Általános Szerződési Feltételek - Vállalkozással kötött szerződés esetén - 2024. május 7-ig

Általános Értékesítési, Szállítási és Szerelési Feltételek

Ügyfélszolgálat

1. A feltételek hatálya

A jelen Általános Értékesítési, Szállítási és Szerelési Feltételek (a továbbiakban: “Feltételek”) hatálya valamennyi a

Kärcher Hungária Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.;

Fővárosi Törvényszék cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.01-09-279577;

tel.: +36 1 920 6600, +36 1 920 6601

e-mail: info.hu@karcher.com;

a továbbiakban: „Kärcher Hungária Kft.” vagy „Vállalkozás”) és bármely vállalkozásnak minősülő Vevő, illetve szerelési kivitelezési szerződés esetén vállalkozásnak minősülő Megrendelő (a továbbiakban együtt: „Vevő”) között megkötendő szerződésre kiterjed. A Kärcher Hungária Kft. Feltételeitől eltérő, valamint a Vevő részéről esetleg fennálló általános szerződési feltételek csak akkor hatályosulnak, ha alkalmazásukat kifejezetten és írásban a felek kikötötték. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem válik a szerződés tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

A Kärcher Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítsa, az ilyen módosítások azonban nem alkalmazandók azokra a megrendelésekre, amelyeket a módosítást megelőzően a Kärcher Hungária Kft. már elfogadott.

 

2. Ajánlati kötöttség, szerződéskötés

2.1 Kärcher Hungária Kft. ajánlati kötöttsége

Erre vonatkozó eltérő írásbeli nyilatkozat hiányában ajánlataink kötelezettség nélküli ajánlatok, beleértve az árat, a mennyiséget, a szállítási határidőt és a szállítás módját.

2.2 Vevők ajánlati kötöttsége

A Vevő ajánlati kötöttségének ideje erre vonatkozó eltérő írásos megállapodás hiányában 30 nap.

2.3 A megrendelések csak írásos visszaigazolásunkkal számítanak elfogadottnak. A Vevőnek ajánlata megtételétől számított 12 órán belül, de legfeljebb a kikötött szállítási határidőt/szállítási időpontot megelőző négy hetes időtartamot megelőzően lehetősége van megrendelése módosítására. Munkatársaink nem jogosultak az írásos szerződés mellett bármely szóbeli megállapodás kötésére; a szóbeli megállapodások cégünk számára mindaddig kötelezettség nélküliek, amíg írásban nem igazoltuk őket.

 

3. Árak, fizetési feltételek

3.1 Árak

Áraink a termék nettó árán felül tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adó összegét, de nem tartalmazzák a szállítási és esetleges csomagolási költségeket. A szállítás és a csomagolás maximális költségéről a Vevőt a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatjuk.

3.2 Fizetés

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában valamennyi fizetés bankkártyával vagy készpénzben átvételkor esedékes.

3.3 Fizetési késedelem

Fizetési késedelem esetén a fizetés csak valamennyi járulékos költség (késedelmi kamatok, esetleges peres, ill. peren kívüli behajtási költségek, ügyvédi díjak) kifizetésekor számít teljesítettnek. A beérkező fizetéseket először a legrégebbi tartozásokra számoljuk el, ezen belül először a járulékos költségeket, majd a kamatokat, s csak ezután a tőketartozást.

3.4 Késedelmi kamat

Három munkanapot meghaladó fizetési késedelem esetén jogunkban áll a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat nyolc (8) százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamatot felszámolni a késedelembe esés kezdő napjától. A Ptk. által meghatározott mindenkori behajtási költségátalányon felül a késedelmes fizetés behajtásával kapcsolatban ténylegesen felmerült, valamennyi egyéb költségünk is megtérítendő.

3.5 Fizetési késedelem egyéb jogkövetkezményei

Fizetési késedelem esetén a Kärcher Hungária Kft. vagylagosan jogosult 

a)     a Vevőtől követelni a szerződéses fizetési kötelezettségeinek teljesítését és

- ezzel egyidejűleg saját - akár a Vevővel fennálló más ügyletből adódó - kötelezettségeink teljesítését a Vevő hátralékos fizetésének teljesítéséig felfüggeszteni;

- az - akár más ügyletekre vonatkozó - szállítási határidőt meghosszabbítani;

- részletfizetéses-megállapodás esetén a teljes, még hátralevő összeget is esedékesnek nyilvánítani (határidővesztés).

b)     vagy méltányos, legfeljebb 14 napos póthatáridőt szabni és ennek eredménytelen eltelte esetén elállni a szerződéstől (adott esetben a Vevővel fennálló más, mindkét részről még nem teljes mértékben teljesített szerződésektől); ez esetben kártérítési igényünket mindenképp fenntartjuk, külön ilyen értelmű nyilatkozattétel nélkül.

