Általános Szerződési Feltételek - Fogyasztóval kötött szerződés esetén - 2024. május 8-tól

Általános Értékesítési, Szállítási és Szerelési Feltételek

Ügyfélszolgálat

I. A Feltételek hatálya

A jelen Általános Fogyasztói Értékesítési, Szállítási és Szerelési Feltételek (a továbbiakban: “Feltételek”) hatálya valamennyi a

Kärcher Hungária Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.;

Fővárosi Törvényszék cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.01-09-279577;

tel.: +36 1 920 6600, +36 1 920 6601

e-mail: info.hu@karcher.com;

a továbbiakban: „Kärcher Hungária Kft.” vagy „Vállalkozás”) és bármely fogyasztónak minősülő vevő, illetve szerelési kivitelezési szerződés esetén fogyasztónak minősülő megrendelő (a továbbiakban együtt: „Fogyasztó”) között megkötendő szerződésre kiterjed. A Polgári Törvénykönyv szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (8:1 § 3. pont).

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem válik a szerződés tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

A Kärcher Hungária Kft. a jelen Feltételeket annyiban jogosult egyoldalúan módosítani, amennyiben az a Ptk.-ban és az egyéb alkalmazandó jogszabályokban foglalt fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek megfelel. Az ilyen módosítások azonban nem alkalmazandók azokra a megrendelésekre, amelyeket a módosítást megelőzően a Kärcher Hungária Kft. már elfogadott.

 

II. Általános feltételek

1. Ajánlati kötöttség, szerződéskötés

1.1 Kärcher Hungária Kft. ajánlati kötöttsége

Erre vonatkozó eltérő írásbeli nyilatkozat hiányában ajánlataink kötelezettség nélküli ajánlatok, beleértve az árat, a mennyiséget, a szállítási határidőt és a szállítás módját.

1.2 Fogyasztók ajánlati kötöttsége

A Fogyasztó ajánlati kötöttségének ideje erre vonatkozó eltérő írásos megállapodás hiányában 30 nap.

1.3 A megrendelések csak írásos visszaigazolásunkkal számítanak elfogadottnak. A Fogyasztónak ajánlata megtételétől számított 12 órán belül, de legfeljebb a kikötött szállítási határidőt/szállítási időpontot megelőző négy hetes időtartamot megelőzően lehetősége van megrendelése módosítására. Munkatársaink nem jogosultak az írásos szerződés mellett bármely szóbeli megállapodás kötésére; a szóbeli megállapodások cégünk számára mindaddig kötelezettség nélküliek, amíg írásban nem igazoltuk őket.

 

2. Árak, fizetési feltételek

2.1 Árak

Áraink a termék nettó árán felül tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adó összegét, de nem tartalmazzák a szállítási és esetleges csomagolási költségeket. A szállítás és a csomagolás maximális költségéről a Fogyasztót a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatjuk.

2.2 Fizetés

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában valamennyi fizetés bankkártyával vagy készpénzben átvételkor esedékes.

2.3 Fizetési késedelem

Fizetési késedelem esetén a fizetés csak valamennyi járulékos költség (késedelmi kamatok, esetleges peres, ill. peren kívüli behajtási költségek, ügyvédi díjak) kifizetésekor számít teljesítettnek. A beérkező fizetéseket először a legrégebbi tartozásokra számoljuk el, ezen belül először a járulékos költségeket, majd a kamatokat, s csak ezután a tőketartozást.

2.4 Késedelmi kamat

Három munkanapot meghaladó fizetési késedelem esetén jogunkban áll a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat nyolc (8) százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamatot felszámolni a késedelembe esés kezdő napjától. A Ptk. által meghatározott mindenkori behajtási költségátalányon felül a késedelmes fizetés behajtásával kapcsolatban ténylegesen felmerült, valamennyi egyéb költségünk is megtérítendő.

2.5 Fizetési késedelem egyéb jogkövetkezményei

Fizetési késedelem esetén a Kärcher Hungária Kft. vagylagosan jogosult 

a)     a Fogyasztótól követelni a szerződéses fizetési kötelezettségeinek teljesítését és

- ezzel egyidejűleg saját - akár a Fogyasztóval fennálló más ügyletből adódó - kötelezettségeink teljesítését a Fogyasztó hátralékos fizetésének teljesítéséig felfüggeszteni;

- az - akár más ügyletekre vonatkozó - szállítási határidőt meghosszabbítani;

- részletfizetéses-megállapodás esetén a teljes, még hátralevő összeget is esedékesnek nyilvánítani (határidővesztés).

b)     vagy méltányos, legfeljebb 14 napos póthatáridőt szabni és ennek eredménytelen eltelte esetén elállni a szerződéstől (adott esetben a Fogyasztóval fennálló más, mindkét részről még nem teljes mértékben teljesített szerződésektől); ez esetben kártérítési igényünket mindenképp fenntartjuk, külön ilyen értelmű nyilatkozattétel nélkül.

