Storitve za stranke

1. Področje uporabe

Splošni pogoji za prodajo in dobavo (v nadaljevanju: Splošni pogoji ali SP) so sestavni del vseh ponudb in pogodb med podjetjem Karcher trgovina, d.o.o., Letališka cesta 29D, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Karcher ali prodajalec) in kupcem, ki opravi nakup v prodajnem centru Karcher d.o.o., Letališka cesta 29D, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajni center Karcher) in veljajo samo na ozemlju Republike Slovenije.

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani https://www.kaercher.com/si/ in na oglasni deski prodajnega centra Karcher, na voljo pa so tudi na blagajni prodajnega centra Karcher.

Za prodajo in dobavo blaga, kupljenega v prodajnem centru Karcher, veljajo izključno predmetni SP. Odstopanja od teh SP mora Karcher predhodno izrecno pisno potrditi. Splošni in poslovni pogoji kupca (stranke) ali tretjih oseb, prodajalca ne zavezujejo, razen ob posebnem predhodnem pisnem dogovoru.

Za nakupe opravljene v spletni trgovini prodajalca, veljajo drugi splošni pogoji poslovanja.

2. Ponudbe in sklenitev pogodbe

Vsi podatki na ponudbah, vključno s ceno, količino, datumom dobave in razpoložljivostjo blaga, so zgolj informativne in ne-zavezujoče narave, razen če ni izrecno drugače določeno.

Podatki, ki so navedeni v naših ponudbah (številke, slike, teža in dimenzija blaga ipd.) služijo zgolj za približen opis blaga in ne morejo predstavljati temelja za sklenitev pogodbe po vzorcu, razen če ni izrecno drugače določeno.

Možne so tiskarske napake in zmote v letakih, katalogih in drugih reklamnih medijih, ki za Karcher ne morejo imeti nobenih posledic. Enako velja za spremembe modela, barvno in strukturno odstopanje ipd.

Prodajalec si pridržuje vse pravice intelektualne in industrijske lastnine (vključno z vsemi avtorskimi pravicami), ki se nanašajo na vso dokumentacijo, risbe, modele, predračune, elektronske podatke in podobno (v nadaljevanju: dokumenti), ki jih je prodajalec predal kupcu v zvezi z dobavo blaga. Takšni dokumenti se ne smejo razkriti tretjim osebam in se morajo vrniti prodajalcu na njegovo zahtevo.

Ustni dogovori veljajo le, če jih prodajalec pisno potrdi. Naročila se štejejo za sprejeta šele, ko jih prodajalec pisno potrdi oziroma, ko je blago dostavljeno (ob izpolnitvi).

3. Cene

Za kupce, ki so potrošniki so vse cene prikazane v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

Za vse ostale kupce, so cene prikazane v EUR ne vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni drugače izrecno navedeno.

V ceno so vključeni stroški ustreznega pakiranja kot je predvideno pri prodajalcu. Ustrezno pakiranje pomeni, da je blago v odgovarjajoči embalaži (ovitku, škatli, kovčku in podobno), ki preprečuje poškodbe blaga med transportom. Pakiranje odgovarja obliki, velikosti, masi in vrednosti blaga.

Blago, ki se prodaja v prodajnem centru Karcher praviloma ni v celoti sestavljeno oziroma zmontirano in ga je potrebno po nakupu še sestaviti oziroma zmontirati. Postavitev oziroma montaža v ceno blaga nista vključeni.

Stroški popravila se zaračunajo skladno s cenikom. Ko prinesete blago v popravilo, prodajalec skladno s cenikom naredi oceno stroškov popravila, ki se vpiše na delovni nalog. Ocena stroškov je narejena brez mehaničnih posegov na blagu in je približen izračun stroškov po veljavnem ceniku ter skladno s strokovnim znanjem serviserjev. Za točnost ocene stroškov prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti. V primeru zahteve naročnika (kupca) po izdelavi točnega izračuna stroškov popravila, nosi stroške takega izračuna naročnik (kupec). V primeru, da se po oddaji naročila ugotovi, da bo prišlo do izdatnega povečanja stroškov, ki so neizogibni za dokončno popravilo, bo prodajalec naročnika (kupca) kontaktiral in se z njim dogovoril za nadaljnje korake. Stroški popravila se zaračunajo skladno z dejansko opravljenimi popravili, ki se lahko razlikujejo od delovnega naloga za popravilo.