3.6 Beszámítás, visszatartási jog

A Vevő nem élhet beszámítással és nem gyakorolhat visszatartási jogot a Kärcher Hungária Kft.-vel szemben.

 

4. Szállítási határidők, a szállítási határidő meghosszabbítása, késedelmes átvétel

4.1 Szállítási határidő

Az általunk visszaigazolt szállítási határidőket vagy szállítási időpontokat lehetőség szerint betartjuk, ezek azonban eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem kötelezők számunkra. A várható szállítási határidőről/szállítási időpontról előzetesen tájékoztatást küldünk. A szállítási határidőket legkorábban a megrendelés visszaigazolásának dátumától számítjuk, ennek feltétele azonban valamennyi műszaki és kereskedelmi részlet tisztázása. A szállítás feltétele az is, hogy a Vevő teljesítse fizetési kötelezettségét. A szállítási határidőt teljesítettük, amennyiben idejében értesítettük a Vevőt arról, hogy készen állunk a szállításra és szállítandó tárgyat idejében feladtuk.

4.2 A Vevő elállási joga a szállítási határidő meghosszabbítása esetén

Ha bármilyen okból a Kärcher Hungária Kft. csak a megjelölt szállítási határidőhöz képest később tudja leszállítani az árut, a Kärcher Hungária Kft. erről köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni. A megjelölt szállítási határidőhöz képest több mint négy hetes szállítási határidő esetén az erre vonatkozó értesítést követő 8 napon belül a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

4.3 Késedelmes átvétel

Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket az általunk írásban közölt átadási határidőt követő két hónapon belül kétszeri felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy a Kärcher Hungária Kft. jogosult a szerződéstől elállni, a készüléket másnak értékesíteni és a bevételből indokolt költségeit közvetlenül kielégíteni.

 

5. Vis maior/erőhatalom

Bármely üzemzavar, beszállítói késedelem, nyersanyag-, energia- vagy munkaerőhiány, sztrájk, kizárás, a szállítási szektorban fellépő nehézség, forgalmi akadály és állami rendelkezés, háborús, polgárháborús helyzet, zavargások, járvány, valamint más hasonló, a Kärcher Hungária Kft. által nem befolyásolható külső körülmény fellépése mentesít bennünket az adott nehézség fennállásának idejére szállítási kötelezettségünktől.

A vis maior helyzetről és a késedelem várható időtartamáról a Kärcher Hungária Kft. haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.

 

6. Teljesítés helye, kárveszély átszállása, szállítás, átvételi kötelezettség, részszállítás

6.1 A teljesítés helye valamennyi szállítás tekintetében a Kärcher Hungária Kft. székhelye.

6.2 Kárveszély átszállása

A kárveszély az áru átadásakor/feladásakor (saját szállítás esetén a Vevő általi átvétel időpontjában) átszáll a Vevőre. Az áru feladásáról tájékoztatjuk a Vevőt.

6.3 Szállítás módja

Valamennyi küldeményünk szállítása a Vevő kockázatára történik. Cégünk fenntartja magának a jogot a szállítás módjának és útvonalának kiválasztására. Lehetőség szerint figyelembe vesszük Vevőnk egy meghatározott vagy különleges szállítási módra vonatkozó kívánságait, ezen kívánságok azonban nem kötelező jellegűek számunkra.

6.4 Áru átvétele

A szállított árut a Vevő minden esetben köteles átvenni és megfelelően raktározni.

Ha a Vevő fuvarozási vagy egyéb hibát észlel az árun, köteles írásban, a megfelelő kárbejelentő űrlap/jegyzőkönyv kitöltésével a fuvarozó céggel a kifogást haladéktalanul közölni. 

6.5 Részszállítás

Kärcher Hungária Kft. – a Vevő egyidejű tájékoztatása mellett - jogosult részszállításra és adott esetben a részszállítmányok külön-külön leszámlázására.

 

7. Kellékszavatosság

7.1 Kellékszavatosság

Hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozunk Vevőink felé. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni velünk. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A teljesítés időpontja minden esetben megegyezik a kárveszély átszállásának időpontjával. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik (i) a dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére, valamint (ii) ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

7.2 A kellékszavatosság tartalma

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

- kijavítást (i) vagy kicserélést (ii) igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a cégünknek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti (iii), a hibát cégünk költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja (iv), vagy a szerződéstől elállhat (v), ha a kijavítást vagy a kicserélést – az áru tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tudjuk vállalni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Kärcher Hungária Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Kärcher Hungária Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Nem vállalunk szavatosságot az alábbi okok következtében fellépő meghibásodásokért vagy károkért:

-          az árunak a használati útmutató utasításaitól bármi módon történő eltérő beszerelése, üzembe helyezése, használata és kezelése, továbbá természetes elhasználódás, túlzott igénybevétel, nem megfelelő üzemi eszközök vagy poranyagok használata, hibás vagy hiányos építési munkálatok, vegyi, elektro - kémiai vagy elektromos hatások és egyéb hasonló, ill. egyenértékű körülmények;

-          előzetes, kifejezett és írásos hozzájárulásunk nélkül az árun végzett változtatások, ill. - azon készülékek esetén, melyek vonatkozásában a kezelőszemélyzet betanítását írtuk elő - a betanítást nem saját vevőszolgálatunk vagy egy általunk meghatalmazott vevőszolgálat végezte.

