék. A weboldal üzemeltetőjének nevében az Adobe ezeket az információkat használja fel a felhasználók weboldalhasználatának értékelésére, weboldaltevékenységre vonatkozó jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására a weboldal üzemeltetőjének. Az Adobe Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím más Adobe adattal nem kerül összevonásra. A sütik tárolását Ön a böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Ugyanakkor kérjük, hogy vegye figyelembe azt, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal valamennyi funkcióját. Ezen kívül megakadályozhatja a süti által generált és a weboldal felhasználásával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) gyűjtését az Adobe számára és ezen adatok Adobe általi feldolgozását, az alábbi linken keresztül elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Célzott hirdetések

Miután a felhasználó meglátogatja a weboldalt, azzal kapcsolatba lép és hirdetések jelennek meg, Xaxis szolgáltatások kerülnek alkalmazásra, amelyen keresztül meghatározásra kerülnek információk a böngészésről, a használatról és az interakciókról. A Xaxis olyan információkat is gyűjthet, amelyek olyan böngészőket és eszközöket azonosítanak, amelyekkel a felhasználó korábban érintkezett, kapcsolatba lépett. A Xaxis szolgáltatásokon keresztül gyűjtött információk tartalmazhatják az internetböngésző típusát, a böngésző nyelvét és a használt operációs rendszert, az internetprotokoll-címét ("IP-cím"), a felhasználó eszközén elérhető egyedi azonosítókat, a kapcsolat típusát (vezetékes vagy Wi-Fi), azt a régiót, ahol a készülék található, a hálózatot, amellyel az eszköz összeköttetésben van, a (mobil) eszköz sávszélességét / hosszúságának fokát, a mobil szolgáltatót (amennyiben van ilyen), a helyet és a weboldalt, ahonnan a felhasználó érkezett és azt az oldal, amelyet ezután felkeresett. Továbbá hirdetés megjelenítését, információt a felhasználó által megtekintett oldalról és a weboldalról.

A készülékek közé tartoznak a számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek, e-olvasók vagy más digitális eszközök, amelyek internetkapcsolattal rendelkezhetnek.

A Xaxis nem gyűjt felhasználóneveket, postai címeket, telefonszámokat, e-mail címeket vagy más, személyes azonosításra alkalmas információkat a szolgáltatásáról.

A Xaxis valószínűsíthetően más cégektől is információkhoz jut, köztük ügyfeleitől is, amelyeket szolgáltatásaikon kívül gyűjtenek, és azokat a szolgáltatásokkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátják. A Xaxis ezeket az információkat a szolgáltatásai révén gyűjtött információkba integrálhatja.

A Xaxis a szolgáltatásai révén gyűjtött információkat használja fel annak biztosítására, hogy a felhasználó megkapja a leghasznosabb és legrelevánsabb online hirdetéseket a weboldalakon.

Facebook

A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához és a Facebook Analytics szolgálatás használatához egy Facebook Pixel nevű, rövid javascript (böngészőben futó programkód) kódrészletet használunk. A Facebook Pixel a weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott közönségattribútumnak, amely segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban, maximum 180 napig.

A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/
A Facebookon keresztüli adatgyűjtést itt tudja megtiltani:https://www.facebook.com/about/privacy

Google Adwords

A Google AdWords szolgáltatáson belül a remarketing funkciót alkalmazzuk. A remarketing funkció révén lehetőségünk van arra, hogy webhelyünk felhasználói számára a Google Display hálózat más webhelyein (magán a Google hálózaton, az ún. „Google-hirdetésekben” vagy egyéb webhelyeken) az érdeklődésükre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. Ennek érdekében elemezzük webhelyünk felhasználóinak műveleteit, azt például, hogy mely ajánlatok iránt érdeklődtek, és így a mi webhelyünk elhagyása után más webhelyeken is célirányos hirdetéseket tudunk megjeleníteni. A Google ehhez egy számot ment el azoknak a felhasználóknak a böngészőjében, akik a Google Display hálózatban felkeresnek meghatározott Google-szolgáltatásokat vagy webhelyeket. Ez a „sütinek” hívott szám regisztrálja a felhasználók látogatásait. Ez a szám egy bizonyos számítógép egyik böngészőjének, és nem egy adott személy egyértelmű azonosítására szolgál, mivel a program személyes adatokat nem ment el. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja hozzájárulás.

A cookie neve: Google Adwords Enhanced Conversions
A cookie célja: Konverzió mérés
A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő
A cookie élettartama: 2 év
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

A sütik használata a Google rendszerében kapcsolható ki: kattintson az alábbi hivatkozásra, majd töltse le és telepítse az így elérhető beépülő modult. https://www.google.com/settings/ads/plugin

A Google remarketing funkcióval és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban további tudnivalók az alábbi címen találhatók: https://www.google.com/privacy/ads/

Google Ads Enhanced Conversions: a vásárlások elemzésére a Google kibővített konverzió elemzésre fejlesztett cookie-ja is használatra kerül, melynek használatáról és működéséről további tájékoztatás a https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ oldalon található. Az ügyféladatokra vonatkozó Google adatvédelmi irányelv az alábbi linken érhető el: https://support.google.com/adspolicy/answer/7475709?hl=hu.

22. Az érintetti adatok valódisága, illetve 16 éven aluli személyek adatainak kezelése

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, illetve azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő használja. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet felhasználta.

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

Az Ön jogai

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat („információs önrendelkezési jogok”) biztosítjuk:

−         Hozzáférés és tájékoztatás (GDPR 15. cikk)

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait (mindegyik adatkezelés esetén).

−         Helyesbítés (GDPR 16. cikk)

Bármikor jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy helyesbítse vagy egészítse ki a pontatlan / hiányos személyes adatait (mindegyik adatkezelés esetén).

−         Adathordozhatóság (GDPR 20. cikk)

Bármikor jogosult kérni, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk (mindegyik adatkezelés esetében, kivéve, amikor nem magánszemély partner által kijelölt kapcsolattartó adatai esetében).

−         Adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)

Bármikor jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést (mindegyik adatkezelés esetén). Az adatkezelés korlátozása esetén Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak a hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha

o    vitatja a személyes adatok pontosságát,

o    az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi,

o    az Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja a feloldást megelőzően.

−         Tiltakozás (GDPR 21. cikk)

Bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból (kizárólag a nem magánszemélyként történő kapcsolattartó esetében a szerződés teljesítése kapcsán).

−         Törlés („elfeledéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Bármikor jogosult kérni, hogy töröljük személyes adatait (mindegyik adatkezelés esetén). Az Adatkezelő törli személyes adatait, ha

o    nincs szükségünk a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtöttük vagy kezeltük,

o    tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

o    a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

o    Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. (mindegyik adatkezelés esetén)

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az információs önrendelkezési jogok gyakorlásával kapcsolatban a GDPR további feltételeket állapíthat meg.

 

Elérhetőség / Adatvédelmi tisztviselő

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait Adatkezelő nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

Adatvédelmi tisztviselő: Hajduk Melinda

−         személyesen a székhelyünkön: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

−         e-mail cím: dpo.hu@karcher.com (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

−         Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

−         Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

−         Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

−         Telefon: +36 (1) 391-1400

−         Fax: +36 (1) 391-1410

−         E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.