Adatvédelem

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót a Kärcher Hungária Tisztítási-Rendszerek Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.; adószám: 10820115-2-43; cégjegyzékszám: 01 09 279577; a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Kärcher”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”) alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

A Kärcher a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre a Kärcher általános adatkezelési tájékoztatója irányadó, amely az Adatkezelő honlapján érhető el.

2. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgyi adatkezelés vonatkozásában az alábbi társaság minősül Adatkezelőnek:

Kärcher Hungária Tisztítási-Rendszerek Kft.

●        székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

●        cégjegyzékszám: 01 09 279577

●        postai cím: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

●        telefonszám: + 36 1 920 6600

●        e-mail cím: info.hu@karcher.com

●        honlap cím: https://www.kaercher.com/hu/

Az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselője („Adatvédelmi Tisztviselő”): Hajduk Melinda (e-mail: dpo.hu@karcher.com; postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.)

3. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelések tekintetében az üzleti partnerei, valamint nem természetes személy üzleti partner esetén a megadott kapcsolattartók, továbbá kivételes esetben az üzleti partnerek vásárlóinak személyes adatait („Személyes Adatok”) kezeli az alábbiak szerint.

Az adatkezelés tekintetében Érintettek az Adatkezelő üzleti partnerei, valami nem természetes személy üzleti partnerek esetében azok kapcsolattartói. Kivételes esetben szintén Érintettek az üzleti partnerek vásárlói.

Az adatkezelés egyes konkrét céljai és jogalapjai az egyes adatkategóriák szerint az alábbi gombra kattintva kerülnek részletes lebontásra.

4. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A 3. pontban részletezett adatkezelés során rögzített személyes adatokat főszabályként a Társaság munkavállalói tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben ismerhetik meg.

A 3.1 pont szerinti adatkezelés esetében a szállításhoz szükséges adatok továbbításra kerülnek a Társasággal szerződéses viszonyban lévő futárszolgáltató számára.

A 3.4 pontban meghatározott adatkezelés során a Társaság a könyveléshez szükséges számlákat továbbítja a könyvelést végző KGS Gmbh. részére.

A 3.6 pont szerint adatkezelés során a résztvevők adatai továbbításra kerülnek az oktatás szervezésébe bevont külső szolgáltató részére.

A 3.7 pont szerinti adatkezelés során, a személyes adatokat a Társaság repülőjegy megvásárlása és szálláshely megszervezése érdekében továbbítja a légitársaság és a szálláshely részére.

A 3.14 pont szerint adatkezelés során, a személyes adatokat a bejelentett jogsértés kezelése érdekében a Kärcher csoport tagjai részére továbbíthatja. Amennyiben, a Társasághoz 3.14 pont szerinti adatkezeléssel kapcsolatban beérkező érintetti kérelem a Kärcher csoport más tagját is érinti, úgy a kérelmet a Társaság az érintett tagnak továbbítja. A jogsértés bejelentésére szolgáló platformot az otris software AG (Königswall 21, 44137 Dortmund) üzemelteti, ami az adatkezelés vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el.

A Társaság a DODO partnerek vásárlásainak, számláinak és oktatásai anyagainak kezelésére az Info.net online kommunikációs és rendelési felületet használja. Az Info.net felületet a Társaság anyavállalata biztosítja, így az anyavállalat az Info.neten szereplő adatokhoz hozzáférhet. Az Info.netet használata regisztrációhoz kötött, a regisztrációhoz szükséges kódot a Társaság a partner által megadott névhez adja meg.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Társaság az adatokat azok célja szerint az alábbi ideig tárolja:

6. ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

6.1.  Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

6.2.  Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatti kárfelelősség az érintettet terheli.

6.3.  Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben[1].

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4.  Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

●         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

●         az adatkezelés jogellenes;

●         az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

●         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.


[1] 17. cikk (1) bek. szerinti esetek:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén az Érintett az alábbi lehetőségekkel élhet:

1. Jogosult az Adatvédelmi Tisztviselő 2. pontban feltűntetett elérhetőségein keresztül az Adatkezelőhöz fordulni.

2. Az érintettek továbbá jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

- postai cím: 1636 Budapest, Pf.: 9.
- cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
- telefonszám: +36 (30) 683-5969
- fax: +36 (1) 391-1410
- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
- honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül az Érintett jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.