Pravila nagradne igre

MI Banner

SPLOŠNI POGOJI

 

1. Organizator nagradne igre je Karcher trgovina, d.o.o., Letališka cesta 29d, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

2. Posameznik sodeluje na način, da komentira objavo. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju.

3. Nagradna igra poteka prek spletnega družbenega omrežja Instagram/Facebook.

4. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno s kakršnimkoli nakupom in ga organizator ne zaračunava.

5. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

        •  strošek dostopa do interneta;

        •  morebitni strošek prenosa podatkov z interneta.

 

NAGRADA

 

6. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme največ eno nagrado.

7. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

8. Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti (ime in priimek, naslov, kraj bivanja, davčno številko), bo organizator napisal v komentar pod objavo in kot sporočilo.

9. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi in ob tem tudi označi (»tag«).

10. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

 

11. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

12. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

13. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, kraj bivanja, davčno številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

14. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov točke 17. pravilnika te nagradne igre. Pisno soglasje starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV


15. Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram ali Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram ali Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov: info@kaercher.si.

16. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

17. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

18. Uporabniki podatkov so administrator profila ter odgovorni za pošiljanje nagrad.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 

19. Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Instagram/Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov.

20. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

21. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na profilu.

22. Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info-si@karcher.com.