Kundenservice

1. VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. Šajā lapā (kā arī tajā norādītajos dokumentos) ir izklāstīti noteikumi, kurus ievērojot varat lietot mūsu vietni www.karcher.lv ar viesa tiesībām vai kā reģistrēts lietotājs. Pirms vietnes lietošanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Lietojot mūsu vietni, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, nelietojiet mūsu vietni.

2. INFORMĀCIJA PAR MUMS

2.1. Vietni www.karcher.lv pārvaldām mēs, uzņēmums SIA “Karcher”, reģistrēts Latvijā, reģ. Nr. 50103444511, PVN maksātāja kods LV50103444511, mūsu biroja un galvenā tirdzniecības adrese: Gustava Zemgala gatve 71, LV-1039 Rīga, Latvija. .

3. PIEKĻUVE VIETNEI

3.1. Vietnei tiek piešķirta pagaidu pieeja. Mums ir tiesības neļaut pakalpojuma izmantošanu vai mainīt vietnes lietošanas noteikumus bez brīdinājuma (sk. paskaidrojumu 4. sadaļā “Gadījumi, kad vietni lietot nedrīkst”). Mēs neuzņemamies atbildību, ja kaut kādu iemeslu dēļ mūsu vietne uz laiku kļūst nepieejama.
3.2. Atsevišķos gadījumos mums ir tiesības ierobežot savu reģistrēto lietotāju piekļuvi konkrētām vietnes daļām vai visai vietnei.
3.3. Ja jūs izvēlēsieties saņemt vai jums tiks piešķirts mūsu lietotāja identifikācijas kods, parole vai cita informācija, kas saistīta ar mūsu drošības procedūrām, tāda informācija ir uzskatāma par konfidenciālu, un jūs nedrīkstat to izpaust trešajām personām. Mums ir tiesības atcelt iespēju izmantot identifikācijas kodu vai paroli, kuru esat izvēlējies vai kura jums tika piešķirta, jebkurā brīdī, ja, mūsuprāt, jūs neesat ievērojis kādu no šiem lietošanas noteikumiem.
3.4. Jūs esat atbildīgs par visiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai jums būtu piekļuve mūsu vietnei. Tāpat jums ir jānodrošina, ka visas personas, kuras iegūst piekļuvi mūsu vietnei, lietojot jūsu interneta pieslēgumu, zinātu un ievērotu šos noteikumus.

4. GADĪJUMI, KAD VIETNI LIETOT NEDRĪKST

4.1. Mūsu vietni drīkst lietot tikai likumīgiem mērķiem.
4.2. Mūsu vietni nedrīkst lietot šādos gadījumos:
4.2.1. Lietošana pārkāpj jebkādus vietējos nacionālos vai starptautiskos tiesību aktus vai regulas;
4.2.2. Lietošana ir nelikumīga vai negodīga, tai ir nelikumīgi vai negodīgi mērķi, vai arī tāds ir lietošanas rezultāts;
4.2.3. Mērķis ir kaitēt vai jebkādā veidā mēģināt kaitēt nepilngadīgajiem;
4.2.4. Lietošanas mērķis ir nosūtīt, apzināti pieņemt, augšupielādēt, lejupielādēt, izmantot vai atkārtoti izmantot jebkuru materiālu, kas neatbilst mūsu satura standartiem (sk. 13.sadaļu);
4.2.5. Lietošanas mērķis ir nodot vai par samaksu iegūt tiesības sūtīt jebkādu nevēlamu vai nelikumīgu reklāmas vai veicinoša rakstura materiālu, vai arī darboties līdzīgā nevēlamā veidā (sūtīt mēstules);
4.2.6. Lietošanas mērķis ir apzināti nodot jebkādus datus, nosūtīt vai augšupielādēt jebkādu materiālu, kurā ir vīrusi, Trojas zirgi, tārpi, laika bumbas, taustiņu kombināciju kolektori, spiegošanas vai reklāmas programmatūra, vai arī jebkādas citas kaitīgas programmas vai līdzīgus datora kodus, kas domāti negatīvai jebkura datora programmatūras vai tehniskā aprīkojuma darbības ietekmēšanai.
4.3. Lietojot vietni, jūs piekrītat:
4.3.1. Nereproducēt, nekopēt un atkārtoti nepārdot jebkādu mūsu vietnes materiālu vai tā daļu, tādējādi pārkāpjot šos lietošanas noteikumus;
4.3.2. Neizmantot piekļuvi bez atļaujas, netraucēt un nesabojāt:
4.3.2.1. jebkuru mūsu vietnes daļu;
4.3.2.2. jebkuru aprīkojumu vai tīklu, kurā atrodas mūsu vietne;
4.3.2.3. jebkādu programmatūru, ko lieto mūsu vietnes piekļuvei;
4.3.2.4. jebkuru aprīkojumu, tīklu vai programmatūru, kas ir mūsu vai jebkuras trešās personas īpašums.

5. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. Mums pieder visas ar mūsu vietni un tajā publicēto materiālu saistītās intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā „Kärcher“ nosaukums, „Kärcher“ logotips un „Chevron“ logotips. Šie darbi ir aizsargāti ar autortiesību tiesību aktiem un līgumiem visā pasaulē. Visas ar autortiesībām saistītās tiesības ir aizsargātas. Jūs drīkstat izdrukāt vienu kopiju vai lejupielādēt jebkuras lapas (-u) izvilkumus no mūsu vietnes personīgām vajadzībām vai ar mērķi pievērst citu organizācijas locekļu uzmanību mūsu vietnē publicētajam materiālam.
5.2. Jūs nedrīkstat mainīt nekādu materiālu, drukātās vai digitālās kopijas, ko esat izdrukājis vai lejupielādējis jebkādā veidā, kā arī nedrīkstat lietot nekādas ilustrācijas, attēlus, video vai audio ierakstus un nekādu grafiku atsevišķi no tai pievienotā teksta.
5.3. Tālāk izmantojot mūsu sniegto informāciju, vienmēr jānorāda, ka mēs esam materiāla, kas ievietots vietnē, autori (tāpat ir obligāti jānorāda autori, par kuru identitāti informējam).
5.4. Nav atļauts lietot mūsu vietnē izvietoto materiālu komerciāliem mērķiem, ja vien nav saņemta mūsu atļauja vai atļauja no mūsu atļauju devējiem.
5.5. Ja izdrukāsiet, kopēsiet vai lejupielādēsiet jebkādu daļu no mūsu vietnē ievietotā materiāla, neievērojot šos lietošanas noteikumus, uzreiz zaudēsiet tiesības lietot mūsu vietni un uz š mūsu lēmuma pamata jums būs jāatgriež vai jāiznīcina visas veiktās materiāla kopijas.

6. PUBLICĒTĀS INFORMĀCIJAS UZTICAMĪBA

6.1. Mūsu vietnē publicētie komentāri un citi ievietotie materiāli netiek klasificēti kā informācija, pēc kuras ir jāvadās kā pēc uzticama avota. Tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību un saistības, kas būtu saistītas ar šāda materiāla uzticamību, kā arī neuzņemamies pienākumus pret nevienu mūsu vietnes apmeklētāju vai personu, kas varētu lietot šo vietnes satura informāciju.

7. MŪSU VIETNE TIEK PERIODISKI MAINĪTA

7.1. Mēs cenšamies regulāri atjaunot savu vietni, tāpēc vietnes saturs jebkurā laikā var tikt mainīts. Ja nepieciešams, varam apturēt piekļuvi mūsu vietnei vai slēgt to uz nenoteiktu laiku. Tomēr, ja mūsu vietnē esošais materiāls ir novecojis, mēs neuzņemamies atbildību par tādu materiālu tālāku izmantošanu, jo katra persona pati ir atbildīga par informācijas satura izvērtēšanu.

