Elektroniskās tirdzniecības noteikumi

Karcher SIA

Kundenservice

Cienījamie pircēji!
Lai nodrošinātu jūsu un mūsu tiesību aizsardzību, lūdzam uzmanīgi izlasīt un iepazīties ar interneta veikala www.karcher.lv elektroniskās tirdzniecības noteikumiem:

1. Jēdzieni
1.1. Interneta veikals (tālāk – E-veikals) – elektroniskais veikals, kurš atrodas interneta vietnē www.karcher.lv un kurā Pircējs var iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces.
1.2. Elektroniskās tirdzniecības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) – E-veikala preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi.
1.3. Pārdevējs – SIA Karcher, reģ. Nr. 50103444511, PVN maksātāja kods LV50103444511, adrese Gustava Zemgala gatve 71, LV-1039 Rīga, Latvija, tālr. +371 678 08707, e-pasts info@lv.karcher.com, nodibināts un darbību veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, dati tiek apkopoti un uzglabāti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
1.4. Pircējs – persona, kas iegādājusies preces E-veikalā un atbilst šo noteikumu 2.4. punktā paredzētajām prasībām.
1.5. Līgumslēdzēji – Pircējs un Pārdevējs kopā.
1.6. Pirkšanas un pārdošanas līgums (tālāk – Līgums) – sastādīts preču pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju, ko veido Pircēja iesniegts un Pārdevēja apstiprināts preču pasūtījums un Pircēja apstiprināti noteikumi.
1.7. Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjektu), kuras identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši identificēt, un kura tiek piereģistrēta interneta vietnē www.karcher.lv (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kuru persona pati ievada vietnes www.karcher.lv reģistrācijas formās), kā arī pārējā informācija, kas kļūst zināma, personai lietojot vietni www.karcher.lv, un ir detalizēta Privātuma politikā.
1.8. Privātuma politika – Pārdevēja apstiprināts dokuments, kurš publicēts vietnē www.karcher.lv un kurā ir paredzēti galvenie personas datu savākšanas, uzkrāšanas, apstrādāšanas un uzglabāšanas noteikumi.
1.9. Kärcher konts (tālāk – Konts) – sistēma, kas pēc Pircēja reģistrācijas vietnē www.karcher.lv aizsargā un ataino Pircēja personas datus un pasūtījumu vēsturi.

2. Vispārējie noteikumi
2.1. Pircējs pirms pasūtījuma apstiprināšanas E-veikalā iepazīstas ar visiem Noteikumiem un piekrišanu tiem apstiprina, atzīmējot ķeksīti “esmu iepazinies un piekrītu e-veikala noteikumiem”. Pircējam, kurš nav iepazinies un nepiekrīt Noteikumiem vai to daļai, vai kurš nesniedz personas datu to minimālajā apjomā, lai varētu noslēgt Līgumu, nevar veikt pasūtījumu. Apstiprinātie Noteikumi ir saistošs dokuments abiem Līgumslēdzējiem.
2.2. Pircējam ir jāiepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto un publiski pieejamo Privātuma politiku. Nepiekrišanu Privātuma politikai vai tās daļai Pircējs var izteikt Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.
2.3. Šie noteikumi ir Līguma, kas sastādīts starp Pircēju un Pārdevēju, saistoša un neatņemama daļa. Tie iepazīstina Pircēju ar E-veikala preču pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem, kā arī nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, kas saistīti ar preču pirkšanu, pārdošanu, preču apmaksas nosacījumiem, preču piegādes un izsniegšanas kārtību, Līgumslēdzēju atbildību un citiem nosacījumiem, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu E-veikalā.
2.4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka viņš atbilst šajā punktā norādītajām prasībām, kas izvirzītas E-veikala pircējiem. Tiesības iegādāties preces E-veikalā ir:
2.4.1. rīcībspējīgām, 18 gadu vecumu sasniegušām vai likumu kārtībā līdz pilngadībai pilnīgu rīcībspēju ieguvušām fiziskām personām, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;
2.4.2. nepilngadīgām personām vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kurām ir vecāku vai aizbildņu atļauja;
2.4.3. juridiskām personām.
2.5. E-veikala preces tiek pārdotas un piegādātas tikai Latvijas Republikas teritorijā.