4. Pogoji plačila

Če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače, morajo biti vsa plačila v celoti izvedena v EUR, najkasneje v 7 dneh od datuma izdaje računa, brez odbitkov. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah nemudoma obvestiti prodajalca.

Kupec ne more zadržati dela plačila zaradi svojih morebitnih zahtevkov zoper Karcher. Prav tako ne more svoje obveznosti do Karcher pobotati (kompenzirati) s svojim zahtevkom zoper Karcher, razen če se s takim pobotom izrecno strinja tudi Karcher (obojestransko potrjena kompenzacija). Navedeno ne velja za kupce, ki so potrošniki.

S prejetimi plačili prodajalec najprej zapira najstarejše terjatve, in sicer bo prodajalec najprej zapiral stroške, nato zamudne obresti in na koncu glavnico. V primeru nakazila kupec krije celotne stroške bančne transakcije. V primeru, ko ima kupec več odprtih obveznosti, ki zapadejo hkrati v plačilo in so nekatere obveznosti zavarovane s pridržkom lastninske pravice, nekatere pa ne, prodajalec pri prejemu plačila najprej zapira obveznosti, ki niso zavarovane (tudi če so nastale kasneje) in šele ko bodo te terjatve v celoti poplačane, bo prodajalec s prejetimi plačili zapiral terjatve, ki so zavarovane s pridržkom lastninske pravice.

V primeru zamude pri plačilu ima prodajalec pravico zaračunati kupcu zakonske zamudne obresti od dneva zamude dalje, pri čemer si prodajalec pridržuje pravico da od kupca zahteva tudi povrnitev dodatnih stroškov, ki pri tem nastanejo (npr. stroški opominjanja, izterjave). Razen v primeru, ko je kupec potrošnik, lahko prodajalec od kupca zahteva plačilo nadomestila stroškov izterjave skladno z vsakokrat veljavnim zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih.

Razen v primeru, ko je kupec potrošnik, je prodajalec upravičen od kupca zahtevati plačilo vseh odprtih računov in zadržati dobavo blaga (ob hkratnem ohranjanju obdobja, ki je dovoljeno za dobavo) dokler kupec ne poravna dogovorjenih obveznosti oziroma lahko prodajalec po preteku razumnega roka odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode.

Če prodajalec kupcu s posebnim pisnim dogovorom odobri obročno plačilo in kupec zamuja s plačilom posameznega obroka, je zamuda posameznega obroka enakovredna datumu zapadlosti računa.

5. Embalaža

Če ni drugače dogovorjeno, bo kupec na lastne stroške poskrbel za embalažo, ki jo bo prejel skupaj z blagom, v skladu z zakonskimi določbami.

6. Dobavni roki in termini

Dobavni roki in termini so ocene, ki niso pravno zavezujoče, razen v primeru izrecnega pisnega dogovora med prodajalcem in kupcem.

Rok dobave začne teči najhitreje na dan potrditve naročila, vendar ne pred razjasnitvijo tehničnih in komercialnih podatkov oziroma prejemom dogovorjenega (pred)plačila.

Dobavni roki se vedno podaljšajo za čas trajanja zamude, ki jo povzroči kupec.

Dogovorjeni dobavni rok je izpolnjen, ko je kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem oziroma ko je blago dostavljeno.