8. MŪSU ATBILDĪBA

8.1. Mūsu vietnē norādītajai informācijai ir informatīvs raksturs. Tādā mērā, kādā to atļauj tiesību akti, mēs un citi ar mūsu uzņēmumu saistītie grupas locekļi un trešās personas skaidri norādām, ka:
8.1.1. Savai darbībai nepiemērosim nekādus nosacījumus, garantijas saistības un citas prasības, ko citos apstākļos varētu pielietot saskaņā ar likumiem, vispārējām vai īpašuma tiesībām;
8.1.2. Neuzņemsimies nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai saistītiem jebkura vietnes lietotāja ciestajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas saistīti ar mūsu vietni vai tās lietošanu, nevarēšanu to lietot vai lietošanas rezultātiem, jebkurām pievienotajām vietnēm, jebkuru tajā publicēto materiālu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tādu atbildību, kas būtu saistīta ar:
8.1.2.1. ieņēmumu vai ienākumu zaudēšanu;
8.1.2.2. uzņēmējdarbības zaudējumiem;
8.1.2.3. neiegūtu peļņu vai līgumiem;
8.1.2.4. paredzēto ietaupījumu zaudēšanu;
8.1.2.5. datu zaudēšanu;
8.1.2.6. reputācijas pasliktināšanos;
8.1.2.7. patērētajiem darba resursiem vai darba laiku;
8.1.2.8. jebkādiem citiem zaudējumiem, kas nodarīti vai radušies pārkāpumu (tajā skaita nolaidības), līguma neizpildes un citu iemeslu dēļ, pat ja šos zaudējumus bija iespējams paredzēt, ar nosacījumu, ka šī atruna netiek attiecināta uz prasījumiem par mantas zaudēšanu vai zaudējumiem, vai jebkādiem citiem prasījumiem par netiešiem finansiāliem zaudējumiem, kas nav noraidāmi, jo ir attiecināmi uz iepriekš minētajām kategorijām.
8.1.3. Mēs esam atbildīgi, ja mūsu nolaidības vai nepietiekamas atbildības par nepatiesām ziņām vai svarīgu maldinoša satura materiālu rezultātā iestājas personas nāve vai personai tiek nodarīti miesas bojājumi, kā arī mēs uzņemamies tādu atbildību, no kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem nevar izvairīties vai kuru nevar ierobežot.

9. INFORMĀCIJA PAR JUMS UN JŪSU VIETNES APMEKLĒJUMIEM

9.1. Mēs apstrādājam informāciju par jums, ievērojot mūsu privātuma politiku (sk. noteikumus “Privātuma politika”). Lietojot mūsu vietni, jūs piekrītat tās apstrādes principiem un garantējat, ka visi Jūsu norādītie dati ir precīzi.

10. DARĪJUMI, KAS VEIKTI, LIETOJOT MŪSU VIETNI

10.1. Līgumi par preču piegādi, kas veikti, lietojot mūsu elektronisko veikalu www.karcher.lv, tiek reglamentēti pēc mūsu noteiktajiem elektroniskās tirdzniecības un piegādes noteikumiem.

11. INTERAKTĪVIE PAKALPOJUMI

11.1. Mēs varam sniegt interaktīvos pakalpojumus savā vietnē, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar:
11.1.1. tērzēšanas vietnēm;
11.1.2. sludinājumu dēļiem;
11.1.3. aptaujām;
11.1.4. forumiem;
11.1.5. balsošanas lapām (interaktīvie pakalpojumi).
11.2. Ja mēs sniedzam kāda veida interaktīvos pakalpojumus, jums tiks dota skaidra informācija par sniegto pakalpojumu veidu, vai to sniegšanā notiek kā starpniecība un kādā veidā notiek starpniecība (ieskaitot to, vai funkciju veic cilvēks, vai tā tiek veikta tehniskajā veidā).
11.3. Mēs darīsim visu, lai novērtētu jebkādus iespējamos apdraudējumus, ko trešās personas rada lietotājiem (īpaši bērniem), kad tie izmanto jebkādus interaktīvos pakalpojumus mūsu vietnē, un katrā gadījumā atsevišķi izlemsim, vai attiecīgā pakalpojuma starpniecība ir mērķtiecīga (ieskaitot to, kāda starpniecība ir piemērota), ņemot vērā esošos draudus. Tomēr mēs neapņemamies uzraudzīt, novērot un būt par starpnieku, sniedzot jebkādu interaktīvo pakalpojumu, kas tiek sniegts mūsu vietnē, un skaidri informējam, ka neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumiem, kas ciesti, izmantojot interaktīvos pakalpojumus, ja lietotājs pārkāpj mūsu satura lietošanas standartus, neatkarīgi no tā, vai sniedzot pakalpojumu tiek veikta starpniecība, vai nē.
11.4. Nepilngadīgie var izmantot mūsu interaktīvos pakalpojumus tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Iesakām vecākiem, kuri ļauj saviem bērniem izmantot interaktīvos pakalpojumus, runāt ar bērniem par viņu drošību internetā, jo starpniecība vēl nav pietiekams garants. Nepilngadīgajiem, kuri izmanto interaktīvos pakalpojumus, būtu jāzina par iespējamajiem apdraudējumiem.
11.5. Ja mēs nesniedzam interaktīvo starpniecības pakalpojumu, parasti varam piešķirt jums iespēju sazināties ar starpnieku, ja rastos problēmas vai grūtības.