3. Preču pasūtīšana, Līguma stāšanās spēkā
3.1. Pircējs, kurš apmeklējis E-veikalu, izvēlas sev interesējošas preces.
3.2. Uz Pircēja izvēles pamata tiek izveidots preču pasūtīšanas grozs, kurā Pircējs var iepazīties ar visu nepieciešamo informāciju par izvēlētajām precēm (nosaukums, norāde uz detalizētu preces aprakstu, plānotais preču piegādes termiņš, cena, preču daudzums, preču piegādes cena, preču maksājama kopsumma (ar PVN), PVN daļa). Pircējs, iepazinies ar visu nepieciešamo informāciju par precēm, var mainīt izveidoto preču grozu, atteikties no izvēlētās preces (-ēm) vai pasūtīt izvēlēto (-ās) preci (-es), spiežot pogu „Tālāk“.
3.3. Pircējs attiecīgajos E-veikalā sniegtajos informācijas laukos ieraksta precīzu un nemaldinošu informāciju par sevi, kas Pārdevējam nepieciešama precīzai tālākai pasūtījuma izpildei.
3.4. Pircējs E-veikalā izvēlas vienu no Noteikumu 8.2. punktā norādītajiem norēķināšanās par precēm veidiem, vēlreiz apskata un pārliecinās, ka visi pasūtījuma un personas dati ir pareizi, atzīmē, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem, un apstiprina pasūtījumu, spiežot pogu „Veikt pasūtījumu“.
3.5. Līgumslēdzēji vienojas, ka konkrēto preču pirkšanas Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pārdevējs nosūta Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi vēstuli, kurā apstiprina, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts izpildei un pasūtītās preces tiks nosūtītas Pircējam. No šī brīža Pircējs apņemas pieņemt E-veikalā pasūtītās un piegādātās preces un norēķināties par tām Līgumā noteiktajā kārtībā.

4. Pircēja tiesības
4.1. Pircējam ir tiesības iepirkties E-veikalā, ievērojot Noteikumu kārtību.
4.2. Vadoties pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Noteikumu 11. punkta nosacījumiem, Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma.
4.3. Vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Noteikumu 11. un 12. punkta nosacījumiem, Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ.
4.4. Pircējam ir arī citas tiesības, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Noteikumi un Privātuma politika.

5. Pircēja pienākumi
5.1. Pircējam ir laicīgi jāsamaksā par precēm un preču piegādi (ja tiek piemērota preču piegādes maksa), kā arī jāpieņem preces Noteikumos noteiktajā kārtībā.
5.2. Pircējs apņemas nodrošināt savu pieejas datu konfidencialitāti un neizpaust tos trešajām personām, kā arī nodrošināt, ka nekādas trešās personas neizmantos pieejas datus Pārdevēja preču pasūtīšanai un iegādei. Pircējs atbild par jebkādām trešo personu darbībām, ja tās ir veiktas, izmantojot Pircēja pieejas datus. Visi pienākumi un atbildība, kas radusies vai saistīta ar trešo personu darbībām, kas veiktas, izmantojot Pircēja pieejas datus, gulstas uz Pircēju. Ja Pircējs pazaudē pieejas datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs.
5.3. Pircējs, izmantojot E-veikalu, apņemas nepārkāpt trešo personu intereses un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
5.4. Pircējam reģistrācijas un pasūtījuma iesniegšanas formās ir jāsniedz pilnīga, izsmeļoša un pareiza informācija par sevi, kura Pārdevējam ir nepieciešama Līguma izpildei. Ja, aizpildot reģistrācijas vai pasūtījuma iesniegšanas formas, Pircējs iesniedz neprecīzus, kļūdainus vai maldinošus personas datus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, anulēt Pircēja reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Pircēja iespējas lietot E-veikalu. Ja Pircēja reģistrācijas vai pasūtīšanas formās norādītie personas dati mainās, Pircējam tie nekavējoties jāatjauno, pretējā gadījumā Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas Pārdevējam sniegtās neprecīzās un (vai) neaktuālās kontaktinformācijas dēļ.
5.5. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu un veikt citas obligātās darbības preču saņemšanai.
5.6. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai norādīt citu personu, kura pieņems preces. Informāciju par personu, kura Pircēja uzdevumā pieņems preces, Pircējs norāda, aizpildot pasūtījuma iesniegšanas formu. Citām, Pircēja nenorādītām personām, Pārdevējs preces neizsniegs.
5.7. Pircējam ir jāveic citas saistības, kas paredzētas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, Noteikumos un Privātuma politikā.