V primeru dogodkov, na katere prodajalec nima vpliva, kot so npr. stavka, izprtje ali drugi dogodki boja med delavci in delodajalci (ne glede na to, ali so vpleteni delavci prodajalca ali delavci tretjih podjetij), izpad oskrbe ali prometnega omrežja, višja sila, vojna, upor, nemiri, zlonamerno poškodovanje, posledice spoštovanja zakonov, državnih odredb, pravil, predpisov ali navodil, težave pri pridobivanju dovoljenj, zlasti uvoznih in izvoznih licenc, nesreča, izpad strojev ali naprav, pomanjkanje energije, požar, poplava, vihar ali izpad dobaviteljev ali podizvajalcev oziroma surovin in podobno, kar preprečuje dobavo blaga ali storitev ob dogovorjenem terminu, se dobavni roki podaljšajo za čas trajanja motnje in njenih učinkov. To velja tudi kadar se navedene okoliščine pojavijo med že nastalo zamudo.

Želje kupca glede sprememb dobavnih rokov so zavezujoče le, če jih prodajalec predhodno pisno potrdi.

Kupec zaradi zamud pri dobavi nima pravice do odstopa od naročila, niti nima pravice do uveljavljanja kakršnih koli drugih zahtevkov (odškodnina, penali), razen v primeru, ko je zamuda pri dobavi posledica namerne ali hude malomarnosti na strani prodajalca, za kar mora kupec predložiti ustrezna dokazila.

Če prodajalec dogovorjenega dobavnega roka ne more izpolniti in je to posledica kupčevega ravnanja, ima prodajalec pravico skladiščiti blago na stroške kupca. Stroški skladiščenja blaga se zaračunajo v višini 0,5 % vrednosti skladiščenega blaga na mesec. Stroški skladiščenja se na kupca prenesejo od prodajalčevega obvestila, da je blago pripravljeno za prevzem oziroma dostavo.

Po preteku dveh mesecev od pisnega obvestila kupcu, da je blago pripravljeno za prevzem oziroma dostavo ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe in v primeru kupčeve odgovornosti za zamudo, pravico zahtevati odškodnino. V primeru, ko kupec prinese blago v popravilo in v roku dveh mesecev odkar ga je prodajalec obvestil, da je blago popravljeno in kakšni so stroški popravila, popravljenega blaga ne prevzame, se šteje, da se kupec odpoveduje zahtevi za izročitev blaga.

7. Dostava

Težko in nepraktično blago lahko prodajalec dostavi kupcu, na podlagi posebnega dogovora, ki vključuje tudi plačilo stroškov dostave. Pri tem si prodajalec pridržuje pravico do izbire načina in poti dostave na naslov, ki ga je navedel kupec. Kupec je dolžan navesti popoln in točen naslov za dostavo blaga. Naslov dostave mora biti enostavno dostopen in ne tak da bi bili za dostavo potrebni posebni vozni manevri (prevoznik ne more manevrirati na ozkem uvozu, na cesti oziroma ulici, kjer ne more varno obrniti in podobno). Dostava ne vključuje morebitnega vnosa blaga v kupčeve prostore in podobno, temveč se blago raztovori na mestu, ki je primerno za dostavo glede na transportno sredstvo (na primer na dvorišču, ob cesti in podobno).m.

8. Dolžnost sprejetja in pravica do delne dobave

Razen v primeru, ko je kupec potrošnik, mora kupec v vsakem primeru sprejeti dobavljeno blago (npr. tudi če ima blago napake in podobno).

Kupec mora dobavljeno blago pregledati in prodajalca najkasneje v osmih dneh (ko je kupec potrošnik) oziroma nemudoma (vsi ostali kupci) obvestiti o očitnih napakah na blagu. Če se pregled opravlja v navzočnosti kupca in prodajalca, mora kupec prodajalca takoj obvestiti o očitnih napakah. Prodajalec ne odgovarja za tiste očitne napake, ki kupcu ob sklenitvi pogodbe niso mogle ostati neznane.

Prodajalec si pridržuje pravico do izvršitve delne dobave blaga v razumnem obsegu. Delne dobave lahko obravnava kot samostojna naročila, za katera izdaja ustrezne ločene račune.

9. Poškodbe pri prevozu

V primeru, da se kupec in prodajalec s posebnim dogovorom dogovorita za dostavo blaga in kupec ob prevzemu pošiljke opazi, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, sproži postopek reklamacije pri dostavljavcu ali prodajalcu. Prejeti paket do sestave reklamacijskega zapisnika ni dopustno kakorkoli spreminjati ali vanj posegati.