12. MATERIĀLA SŪTĪŠANA UZ MŪSU VIETNI

12.1. Ja jūs lietojat funkciju, kas ļauj augšupielādēt materiālu mūsu vietnē vai nodibināt sakarus ar citiem mūsu vietnes lietotājiem, materiālam jāatbilst šeit izklāstītajiem satura standartiem. Jums ir jāgarantē, ka tāds augšupielādētais materiāls tiešām atbilst šiem standartiem, un jānodrošina, ka šī garantija netiks nekādi pārkāpta.
12.2. Jebkāds materiāls, kuru pēc savas iniciatīvas esat augšupielādējis mūsu vietnē, tiek uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu, un, augšupielādējot materiālu mūsu vietnē, jūs piekrītat, ka mums ir tiesības lietot, kopēt, izplatīt un izpaust trešajām personām jebkādu tādu materiālu ar mūsu noteiktu mērķi. Jums jebkurā laikā ir tiesības iesniegt mums iesniegumu, atsaucot savu piekrišanu augšupielādētā materiāla izmantošanai, un lūdzot mums to pārtraukt izmantot un dzēst.
12.3. Tāpat mums ir no tiesību aktiem izrietošas tiesības izpaust jūsu identitāti jebkurai trešajai personai, kura paziņotu, ka jūs, vietnē publicējot vai augšupielādējot materiālu, esat pārkāpis viņas intelektuālā īpašuma tiesības vai tiesības uz privātumu.
12.4. Mēs nenesam atbildību vai saistības pret jebkuru trešo personu par satura vai jebkura materiāla precizitāti, ja to publicēsiet jūs vai jebkurš vietnes lietotājs. Mums ir tiesības izņemt jebkādu materiālu vai sludinājumu, ko esat ievietojis mūsu vietnē, ja, mūsuprāt, tāds materiāls neatbilst šeit izklāstītajiem satura standartiem. Izņemot, ja šī informācija attiecas uz fiziskas personas datiem un mēs paši esam noteikuši tās tālākas izmantošanas mērķi.