6. Pārdevēja tiesības
6.1. Pārdevējam ir tiesības apturēt, mainīt un izbeigt konkrētu E-veikala funkciju vai tā daļu darbību, mainīt esošo elementu izvietojumu, mainīt pārdodamo preču vai pakalpojumu sniegšanas apjomu vai veidu, apturēt, izbeigt preču vai pakalpojumu vai to daļu sniegšanu.
6.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai izbeigt E-veikala darbību. Tādā gadījumā visu Pircēju pasūtījumu, kas pieņemti un apstiprināti līdz E-veikala apturēšanai vai darbības izbeigšanas datumam, izpilde tiek pabeigta, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
6.3. Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju lietot E-veikalu vai atcelt Pircēja reģistrāciju Kontā, ja Pircējs mēģina kaitēt E-veikala darbības stabilitātei, drošībai vai pārkāpj savas saistības.
6.4. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs laicīgi nesamaksā par precēm vai atsakās maksāt preču piegādes vai saņemšanas laikā.
6.5. Ja tehnisku vai citu E-veikala darbības traucējumu dēļ Pārdevējs nevar veikt Pircēja pasūtījumu, Pārdevējam ir tiesības atcelt tādu pasūtījumu, informējot Pircēju par pasūtījuma atcelšanu. Ja Pircējs ir samaksājis par precēm, apmaksa tiek atgriezta Pircēja kontā 3 (triju) darba dienu laikā no Pircēja pieprasījuma par naudas atgriešanu iesniegšanas dienas.
6.6. Ja rodas neskaidrības par Pircēja pasūtījumā iesniegto informāciju, Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruni vai e-pastu. Tādā gadījumā Preču piegādes termiņu sāk skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 3 (triju) darba dienu laikā.
6.7. Pārdevējam ir tiesības mainīt, labot un (vai) papildināt Noteikumus, jauno Noteikumu redakciju publicējot interneta vietnē www.karcher.lv. Jaunā Noteikumu redakcija tiek piemērota pirkšanas un pārdošanas darījumiem, ko veic pēc Noteikumu publicēšanas vietnē www.karcher.lv.
6.8. Pārdevējam ir arī citas tiesības, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Noteikumi un Privātuma politika.

7. Pārdevēja pienākumi
7.1. Pārdevējs apņemas saskaņā ar Noteikumiem un citiem Pārdevēja dokumentos noteiktajiem nosacījumiem radīt Pircējam iespēju izmantot E-veikala sniegtos pakalpojumus.
7.2. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personas datiem, apstrādāt Pircēja personas datus tikai Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikai saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi pēc Noteikumu 9. punkta nosacījumiem.
7.4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ, piemēram, preču trūkums noliktavā, garāki par paredzēto preču piegādes termiņi un tamlīdzīgi, nespēj piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt līdzvērtīgu vai ar savām īpašībām pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt šo līdzvērtīgo vai ar savām īpašībām līdzīgāko preci, Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 3 (triju) darba dienu laikā, ja apmaksa jau ir veikta.
7.5. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja prasībām, Pārdevējam ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti neparedz citādi, jāsniedz Pircējam izsmeļoša motivēta rakstiska atbilde.
7.6. Pārdevējs apņemas veikt citus pienākumus, kas viņam ir izvirzīti Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

