SanitPro sredstvo za temeljito čiščenje RSA Classic, 10l

Sredstvo za čiščenje sanitarij RSA Classic s svežo dišečo noto za intenzivno čiščenje vseh na kislino odpornih površin in opreme v bazenih, WC-jih in sanitarijah.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (l) 10
Enota pakiranja 1
pH-vrednost 1
Teža vključno z embalažo 11,3
Mere (D × Š × V) 22,5 / 18,5 / 30,5
Značilnosti
 • prijeten, svež vonj
 • odstranjuje trdovratne ostanke kamna in maščob
 • varuje material
 • površine, ki ste jih sprali, se posušijo brez lis
 SanitPro sredstvo za temeljito čiščenje RSA Classic, 10l
 SanitPro sredstvo za temeljito čiščenje RSA Classic, 10l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
 • Sanitarno področje