A Kärcher Hungária Kft. (ideértve a szakszervizeket is) törekszik arra, hogy a javítást vagy a cserét – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve elvégezze.

7.3 Költségviselés

Kellékszavatosság esetén - eltérő írásos megállapodás hiányában - cégünket terhelik a pótlólagos szállítás költségei, ill. a javítás kapcsán fellépő közvetlen költségek közül a pótalkatrész, valamint a ki- és beépítés méltányos költségei, amennyiben ezt saját szerelőink végzik. Minden egyéb költséget a Vevő visel. Amennyiben a szavatossági javítás során megállapítást nyer, hogy nem áll fenn meghibásodás, ill. arra nem terjed ki a kellékszavatosságunk, a Vevő köteles megtéríteni valamennyi keletkezett és bizonyított költségünket.

7.4 Kártérítési igény

Kellékhibás teljesítés esetén a Kärcher Hungária Kft. kizárólag a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkért felel, feltéve, hogy a kártérítési kötelezettség törvényi feltételei fennállnak.

 

8. Jótállás

8.1 A Kärcher Hungária Kft.

(i)      a termék használata során kiderülő rejtett, az átadás előtt keletkezett anyag- vagy gyártási hibáira a vásárlás, illetve a termék Vevő részére történő átadása napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal. Az ipari gépek jótállási időtartama regisztráció esetén további fél évvel meghosszabbítható.

(ii)    kivitelezési szerződés (11.) esetén a szerelési kivitelezési szolgáltatásaira a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a Vevő részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést mi végezzük – az üzembe helyezés napjától számított 12 hónapig, a javítás során beépített új alkatrészre 6 hónapig terjedő jótállást vállal.  

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

8.2 A Kärcher Hungária Kft. a jótállás időtartama alatt a jótállási kötelezettsége alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.3 A jótállás a Vevő jogszabályból eredő jogait nem érinti. A Vevőt ennek megfelelően megilletik a Polgári Törvénykönyvben foglalt kellékszavatossági, valamint kártérítési jogok.

8.4 A jótállási jegy alapján a termék Magyarország területén, valamint Magyarország területén kívül történő használata következtében felmerült meghibásodása, illetve a szerelési kivitelezési szolgáltatás hibás teljesítése esetén a jótállási időn belül a Vevő választása szerint:

- díjmentes javítást (i) vagy  cserét (ii) kérhet, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Kärcher Hungária Kft.-nek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget  eredményezne, figyelembe véve a termék vagy a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a meghibásodás súlyát és  a  jótállási jog teljesítésével a Vevőnek  okozott érdeksérelmet;

-  a Vevő arányos árleszállítást (iii) igényelhet, a hibát a Kärcher Hungária Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja (iv), vagy a szerződéstől elállhat (v), ha a Kärcher Hungária Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy - a termék vagy a szolgáltatás tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tudja vállalni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.5 Javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni és a javítás során kicserélt hibás alkatrészek a Kärcher Hungária Kft. tulajdonába kerülnek. A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – a Kärcher Hungária Kft. megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni.

8.6 A Vevő a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Kärcher Hungária Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Kärcher Hungária Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.7 A Vevő köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelentést tenni valamely kijelölt szakszervizben. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

8.8 A kijavítás esetén a jótállási időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket rendeltetésszerűen nem tudta használni. A terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetében a jótállás időtartama a kicserélt (kijavított) termék (vagy annak kicseréléssel/kijavítással érintett része) tekintetében újra kezdődik. Ez irányadó akkor is, ha a modulokból összeállított termék hibás moduljának cseréjére kerül sor, továbbá ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

8.9 A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Vevő rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy Vevő rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Vevő bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

8.10 A jótállási jegyen a Vevő által eszközölt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy aláírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

8.11    

a) Ha a termék HÁZTARTÁSI célra készült, az ettől eltérő alkalmazásból fakadó hibákra nem terjed ki a Kärcher Hungária Kft. jótállási kötelezettsége. A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melynek oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így a nem rendeltetésszerű használatból eredő és a természetes elhasználódásból eredő, külső mechanikai és/vagy vegyi hatások okozta meghibásodásokra sem.

b) Ha termék IPARI célra készült, az ettől eltérő (pl. nagyipari, 3 műszakban, folyamatos üzemben történő) alkalmazásból fakadó hibákra nem terjed ki a Kärcher Hungária Kft. jótállási kötelezettsége. A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melynek oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így a nem rendeltetésszerű használatból eredő és a természetes elhasználódásból eredő, külső mechanikai és/vagy vegyi hatások okozta meghibásodásokra sem.