8. Cenas, apmaksas veidi
8.1. Preču un pakalpojumu cenas, kas redzamas E-veikalā un pasūtījumā, tiek norādītas EUR (eiro), ieskaitot tajā brīdī pēc tiesību aktiem spēkā esošo PVN (pievienotās vērtības nodokļa) lielumu.
8.2. Pircējs par nopirktajām precēm var norēķināties vienā no šiem veidiem:
8.2.1. Ar bankas karti preču piegādes vai saņemšanas brīdī;
8.2.2. Skaidrā naudā preču piegādes vai saņemšanas brīdī. Šajā veidā var norēķināties, ja pasūtījuma summa nepārsniedz 1000 EUR (vienu tūkstoti eiro);
8.2.3. Ar bankas pārskaitījumu. Izvēloties šo apmaksas veidu, Pircējam par precēm ir jāsamaksā 3 (triju) darba dienu laikā.
8.2.4. Izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu vai elektroniskos banku pakalpojumus. Izvēloties šo norēķināšanās veidu un apstiprinot pasūtījumu, Pircējs tiek novirzīts uz elektronisko maksājumu sistēmu vai elektroniskajiem banku pakalpojumiem, kur viņš veic maksājumu tajā pašā dienā, kurā iesniedz pasūtījumu. Ja izvēlētajā sistēmā Pircējam neizdodas veikt maksājumu, viņš apņemas pasūtījumu pabeigt un par precēm norēķināties, izvēloties citu Noteikumu 8.2. punktā norādīto apmaksas veidu. Izvēloties šo apmaksas veidu, atbildība par datu drošību gulstas uz elektroniskās maksājumu sistēmas īpašnieku, jo visas naudas operācijas notiek elektroniskās maksājumu sistēmas īpašnieku sistēmās.
8.3. Kad Pārdevējs saņem apmaksu par precēm (ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.3. punktā norādīto norēķināšanās veidu) vai saņem apstiprinājumu par apmaksu (ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4. punktos norādīto norēķināšanās veidu), Noteikumu 3.5. punktā paredzētajā kārtībā tiek apstiprināts preču pasūtījums un sākas preču piegādes termiņa atskaite.
8.4. Ja Pircējs atsakās no samaksas kurjeram, kurš piegādā preces (kad Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktos norādīto norēķināšanās veidu), tiek uzskatīts, ka Pircējs ir atteicies no līguma, un tādā gadījumā Pārdevējam un kurjeram nav pienākuma nodot preces Pircējam, kā arī viņi iegūst tiesības saņemt preci no Pircēja, ja tā jau ir nodota Pircējam. Pircējs apņemas nekavējoties atdot viņam izsniegtās preces, par kurām tas nav norēķinājies Noteikumos noteiktajā kārtībā.
8.5. Sastādot līgumu, Pircējs piekrīt, ka preču pirkšanas dokumenti (PVN faktūrrēķini, kas ir arī preču garantijas kartes) Pircējam tiks iesniegti elektroniskā veidā uz Pircēja reģistrācijas vai pasūtījuma iesniegšanas formā norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma izpildes. PVN faktūrrēķinos tiek norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, kā arī citi obligāti iesniedzamie dati saskaņā ar tiesību aktiem, kas regulē grāmatvedības uzskaiti. Ja Pircējs vēlas pirkšanas dokumentus saņemt drukātā formā, viņam jāsazinās ar Pārdevēju, izmantojot E-veikalā norādīto kontaktinformāciju. Pārdevējs izsniedz Pircējam pieprasītos dokumentus drukātā formā Līgumslēdzēju sarunātā veidā un kārtībā.
8.6. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena nemainās, izņemot gadījumus, kad tādas izmaiņas rodas informācijas sistēmu tehnisko kļūdu vai citu no Pārdevēja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Tādā veidā Pārdevējs apņemas veltīt maksimālās pūles, lai noteiktu īsto preču cenu un informētu Pircēju. Ja Pircējs nepiekrīt izmainītajai cenai, viņš var atteikties no pasūtījuma, informējot par to Pārdevēju 3 (trīs) darba dienu laikā. Anulējot pasūtījumu šajā punktā paredzētajā kārtībā, Pircējam tiek atmaksāta visa viņa samaksātā summa.