2.6 Beszámítás

Követeléseinkkel szemben a Fogyasztó jogosult beszámításra.

 

3. Szállítási határidők, a szállítási határidő meghosszabbítása, késedelmes átvétel

3.1 Szállítási határidő

Az általunk visszaigazolt szállítási határidőket vagy szállítási időpontokat lehetőség szerint betartjuk, ezek azonban eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem kötelezők számunkra. A várható szállítási határidőről/szállítási időpontról előzetesen tájékoztatást küldünk. A szállítási határidőket legkorábban a megrendelés visszaigazolásának dátumától számítjuk, ennek feltétele azonban valamennyi műszaki és kereskedelmi részlet tisztázása. A szállítás feltétele az is, hogy a Fogyasztó teljesítse fizetési kötelezettségét. A szállítási határidőt teljesítettük, amennyiben idejében értesítettük a Fogyasztót arról, hogy készen állunk a szállításra és szállítandó tárgyat idejében feladtuk.

3.2 A Fogyasztó elállási joga a szállítási határidő meghosszabbítása esetén

Ha bármilyen okból a Kärcher Hungária Kft. csak a megjelölt szállítási határidőhöz képest később tudja leszállítani az árut, a Kärcher Hungária Kft. erről köteles a Fogyasztót haladéktalanul értesíteni. A megjelölt szállítási határidőhöz képest több mint négy hetes szállítási határidő esetén az erre vonatkozó értesítést követő 8 napon belül a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

3.3 Késedelmes átvétel

Amennyiben a Fogyasztó a megrendelt terméket az általunk írásban közölt átadási határidőt követő két hónapon belül kétszeri felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy a Kärcher Hungária Kft. jogosult a szerződéstől elállni, a készüléket másnak értékesíteni és a bevételből indokolt költségeit közvetlenül kielégíteni.

 

4. Vis maior/erőhatalom

Bármely üzemzavar, beszállítói késedelem, nyersanyag-, energia- vagy munkaerőhiány, sztrájk, kizárás, a szállítási szektorban fellépő nehézség, forgalmi akadály és állami rendelkezés, háborús, polgárháborús helyzet, zavargások, járvány, valamint más hasonló, a Kärcher Hungária Kft. által nem befolyásolható külső körülmény fellépése mentesít bennünket az adott nehézség fennállásának idejére szállítási kötelezettségünktől.

A vis maior helyzetről és a késedelem várható időtartamáról a Kärcher Hungária Kft. haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót.

 

5. Teljesítés helye, kárveszély átszállása, szállítás, átvételi kötelezettség, részszállítás

5.1 A teljesítés helye valamennyi szállítás tekintetében a Kärcher Hungária Kft. székhelye.

5.2 Kárveszély átszállása

A kárveszély az áru átadásakor/feladásakor (saját szállítás esetén a Fogyasztó általi átvétel időpontjában) átszáll a Fogyasztóre. Az áru feladásáról tájékoztatjuk a Fogyasztót.

5.3 Szállítás módja

Valamennyi küldeményünk szállítása a Fogyasztó kockázatára történik. Cégünk fenntartja magának a jogot a szállítás módjának és útvonalának kiválasztására. Lehetőség szerint figyelembe vesszük Fogyasztónk egy meghatározott vagy különleges szállítási módra vonatkozó kívánságait, ezen kívánságok azonban nem kötelező jellegűek számunkra.

5.4 Áru átvétele

A szállított árut a Fogyasztó minden esetben köteles átvenni és megfelelően raktározni.

Ha a Fogyasztó fuvarozási vagy egyéb hibát észlel az árun, köteles írásban, a megfelelő kárbejelentő űrlap/jegyzőkönyv kitöltésével a fuvarozó céggel a kifogást haladéktalanul közölni. 

5.5 Részszállítás

Kärcher Hungária Kft. – a Fogyasztó egyidejű tájékoztatása mellett - jogosult részszállításra és adott esetben a részszállítmányok külön-külön leszámlázására.

