Splošni pogoji za najem naprav

Storitve za stranke

1. Odgovornost in upravljanje z najeto napravo

Z najeto napravo sme upravljati polnoletna fizična ali pooblaščena oseba podjetja z državljanstvom RS, ki je usposobljena za upravljanje napravo. Najemnik istovetnost izkazuje z veljavno osebno izkaznico.

Če napravo najema pooblaščena oseba podjetja, potrebuje pisno pooblastilo odgovorne osebe tega podjetja, davčno številko in osebni dokument.

Z najeto napravo ni dovoljeno upravljanje osebam, ki kažejo znake, da so pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih opojnih substanc, ki onemogočajo varno uporabo naprave.

Najete naprave ni dovoljeno dajati v podnajem (najem tretji osebi) brez predhodnega pisnega dovoljenja najemodajalca.

Najemnik najete naprave ne bo uporabljal oz. ne bo dovolil, da se naprava uporablja v nasprotju s katerim koli zakonom. Če bo najemnik napravo uporabljal v nasprotju z veljavnimi zakoni ali navodili za uporabo, bo na zahtevo najemodajalca na prvi poziv napravo vrnil. Najeto napravo je potrebno uporabljati v skladu z navodili proizvajalca in je ni dovoljeno uporabljati v namene, za katere ni namenjena. Najete naprave ni dovoljeno preobremenjevati.

Najemnik mora najeto napravo zaščititi pred krajo, poškodbami in neupravičeno uporabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi. Najemnik naprave ne sme pustiti nezaklenjene oz. nezavarovane. V primeru kraje, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti policiji. Za krajo in poškodbe naprave je odgovoren najemnik.

Najemnik brez pisne privolitve najemodajalca ne sme na napravi izvajati kakršnih koli sprememb ali dopolnitev. Če najemnik spremembe ali dopolnitve izvede brez pisnega privoljenja najemodajalca, se s tem zaveže, da bo prevzel vse stroške, ki bi nastali ob vzpostavitvi stanja nazaj v prvotno, kot jo je naprava imela ob prevzemu.

Najemnik se obvezuje, da bo spoštoval in upošteval vse določbe in pogoje najemne pogodbe. V primeru kršitve bo najemnik najemodajalcu povrnil vso škodo, ki bi s tem nastala; višino škode bo vsakokrat določil najemodajalec.

 

2. Izdaja in vračilo najete naprave

Najeta naprava je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik napravo sprejme v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in potrebnimi dokumenti, kar potrdi s podpisom najemne pogodbe in primopredajnega zapisnika. Najemnik se zavezuje, da bo napravo vrnil v takšnem stanju, kot jo je sprejel (delujočo, očiščeno in z vsemi prejetimi deli). Če najemnik vrne napravo, ki ni očiščena oz. je brez ob prevzemu prejetih delov, se mu čiščenje naprave oz. manjkajoče dele zaračuna po veljavnem ceniku. Najemnik se prav tako obvezuje, da bo napravo vrnil v kraj, kjer jo je prevzel, če ni dogovorjeno drugače. V veljavnem ceniku, cene najema ne vključujejo prevoza stroja oz. opreme do najemnika in nazaj do najemodajalca.

 

3. Cena, pogoji najema in plačilo najemnine

Najemnina za najeto napravo in vse dodatne storitve se obračuna po pogojih, ki so navedeni v veljavnem ceniku. Za en dan najema se smatra najem naprave v trajanju 24 ur od ure najema oziroma en delovni dan. Prekoračitve najema do 3 ure se ne zaračunajo, po preteku tega časa pa se obračuna najem za 24 ur. Za prekoračitve najema, ki so daljše od 24 ur, se zaračuna zamudnina do datuma dejanskega vračila naprave v višini dnevnega najema s 50% pribitkom.

Podaljšanje najema je mogoče le na podlagi pisnega dogovora z najemodajalcem. Pooblaščena oseba, ki podaljša najemno pogodbo je seznanjena, da je polno osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z družbo ali organizacijo, v imenu katere je najemno pogodbo podaljšala.

Pogoj za najem naprave je plačilo varščine v gotovini, ki je določena za vsako napravo posebej in je navedena v veljavnem ceniku. Ob koncu najema se varščino vrne v celoti.