9. Preču piegāde
9.1. Preces tiek piegādātas tikai Latvijas Republikas teritorijā.
9.2. Preču piegādei Pārdevējs izmanto kurjeruzņēmumu pakalpojumus. Preču piegādes cenas un termiņi tiek norādīti pirms pasūtījuma iesniegšanas un E-veikalā.
9.3. Preču piegādes termiņi netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, bet Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Tādā gadījumā Līgumslēdzēji savstarpēji vienojas par pasūtītās preces piegādes termiņa pagarināšanu un citiem piegādes nosacījumiem. Ja Pircējs nepiekrīt mainītajiem preču piegādes termiņiem, viņam ir tiesības atteikties no Līguma un saņemt atpakaļ samaksāto summu, ja viņš par preci jau bija veicis samaksu.
9.4. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vispār vai netiek piegādātas laicīgi Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, piemēram:
9.4.1. Pircējs iesniedz kļūdainu informāciju, kas nepieciešama preces(-u) piegādei;
9.4.2. Pircējs ar kurjeru sarunātajā laikā neatrodas norādītajā preču piegādes adresē;
9.4.3. Citi līdzīgi iemesli.
9.5. Preču piegādes laikā Pircējam vai viņa norādītajai personai, kura ir pilnvarota saņemt preces, kopā ar kurjeru jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Kad Pircējs vai viņa norādītā persona, kura ir pilnvarota saņemt preces, paraksta sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots piemērotā stāvoklī. Ja pircējs vai viņa norādītā persona, kura ir pilnvarota saņemt preces, novēro, ka piegādātā sūtījuma iesaiņojumam ir jebkādi ārēji bojājumi, viņam ir jāatsakās no preces saņemšanas un tas rakstiski jānorāda sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentā. Ja Pircējs vai viņa norādītā persona, kura ir pilnvarota saņemt preces, šo darbību neveic, tiek uzskatīts, ka preču piegādes laikā sūtījuma stāvoklis bijis atbilstošs, bet Pircējs uzņemas visu atbildību par preces bojājumiem, ja tie ir radušies iesaiņojuma bojājumu dēļ.
9.6. Pēc preču saņemšanas Pircējam ir jāpārbauda to atbilstība daudzuma un komplektācijas prasībām, kā arī citiem Līguma nosacījumiem un preces aprakstam. Ja pēc preces saņemšanas Pircējs pamana, ka sūtījumā preču komplekts vai daudzums nav pareizs, vai arī preces nav pareizā lielumā, krāsā vai citos izmēros, tad Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, jāinformē par to Pārdevējs, un viņam ir tiesības preci (-es) atdot atpakaļ vai apmainīt.
9.7. Ja Pircējs preces nesaņem noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, bet Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, tad tādas preces tiek atdotas Pārdevējam, bet Pircējam tiek atgriezta samaksātā nauda, no šīs summas atskaitot tiešos preču atdošanas izdevumus, t. i., preču piegādes maksu, ja preces tika piegādātas līdz Pircējam.
9.8. Ja Pircējs preces nesaņem noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, bet Pircējs nav samaksājis par precēm, tad tādas preces tiek atdotas Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts. Pircējam, kas ir atteicies no Līguma, ir jāatlīdzina Pārdevējam preču atdošanas izdevumi, t. i., preču piegādes maksa.

10. Preču kvalitātes garantija un piemērotība lietošanai
10.1. Katras preces īpašības vispārēji tiek norādītas E-veikalā pie katras preces esošajā preces aprakstā.
10.2. Preces, ko Pārdevējs piedāvā iegādāties, ir piemērotā kvalitātē (preču īpašības atbilst preces aprakstam), ja:
10.2.1. prece atbilst Pārdevēja E-veikalā sniegtajam aprakstam un tai ir tādas īpašības kā precei, ko Pārdevējs bija sniedzis kā paraugu vai modeli preces reklāmā;
10.2.2. prece ir piemērota tādai lietošanai, kādā tāda veida preces parasti tiek lietotas;
10.2.3. prece atbilst kvalitātes rādītajiem, kuri parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un uz kuriem Pircējs var pamatoti cerēt, vadoties pēc preces rakstura un ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski pieejamajiem paziņojumiem, tajā skaitā reklāmām un marķējumam par konkrētajām preces īpašībām.
10.3. Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces ar savu izmēru, formu, krāsu vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā ekrāna īpašību vai citu tehnisko iemeslu dēļ.
10.4. Pārdevējs dažādiem preču veidiem piešķir konkrēta laika kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti E-veikalā. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neliedz tiesību aktos paredzētās Pircēja tiesības, kuras viņš var izmantot pēc nekvalitatīvas preces (-u) iegādes.
10.5. Iegādājoties preces, Pircējs piekrīt E-veikalā norādītajiem preču garantijas nosacījumiem.