 

6. Kellékszavatosság

6.1 Kellékszavatosság

Hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozunk Fogyasztó vevőink felé. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni velünk. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A teljesítés időpontja minden esetben megegyezik a kárveszély átszállásának időpontjával. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik (i) a dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére, valamint (ii) ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6.2 A kellékszavatosság tartalma

Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó választása szerint

- kijavítást (i) vagy kicserélést (ii) igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a cégünknek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti (iii), vagy a szerződéstől elállhat (iv), ha a kijavítást vagy a kicserélést – az áru tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tudjuk vállalni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Kärcher Hungária Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Kärcher Hungária Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Nem vállalunk szavatosságot az alábbi okok következtében fellépő meghibásodásokért vagy károkért:

-          az árunak a használati útmutató utasításaitól bármi módon történő eltérő beszerelése, üzembe helyezése, használata és kezelése, továbbá természetes elhasználódás, túlzott igénybevétel, nem megfelelő üzemi eszközök vagy poranyagok használata, hibás vagy hiányos építési munkálatok, vegyi, elektro - kémiai vagy elektromos hatások és egyéb hasonló, ill. egyenértékű körülmények;

-          előzetes, kifejezett és írásos hozzájárulásunk nélkül az árun végzett változtatások, ill. - azon készülékek esetén, melyek vonatkozásában a kezelőszemélyzet betanítását írtuk elő - a betanítást nem saját Fogyasztószolgálatunk vagy egy általunk meghatalmazott Fogyasztószolgálat végezte.

A Kärcher Hungária Kft. (ideértve a szakszervizeket is) törekszik arra, hogy a javítást vagy a cserét – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve elvégezze.

6.3 Költségviselés

Kellékszavatosság esetén - eltérő írásos megállapodás hiányában - cégünket terhelik a pótlólagos szállítás költségei, ill. a javítás kapcsán fellépő közvetlen költségek közül a pótalkatrész, valamint a ki- és beépítés méltányos költségei, amennyiben ezt saját szerelőink végzik. Minden egyéb költséget a Fogyasztó visel. Amennyiben a szavatossági javítás során megállapítást nyer, hogy nem áll fenn meghibásodás, ill. arra nem terjed ki a kellékszavatosságunk, a Fogyasztó köteles megtéríteni valamennyi keletkezett és bizonyított költségünket.

6.4 Kártérítési igény

Kellékhibás teljesítés esetén a Kärcher Hungária Kft. kizárólag a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkért felel, feltéve, hogy a kártérítési kötelezettség törvényi feltételei fennállnak.

 

7. Jótállás

A Vállalkozás az áru szerződés szerinti teljesítéséért jótállást vállal, valamint jótállásra köteles, amely jótállási feltételek elérhető a Vállalkozás https://www.kaercher.com/hu/szolgaltatasok/informaciok/garanciahosszabbitas/garanciafeltetelek.html weboldalán keresztül.

 

8. Termékszavatosság

Kärcher termék vásárlása esetén a Fogyasztók a kellékszavatosság helyett vagylagosan termékszavatossági jogaikat is érvényesíthetik és ennek keretében kérhetik a hibás termék kijavítását vagy kicserélését.

 

9. További tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet minta-tájékoztatót tartalmaz, ami a jelen fejezetben rögzítetteken felül további tájékoztatást ad a fogyasztó jogairól. E tájékoztató a jelen Feltételek 1. sz. mellékletét képezi.

 

10. Tájékoztatás és tanácsadás

A termékeink alkalmazási lehetőségeiről nyújtott tájékoztatás, a műszaki tanácsadás és az egyéb adatszolgáltatás nem kötelező jellegű és nem mentesítik a Fogyasztót, hogy gondosan és alaposan áttanulmányozza a használati utasításokat és más hasonló útmutatókat.

 

11. A tulajdonjog fenntartása

11.1 A szállított árura a Kärcher Hungária Kft.  a vételár és a járulékos költségek maradéktalan megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja.

11.2 Amennyiben a Fogyasztó a még ki nem fizetett árut harmadik személynek elidegeníti, köteles erről a Kärcher Hungária Kft-t tájékoztatni és kérésünkre az áru vevőjével szembeni ellenérték-követelését a Kärcher Hungária Kft. felé fennálló teljes vételár- és egyéb tartozása összegének erejéig, saját költségére cégünkre engedményezni. A Fogyasztónak nem áll jogában az áruk ezen túlmenő, biztosítékként történő megterhelése, tulajdon-átruházása vagy egyéb módon történő elidegenítése.

 

12. Panaszkezelés

Az adásvétellel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén a Kärcher Hungária Kft. ügyfélszolgálatán kérhet tájékoztatást a Fogyasztó.

Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez ill. fórumokhoz fordulhat:

a)     A fogyasztóvédelmi hatósági feladatoknál illetékességi szabályként a panaszos/Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnál indítható eljárás. A kormányhivatalok felsorolása, illetve elérhetőségei itt találhatók: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

b)     Társaságunk és a Fogyasztó közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a békéltető testületek rendelkeznek hatáskörrel. A békéltető testület előtt folyó eljárásban Kärcher Hungária Kft -t együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a cégünk vagy a képviseletünkre feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A Fogyasztó azonban dönthet úgy, hogy más, azaz ne a lakóhelye/Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület folytassa le az eljárást, azaz a 20 békéltető testület közül bármelyikhez benyújthatja kérelmét. A békéltető testületek eljárásának részletei, illetve a testületek elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatók: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

c)      Amennyiben külföldi céggel szemben merül fel fogyasztói panasza, az Európai Fogyasztói Központ segít Önnek a panasz megoldásában. Az Európai Fogyasztói Központhoz fordulás részleteiről és a Központ elérhetőségéről a következő linkeken olvashat részletesen: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/az_europai_fogyasztoi_kozpont_mukodese

 

13. Ptk. 6:78 és 6:79 §§ szerinti figyelmeztetés

A Kärcher Hungária Kft. külön felhívja a figyelmet arra, hogy a Feltételek ajánlati kötöttségre vonatkozó 1. pontja, a csomagolás költségeire vonatkozóan a 2.1 pontja, a késedelmi kamatra vonatkozó 2.4 pontja, a szállítási határidő meghosszabbítására vonatkozóan a 3.2 pontja, a késedelmes átvételre vonatkozóan a 3.3 pontja, a kárveszély átszállására vonatkozó 5.2 pontja, az áru átvételére vonatkozóan a 5.4 pontja, a költségviselésre vonatkozó 6.3 pontja és a kivitelezési (szerelési) munkák díjára vonatkozóan a 20. pontja jogszabályoktól ill. a szokásos szerződéses gyakorlattól lényegesen eltérő rendelkezést tartalmaz.

  

14. Adatvédelem

A Kärcher Hungária Kft. a Fogyasztók adatait kizárólag saját szerződései, számlázása és könyvelése dokumentálására, adott esetben a hibás teljesítésből származó igények elbírálásához és teljesítéséhez, illetve – amennyiben ehhez a Fogyasztó külön, önkéntesen hozzájárul, - vásárlói elégedettség méréséhez ill. hírlevél küldése céljából használja és tárolja. Az adatkezelés mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ill. az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A Kärcher Hungária Kft. adatkezelési szabályzatában további részletes tájékoztatás található. A Kärcher Hungária Kft. adatkezelési szabályzata megtalálható a társaság honlapján az alábbi címen: https://www.kaercher.com/hu/szolgaltatasok/informaciok/adatvedelmi-tajekoztato.html

 

15. Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség

A felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó.

Fogyasztói szerződésből eredő jogviták esetén az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

 

III. Az adásvételi szerződésre vonatkozó különös feltételek

16. A teljesítés szerződésszerűségének általános követelményei és a hibás teljesítés

16.1 A jelen fejezet alkalmazásában 

-          áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut [373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.§ 1. pont];

 

-          digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (4.§ 2. pont);

 

-          funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse (4.§ 7. pont);

 

-          interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják (4.§ 10. pont);

 

-          kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják (4.§ 12. pont).

 

16.2 Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön, a megrendelés tárgyát képező árunak, ill. szolgáltatásnak

(i)             meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

 

(ii)           alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Kärcher Hungária Kft. tudomására hozott, és amelyet a Kärcher Hungária Kft. elfogadott;

 

(iii)         rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval;

 

(iv)         biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket;

 

(v)           alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú áru vagy szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

 

(vi)         rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú áru vagy szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Kärcher Hungária Kft., annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt Fogyasztó más személy az áru vagy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését. Az árunak, illetve a szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a jelen pont szerinti nyilvános kijelentésnek, ha a Kärcher Hungária Kft. bizonyítja, hogy (i) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie; (ii) a nyilvános kijelentést a vásárlás vagy a megrendelés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy (iii) a nyilvános kijelentés a Fogyasztó szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

(vii)       rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal; és

 

(viii)     meg kell felelnie a Kärcher Hungária Kft. által a vásárlást vagy a megrendelést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett áru, illetve szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

 

16.3 A Vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

(i)             az üzembe helyezés a szerződés részét képezi, és azt cégünk képviselője végezte el, vagy cégünk felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

(ii)           az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a cégünk által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

16.4 Ha a szerződés szerint az árut cégünk képviselője helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés cégünk felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell cégünk által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

16.5 Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, cégünk felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

(i)             két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

(ii)           két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

 

17. A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket tartalmazó áru esetén

17.1 Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a Kärcher Hungária Kft. biztosítja, hogy a Fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítja, hogy a Fogyasztó meg is kapja azokat. A Kärcher Hungária Kft. e frissítések elérhetővé tételét a következő időszakokon keresztül biztosítja: ha a szerződés

(i)             a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a Fogyasztó által észszerűen elvárható időszakon keresztül; vagy

(ii)           a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor

-       két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

-       két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt.