Če je naprava vrnjena poškodovana, neočiščena in brez vseh prejetih delov (dodatkov), je najemodajalec upravičen, da vse stroške odpravljanja pomanjkljivosti in popravil, kot tudi čas za popravila in čiščenje obračuna in varščino vrne, ko je obračun plačan v celoti.

Najemnik mora plačati najemnino naprave pred prevzemom.

 

4. Okvara naprave oz. opreme

Vse servise in popravila najetih naprav lahko opravi le uradni servis s strani družbe Karcher trgovina d.o.o., Letališka cesta 29d, 1000 Ljubljana ali uradni servis na naslovu Ulica 15. maja 18, 6000 Koper.

Najemnik se obveže, da bo o okvari takoj oz. isti delovni dan obvestil najemodajalca, ki mu bo na podlagi prejetih informacij dal nadaljnja navodila. Če popravila niso opravljena na opisani način, najemodajalec stroškov morebitnih popravil drugih serviserjev ne prizna in jih je v celoti dolžan nositi najemnik.

 

5. Gorivo

Gorivo ni vključeno v ceno najema pri napravah, ki za delovanje potrebujejo pogonsko gorivo. Najemnik prevzame napravo s polno posodo goriva in jo mora takšno tudi vrniti. V nasprotnem primeru ima najemodajalec pravico zaračunati manjkajoče gorivo po veljavnem ceniku pri najbližji bencinski črpalki in strošek polnjenja v višini 10€.

 

6. Obveznosti v primeru nezgode

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca tako, da:

 • bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih prič nezgode ter registrske številke oz. druge evidenčne podatke vpletenih vozil, strojev, oseb…
 • bo takoj poklical najemodajalca in ga obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna,
 • ne bo zapustil poškodovane naprave, dokler ga ne zavaruje in umakne na varno,
 • bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical in počakal policijo, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
 • bo napisal izčrpno poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo in takoj dostavil k najemodajalcu.

Če najemnik ne bo ravnal, kot je navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, bo odgovarjal za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu. V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika (npr. brezplačen prevoz z mesta nezgode ali kakšno drugo nadomestilo).

 

7. Obveznosti v primeru škode

Najemnik prevzema vse stroške in krije vso škodo, ki nastane:

 • zaradi nepravilne uporabe naprave,
 • zaradi kraje naprave,
 • zaradi povzročitve škode tretji osebi,
 • zaradi škode, ki je povzročena zaradi vandalizma,
 • zaradi škode, povzročene namenoma ali iz hude malomarnosti,
 • zaradi neveljavnega dokumenta, ki dokazuje ustrezno usposobljenost za upravljanje z napravo,
 • zaradi pobega najemnika s kraja nezgode,
 • zaradi upravljanja tretje ali nepooblaščene osebe z najeto napravo,
 • zaradi poškodovanja naprave pri transportu.

 

8. Upoštevanje predpisov

Najemnik je odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja predpisov o upravljanju z napravo ali kršenja zakona.

Najemnik omogoča najemodajalcu neomejen vstop na lokacijo, kjer se naprava nahaja in občasno kontrolo uporabe naprave, ki je v najemu. V primeru odvzema naprave zaradi kršitve obveznosti iz pogodbenih obveznosti, najemnik ne bo oviral dostopa na lokacijo in ne bo oviral odvoza naprave na stroške najemodajalca.

 

9. Splošna določila in redno vzdrževanje naprave oz. opreme

Uporaba najete naprave izven meja Republike Slovenije je prepovedana. Najemnik je dolžan skrbeti za napravo in jo vzdrževati kot dober gospodar v skladu z najemodajalčevimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji (npr. po vsaki uporabi je najemnik dolžan napravo očistiti, odliti umazano vodo, očistiti krtače in lipne ali sprostiti pritisk v pištoli). Vsa določila, ki niso zajeta v teh splošnih pogojih so zapisana v najemni pogodbi, ki jo skleneta najemodajalec in najemnik.

 

10. Pristojno sodišče

Za razsojanje sporov je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.

 

Priprava: Karcher trgovina d.o.o.

Verzija: 1.1

Datum uveljavitve: 20.1.2023

Objavljeno na: https://www.kaercher.com/si/