A termék rendeltetésétől függetlenül nem tartozik jótállás alá a hiba:

-          ha a meghibásodást nem megfelelő használat/túlterhelés okozta

-          ha a meghibásodást az előírt karbantartás elmulasztása vagy szakszerűtlen javítás vagy üzembe helyezés okozta (ha az üzembe helyezést nem az eladó, vagy annak megbízottja végezte el, továbbá ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza)

-          ha a meghibásodást helytelen tárolás vagy kezelés, rongálás, elemi kár okozta.

A jótállás alá nem eső hibák javításának költségei a jótállási időtartamon belül is a Vevőt terhelik.

8.12 Jótállási javítási munkát a jótállási jegy első oldalán feltüntetett szakszervizek végzik, - a 8.9 pont szerinti esetkör kivételével - kizárólag a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenében.

8.13 A Vevő a javítási igényét a Kärcher Hungária Kft. székhelyén vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizeknél közvetlenül is bejelentheti.  

 

9. Tájékoztatás és tanácsadás

A termékeink alkalmazási lehetőségeiről nyújtott tájékoztatás, a műszaki tanácsadás és az egyéb adatszolgáltatás nem kötelező jellegű és nem mentesítik a Vevőt, hogy gondosan és alaposan áttanulmányozza a használati utasításokat és más hasonló útmutatókat.

 

10. A tulajdonjog fenntartása

10.1 A szállított árura a Kärcher Hungária Kft.  a vételár és a járulékos költségek maradéktalan megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja.

10.2 Amennyiben a Vevő a még ki nem fizetett árut harmadik személynek elidegeníti, köteles erről a Kärcher Hungária Kft-t tájékoztatni és kérésünkre az áru vevőjével szembeni ellenérték-követelését a Kärcher Hungária Kft. felé fennálló teljes vételár- és egyéb tartozása összegének erejéig, saját költségére cégünkre engedményezni. A Vevőnek nem áll jogában az áruk ezen túlmenő, biztosítékként történő megterhelése, tulajdon-átruházása vagy egyéb módon történő elidegenítése.

 

11. Kivitelezési (szerelési) szerződésekre vonatkozó különös feltételek

Ha olyan munka válik szükségessé, mely a kivitelezési szerződés tartalmát képezi, de a költségelőirányzatban megjelölt vállalkozói díj meghatározásánál nem vették figyelembe, továbbá, ha olyan munka elvégzése válik szükségessé, amely nélkül a mű a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas (többletmunka), valamint, ha a Megrendelő a teljesítés megkezdését követően utólagos munkálatokat rendel meg (pótmunka), a vállalkozói díj összege megfelelően módosul.

 

12. Panaszkezelés

Az adásvétellel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén a Kärcher Hungária Kft. ügyfélszolgálatán kérhet tájékoztatást a Vevő.

 

13. Ptk. 6:78 és 6:79 §§ szerinti figyelmeztetés

A Kärcher Hungária Kft. külön felhívja a figyelmet arra, hogy a Feltételek ajánlati kötöttségre vonatkozó 2. pontja, a csomagolás költségeire vonatkozóan a 3.1 pontja, a késedelmes átvételre vonatkozóan a 4.3 pontja, az áru átvételére vonatkozóan a 6.4 pontja, a kivitelezési (szerelési) munkák díjára vonatkozóan a 11. pontja a szokásos szerződéses gyakorlattól lényegesen eltérő rendelkezést tartalmaz.

  

14. Adatvédelem

A Kärcher Hungária Kft. a Vevő adatait kizárólag saját szerződései, számlázása és könyvelése dokumentálására, adott esetben a hibás teljesítésből származó igények elbírálásához és teljesítéséhez, illetve – amennyiben ehhez a Vevő külön, önkéntesen hozzájárul, - vásárlói elégedettség méréséhez ill. hírlevél küldése céljából használja és tárolja. Az adatkezelés mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ill. az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A Kärcher Hungária Kft. adatkezelési szabályzatában további részletes tájékoztatás található. A Kärcher Hungária Kft. adatkezelési szabályzata megtalálható a társaság honlapján az alábbi címen: https://www.kaercher.com/hu/szolgaltatasok/informaciok/adatvedelmi-tajekoztato.html

 

15. Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség

A felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó.

A Vevővel kötött szerződésből eredő jogviták esetén a teljesítés helye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.