11. Tiesības atteikties no Līguma, atbilstošas kvalitātes preču atdošanas un maiņas nosacījumi
11.1. Pircējam, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā ir tiesības atteikties no Līguma, paziņojot par to Pārdevējam šajos Noteikumos un Preču atdošanas noteikumos noteiktajā kārtībā..
11.2. Par atteikšanos no Līguma Pircējs Pārdevējam paziņo vienā no šiem veidiem: aizpildot atdošanas formu vai iesniedzot rakstisku brīvā formā sagatavotu pieteikumu, kurā skaidri norāda savu vēlmi atteikties no līguma. Paziņojumu par atteikšanos no līguma iesniedz Pārdevēja tirdzniecības vietās vai nosūta uz e-pasta adresi eshop@lv.kaercher.com. Saņēmis Pircēja paziņojumu pa e-pastu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.
11.3. Atteikšanās no līguma tiesību izmantošanas paredzēto 14 (četrpadsmit) dienu termiņu skaita no datuma, kurā Pircējs vai viņa norādītā persona, kas ir pilnvarota saņemt preci, saņēmusi pasūtīto preci. Termiņš ir ievērots, ja Pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
11.4. Noteikumu 11.3. punktā noteiktajā termiņā Pircējam ir tiesības apmainīt nopirktās atbilstošas kvalitātes preces pret līdzvērtīgām precēm ar citu izmēru, formu, krāsu, modeli vai komplektāciju. Ja, mainot preci, izveidojas cenu starpība, Pircējs Pārdevējam samaksā palielinātās cenas daļu (starpību) vai Pircējam tiek atgriezta pārmaksātā cenas daļa (starpība).
11.5. Noteikumu 11. punktā noteiktajā kārtībā Pircēja atdodamajām (apmainītajām) precēm jāatbilst tālāk norādītajām prasībām:
11.5.1. precei jābūt kārtīgā un neskartā oriģinālajā iepakojumā.
11.5.2. precei jābūt nelietotai un nebojātai.
11.5.3. prece nedrīkst būt zaudējusi komercnoformējumu (neskartas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēvītes u. c.);
11.5.4. precei jābūt tajā pašā komplektācijā, kādā pircējs to ir saņēmis.
11.5.5. Atdodot preci, jāiesniedz šie dokumenti: aizpildīta atdošanas forma, dokumenti, kas apstiprina preces iegādi no Pārdevēja, garantijas karte (ja tā tika izdota).
11.6. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atdodamās (apmaināmās) preces gadījumā, ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos patērētājam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības. .
11.7. Pircējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no paziņojuma Pārdevējam par atteikšanos no Līguma iesniegšanas dienas, sedzot atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, ir jāatdod preces Pārdevējam. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Preces tiek atdotas Pārdevēja tirdzniecības vietās vai nosūtītas, izmantojot kurjeruzņēmumu pakalpojumus. Ja preces tiek atdotas, izmantojot kurjeruzņēmumu pakalpojumus, Pircējam preces ir piemēroti jāiesaiņo un jānorāda pareiza Pārdevēja adrese. Pircējs uzņemas pilnīgu atbildību par šajā Noteikumu punktā minēto pienākumu neizpildi, kuras dēļ Pārdevējam nosūtīts sūtījums tiktu pazaudēts vai sabojāts sūtīšanas laikā.
11.8. Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, , izņemot Noteikumu 11.4. punktā paredzēto preču apmaiņas gadījumu. Pārdevējam nav jāatmaksā Pircējam piegādes izdevumi, kas veidojušies tāpēc, ka Pircējs izvēlējies citu, nevis Pārdevēja piedāvāto vislētāko standarta preču piegādes veidu.
11.9. Atmaksājot Pircējam samaksāto summu, Pārdevējs izmanto tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