10. Kakovost blaga

V primeru pravočasnega obvestila o napaki blaga bo prodajalec popravil oziroma zamenjal blago oziroma posamezne dele, pri čemer prodajalec jamči za kakovost blaga (i) pri kupcih, ki niso potrošniki, eno leto (ne glede na zamude izven prodajalčeve odgovornosti, vedno od prenosa tveganja) in (ii) pri kupcih, ki so potrošniki, dve leti od izročitve blaga.

Razen v primeru, ko je kupec potrošnik, mora kupec prodajalca nemudoma obvestiti o kakršnikoli napaki na blagu, v nasprotnem primeru se šteje, da  kupec nima tovrstnih zahtevkov. Kupec mora v obvestilu napako natančno opisati in prodajalcu na svoje stroške vrniti blago ali njegove dele v originalni ali enakovredni embalaži, da jih lahko prodajalec pregleda. Zamenjani deli postanejo prodajalčeva last.

Pravica kupca, da uveljavlja napako na blagu, v vsakem primeru ugasne v dveh mesecih po odkritju napake oziroma pravočasnega ugovora, vendar ne pred iztekom roka iz prvega odstavka te točke.

Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za ne-kakovost blaga, ki izvira iz:

  • neprimerne in nepravilne uporabe blaga, napačne namestitve (montaže) ali zagona blaga s strani kupca ali tretje osebe, običajne obrabe, nepravilnega ali malomarnega ravnanja, prekomerne uporabe, pomanjkanja vzdrževanja, nenamenske rabe, neprimernega operacijskega medija, neustreznega gradbenega dela, neustreznega mesta namestitve, udara strele, kemičnega oziroma elektrokemičnega oziroma električnega vzroka, napačne uporabe kemičnih proizvodov ipd.,
  • kakršnekoli spremembe oziroma modifikacije blaga s strani kupca ali tretje osebe brez predhodne pisne odobritve prodajalca,
  • neupoštevanja navodil za uporabo oziroma nepoznavanja blaga zaradi neudeležbe pri strokovni demonstraciji (organizirani s strani prodajalca) rokovanja z blagom.

Razen v primeru, ko je kupec potrošnik, mora kupec prodajalcu po obvestilu dati dovolj časa, da prodajalec opravi popravila in zamenjavo delov po razumni presoji, sicer prodajalec ne odgovarja za napake. Prodajalec lahko zavrne popravilo napake na blagu, če kupec, ki ni potrošnik, ni v celoti izpolnil svojih obveznosti do prodajalca, še zlasti plačilnih obveznosti.

Kupec brez prodajalčevega izrecnega pisnega soglasja ne sme izvajati nobenih popravil na blagu. Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za stroške neodobrenih popravil. V tem primeru prodajalec ne odgovarja za napake.

Razen v primeru, ko je kupec potrošnik, bo prodajalec, če se izkaže, da blago ni kakovostno in ni bilo sklenjenih drugih dogovorov, nosil stroške nadomestnega dela in razumne stroške odstranitve in namestitve novega dela, ki nastanejo v zvezi s popravilom, če popravilo izvajajo prodajalčevi tehniki. Vse ostale stroške nosi kupec sam.

Če se izkaže, da je blago kakovostno in so napake posledica napačnega rokovanja z blagom, je kupec, ki ni potrošnik, dolžan prodajalcu povrniti stroške za pregled blaga v skladu z veljavnimi tarifami prodajalca oziroma podobnimi tarifami, če se te tarife prodajalca ne morejo uporabiti.

Razen v primeru, ko je kupec potrošnik, v primeru napak na blagu ima prodajalec prvenstveno dolžnost in pravico v razumnem času in po lastni izbiri popraviti izdelek ali zagotoviti nadomestnega. Če se popravilo ali nadomestilo ne izvede (ker je nemogoče, nerazumno ipd.), lahko kupec razdre pogodbo ali se za ustrezen znesek zniža prodajna cena.