17.2 Ha a Fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a jelen Feltételeknek megfelelően rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Kärcher Hungária Kft. nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

(i)             cégünk tájékoztatta a Fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés Fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és

(ii)           a frissítés Fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés Fogyasztó általi helytelen telepítése nem a cégünk által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

17.3 Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a 17.1 pontban vagy a 16.2 (v)-(viii) pontokban meghatározott követelményektől, és a szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

 

18. Kellékszavatosság

18.1 Ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt (hibás teljesítési vélelem). A vélelem nem áll fenn, ha az áru természetével vagy a hiba jellegével ez összeegyeztethetetlen. Fogyasztó esetén a kellékszavatossági igény elévülési ideje használt áru esetén egy év.

18.2 Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Vállalkozással.

18.3 A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

18.4 A Kärcher Hungária Kft. a saját költségére biztosítja a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

18.5 A Kärcher Hungária Kft. megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

18.6 A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

(i)      nem állt módunkban elvégezni a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégeztük azt, de részben vagy egészben nem volt lehetőségünk teljesíteni a jótállásban meghatározott feltételeket, vagy a 18.5 pont szerint megtagadtuk az áru szerződésszerűvé tételét;

(ii)     ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy megkíséreltük az áru szerződésszerűvé tételét;

(iii)    a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

(iv)    nem tudtuk vállalni az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nincs lehetőségünk az árut szerződésszerűvé tenni.

18.7 Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

18.8 A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg nem teszünk eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeiknek.

18.9 A Fogyasztó az adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

18.10 Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

18.11 Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

(i)      a Fogyasztó köteles - a mi költségünkre - visszaküldeni nekünk az érintett árut; és

(ii)     haladéktalanul visszatérítjük a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvettük.

 19. A szavatossági igények intézése

19.1 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

19.2 Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a 12. pontban foglaltak szerint. A szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja.

19.3 A Kärcher Hungária Kft., annak telephelye, ill. a szakszerviz a minőségi kifogás bejelentésekor köteles 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§-a szerinti jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, továbbá az áru javításra vagy a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálatára való átvételekor átadni az NGM rendelet 6. §-a elismervényt.

19.4 Ha a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 munkanapon belül, igazolható módon értesítjük a Fogyasztót.

19.5 A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

19.6 A Kärcher Hungária Kft. (ideértve a szakszervizeket is) törekszik arra, hogy a kijavítást/kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Vállalkozás, ill. a szakszerviz a Fogyasztót tájékoztatja a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

19.7 A szakszerviz köteles igazolható módon a Kärcher Hungária Kft.-t értesíteni az áru kijavítását követő 5 munkanapon belül a javítás elvégzéséről, ill. a megállapítást követő 5 munkanapon belül a következőkről:

(i)    ha az áru első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy nem javítható;

(ii)   ha az áru javítása előreláthatóan 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;

(iii) ha az áru javítása nem lehetséges 30 nap alatt.

 

IV. A kivitelezési (szerelési) szerződésekre vonatkozó különös feltételek

20. Ha olyan munka válik szükségessé, mely a kivitelezési szerződés tartalmát képezi, de a költségelőirányzatban megjelölt vállalkozói díj meghatározásánál nem vették figyelembe, továbbá, ha olyan munka elvégzése válik szükségessé, amely nélkül a mű a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas (többletmunka), valamint, ha a Megrendelő a teljesítés megkezdését követően utólagos munkálatokat rendel meg (pótmunka), a vállalkozói díj összege megfelelően módosul.

21. Kellékszavatosság

Ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (hibás teljesítési vélelem).

A Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát cégünk költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.


 

1.sz. melléklet

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy szolgáltatásnyújtás esetén a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A termék értékesítésének időpontjától számított egy éven belül, illetve a szerelési szolgáltatás teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A fentieknek megfelelően a teljesítéstől számított egy év, illetve hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a jelen Feltételek 7 pontja alapján a Vállalkozás jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás alapján Önt megillető jogokra és e jogok érvényesíthetősége határidejére weboldalunkon keresztül talál tájékoztatást: https://www.kaercher.com/hu/szolgaltatasok/informaciok/garanciahosszabbitas/garanciafeltetelek.html.

 

Mikor mentesül a Vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.