12. Neatbilstošas kvalitātes preču atdošanas un maiņas nosacījumi
12.1. Ja Pircējam ir pārdota Līguma noteikumiem neatbilstoša prece, pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs novērš pārdotās preces neatbilstību līguma noteikumiem vai arī preci apmaina pret tādu, ar kuru ir nodrošināta preču atbilstība līguma noteikumiem, šajos Noteikumos un patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā..
12.2. 12.2. Ja Pārdevējs nenovērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai neapmaina to pret citu preci, Pircējs ir tiesīgs Pārdevējam prasīt, lai Pārdevējs samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
12.3. Ja konstatējama preces neatbilstība Līguma noteikumiem, , Pārdevējs apņemas pieņemt šādu preci par saviem līdzekļiem un ar savu transportu vai arī atlīdzināt Pircējam neatbilstošās preces atdošanas izdevumus. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci Pircējs var atdot Pārdevēja tirdzniecības vietās vai nosūtīt, izmantojot kurjeruzņēmumu pakalpojumus.
12.4. Pircējam nav tiesību norādīt uz Preces neatbilstību Līguma noteikumiem un atdot preci Pārdevējam, ja preces trūkumi ir radušies Pircēja vai trešo personu vainas dēļ, nepareizi lietojot vai neatbilstošos apstākļos glabājot Preci, kā arī, ja preces trūkumi bijuši preču nodošanas laikā, un Pircējam tie bija jāpamana preci pieņemot, taču Pircējs pie Pārdevēja nevērsās 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas.
12.5. Pārdevējs atmaksā Pircējam naudu ne ātrāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc tam, kad prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā. Pircējam visa samaksātā summa Pārdevējam ir jāatmaksā ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs par naudas atmaksāšanas veidu un kārtību vienojas citādi.
12.6. Preces, kurām piemēro ražotāja garantiju, ja to garantijas termiņš vēl nav beidzies, pirms trūkumu novēršanas, preču apmaiņas vai par tām samaksātās naudas atdošanas jāpārbauda garantijas servisā, lai Pārdevējs pārliecinātos, ka preces bojājumi nav radušies Pircēja vainas dēļ.

13. Atbildība
13.1. Pircējs ir pilnīgi atbildīgs par savām darbībām E-veikalā un tā reģistrācijas formās iesniegto datu pareizību. Ja Pircējs iesniedz kļūdainus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.
13.2. Pircējs pilnīgi atbild par savu pieejas datu nodošanu trešajām personām un sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.
13.3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un savām saistībām, nebija iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam tika dota.
13.4. Ja E-veikalā ir norādes uz citu personu, uzņēmumu, organizāciju vai citām vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veicamo darbību, jo tās vietnes viņš neuzrauga, nekontrolē, kā arī šīs personas un uzņēmumus nepārstāv.
13.5. Ja rodas zaudējumi, vainīgais Līgumslēdzējs atlīdzina otram Līgumslēdzējam tiešos zaudējumus.

14. Informācijas apmaiņa
14.1. Ievērojot šo Noteikumu un Privātumu politikas kārtību, Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas vai preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi, ar SMS īsziņu vai uz viņa norādīto kontakttālruņa numuru.
14.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta caur saziņas līdzekļiem, kas norādīti Pārdevēja E-veikala nodaļā „Kontakti“.

15. Nobeiguma noteikumi
15.1. Šie Noteikumi ir izveidoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15.2. Attiecībām, kas izriet uz šo Noteikumu pamata, tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.
15.3. Visi strīdi, kas radušies šo Noteikumu izpildes dēļ, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē, ar bankas pārskaitījumu vai arī preču saņemšanas brīdī.

PREČU PIEGĀDE

Bezmaksas piegāde ar DPD kurjeru visā Latvijā pirkumiem no 25 EUR.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
KONTAKTI

Kärcher E-veikals:             

+371 27 062 989
e-veikals@karcher.com
P.–Pk. 8–17
S.–Sv. Slēgts

24.06. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Mūkusala: 

Mūkusalas iela 41
No 19.janvāra veikals ir slēgts!
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Rīga:         

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S. 10–15
Sv. Slēgts

22.06. Slēgts
23.06. Slēgts
24.06. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Serviss:               

+371 67 808 707
serviss.lv@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

24.06. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Liepāja: 

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Zemnieku iela 60
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

22.06. Slēgts
23.06. Slēgts
24.06. Slēgts

Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.