Kupec lahko uveljavlja refleksno škodo le, če so izpolnjene 4 predpostavke, in sicer da stvar ne deluje pravilno, da je vzrok za okvaro v njenih lastnostih, da je škoda nastala in da je podana vzročna zveza med nastalo škodo in delovanjem stvari.

11. Garancija

Garancije veljajo znotraj obdobja in pod pogoji, ki so navedeni na garancijskem listu podjetja Karcher.

Karcher zagotavlja odpravo napake v garancijski dobi izdelka v roku 45 dni od prejema zahtevka za brezplačno odpravo napake ali pomanjkljivosti izdelka.

PrimoFlex®: Glede na model vrtne cevi PrimoFlex® traja garancija 12 do 18 let: PrimoFlex®: 12 let, PrimoFlex® Plus: 15 let, PrimoFlex® Premium: 18 let.

12. Informacije in nasveti

Informacije o možni uporabi blaga, tehnični nasveti in druge podrobnosti so podane po najboljšem vedenju prodajalca, vendar za podane nasvete prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti. Zgoraj navedeno ne izvzema kupca od lastne ocene prodajalčevih izdelkov in njihove primernosti za predvidene namene.

13. Lastninski pridržek

Karcher si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki je predmet prodaje, tudi po tem, ko je blago že izročeno, montirano, uporabljeno ali procesirano, vse dotlej, dokler kupec ne plača celotne kupnine za blago, vključno s stranskimi terjatvami, obrestmi in stroški opominov oziroma morebitne izvršbe.

V tem smislu se izrecno uporabljajo določbe iz 4. točke teh Splošnih pogojev.

Kupec, ki je potrošnik v času veljave pridržka lastninske pravice blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, ne more oz. ne sme prodati, zastaviti niti odstopiti blago v zavarovanje. Vsi ostali kupci, ki so zmožni izpolniti svoje obveznosti do prodajalca, v skladu z dogovorom, ima pravico prodati blago, ki je predmet prodajalčevega pridržka lastninske pravice, v okviru svojega rednega poslovanja. V tovrstnih primerih je kupec dolžan prenesti vse terjatve do svojih dolžnikov na prodajalca, če to zahteva prodajalec, in sicer na lastne stroške. Tovrstni kupec lahko zastavi ali odstopi blago v zavarovanje v skladu s prej navedenimi omejitvami.

Kupec mora blago, za katerega velja pridržek lastninske pravice, hraniti in z njim ravnati skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja. Vsako spremembo kraja, na katerem se blago nahaja, kot tudi posege kupca ali tretjih oseb v blago, ki je predmet lastninskega pridržka (obremenitve, zaplembe, predvsem morebitne rubeže), mora kupec nemudoma pisno sporočiti prodajalcu, v primeru rubeža s predložitvijo kopije zapisnika o rubežu. Stroške potrebne odprave posledic rubežev ali posegov ali dostave na prvotni kraj nahajanja blaga nosi kupec.

Nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga trpi kupec vse od takrat, ko mu je bilo blago izročeno. V primeru, da v času obstoja lastninskega pridržka na blagu nastane poškodba, ki ni rezultat napake v blagu ali nepravilne montaže, je kupec dolžan prodajalcu povrniti tako nastalo škodo.

V primeru, da se dobavljeno blago neločljivo pomeša z drugimi predmeti, ki niso v lasti prodajalca, pridobi prodajalec solastništvo na novem izdelku sorazmerno vrednosti montiranega blaga v odnosu do drugih predelanih predmetov v času pomešanja.

14. Varstvo osebnih podatkov

Prodajalec osebne podatke kupcev obdeluje skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in skladno z nacionalno zakonodajo Republike Slovenije.

15. Pritožbe in spori

Skladno z zakonskimi normativi prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Če bi prišlo do kakršnihkoli sporov med kupcem in prodajalcem, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pristojno pa je sodišče v Ljubljani.

Te SP je sprejelo poslovodstvo prodajalca in se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Ti SP so bili zadnjič posodobljeni [11.10.2019]

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe določil teh SP.

Če bi katerokoli posamezno določilo teh SP postalo ali se izkazalo za delno ali v celoti neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih določil teh SP.