13. SATURA STANDARTI

13.1. Šie satura standarti tiek piemēroti jebkādam un visam materiālam, ko jūs augšupielādējat mūsu vietnē (tajā publicējat), kā arī jebkādiem saistītiem interaktīvajiem pakalpojumiem. Jums ir jāievēro šo standartu principi un noteikumi.
13.2. Standarti tiek piemēroti katrai publikācijas daļai un visai publikācijai. Publikācijām jābūt:
13.2.1. precīzām (ja pasniedz faktus);
13.2.2. uzmanīgi atlasītām (ja pasniedz faktus);
13.2.3. atbilstošām Latvijas un jebkuras valsts, no kuras publikācijas tiek ievietotas, spēkā esošajiem likumiem.
13.3. Publikācijas nedrīkst:
13.3.1. saturēt materiālu, kurā ir apmelota jebkura persona;
13.3.2. saturēt materiālu, kas ir nepieklājīgs, aizskarošs, pauž naidu vai ir naidu kurinošs;
13.3.3. reklamēt atklāta seksuāla satura materiālu;
13.3.4. veicināt vardarbību;
13.3.5. veicināt diskrimināciju rases, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ;
13.3.6. pārkāpt citas personas jebkādas autortiesības, datubāzu tiesības vai ar zīmolu saistītas tiesības;
13.3.7. mēģināt apkrāpt citu personu;
13.3.8. darboties, pārkāpjot trešās personas juridiskās saistības, piemēram, līgumsaistības vai uz uzticības pamata pieņemtās saistības;
13.3.9. veicināt jebkādu nelikumīgu darbību;
13.3.10. izteikt draudus, pārkāpt citas personas privātumu, aizkaitināt, radīt neērtības vai lieki izraisīt satraukumu;
13.3.11. mēģināt aizskart, radīt strīdus, mulsināt, iebiedēt vai aizkaitināt jebkuru personu;
13.3.12. censties izlikties par citu personu vai slēpt savu identitāti vai arī saistību ar citu personu;
13.3.13. veidot iespaidu, ka pārstāvat mūs;
13.3.14. aizstāvēt, veicināt vai palīdzēt jebkādas nelikumīgas darbības veikšanu, piemēram, pārkāpt autortiesības vai ļaunprātīgi izmantot datoru.

14. VĪRUSI, IELAUŠANĀS UN CITI PĀRKĀPUMI

14.1. Ir aizliegts izmantot mūsu vietni ļaunprātīgos nolūkos, apzināti sūtot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu materiālu, kas ir nelabvēlīgs vai tehnoloģiski kaitīgs. Ir aizliegts mēģināt iegūt nelikumīgu piekļuvi mūsu vietnei, serverim, kurā atrodas mūsu vietne, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas pievienota mūsu vietnei. Jums nav tiesību izmantot pret mūsu vietni pakalpojumatteices (DDoS) uzbrukumu. Pārkāpjot šo noteikumu, jūs izdarāt noziedzīgu nodarījumu, kā to paredz Latvijas Republikas Krimināllikums par nelikumīgām darbībām ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm. Mums ir no tiesību aktiem izrietošs pienākums ziņot par jebkuru šādu pārkāpumu attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm; mēs sadarbosimies ar šādām iestādēm un atklāsim jūsu identitāti. Veicot tādu pārkāpumu, jūs nekavējoties zaudēsiet tiesības lietot mūsu vietni.
14.2. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumiem, kas veikti, lietojot pret mūsu vietni DDoS uzbrukumu, vīrusus vai citādu tehnoloģiski kaitīgu materiālu, kas varētu inficēt jūsu datora aprīkojumu, programmas, datus vai citu ar īpašumtiesībām lietojamo materiālu tāpēc, ka jūs lietojat mūsu vietni vai esat lejupielādējis jebkādu materiālu, kas bija ievietots tajā vai jebkurā saistītā vietnē.

15. SASAISTE AR MŪSU VIETNI

15.1. Jūs drīkstat ievietot saites uz mūsu galveno lapu tikai ar nosacījumu, ka darāt to piemēroti un likumīgi, nekaitējot mūsu reputācijai un neizmantojot to kā priekšrocību. Taču jūs nedrīkstat pārveidot vietni tādā veidā, lai izveidotu jebkāda veida asociāciju, apstiprinājumu vai pamudinājumu, kas jūs nelikumīgi sasaistītu ar mums.
15.2. Nedrīkst izveidot saiti uz mūsu vietni no interneta lapas, kura jums nepieder.
15.3. Mūsu vietni nedrīkst integrēt jebkādā citā vietnē, kā arī nedrīkst izveidot saiti, kas norāda uz jebkuru citu mūsu vietnes daļu, izņemot galveno lapu. Mēs paturam tiesības atcelt atļauju izveidot saiti bez jebkāda brīdinājuma. Vietnei, kuru jūs lietojat, lai ievietotu saiti, visos aspektos jāatbilst iepriekš izklāstītajiem satura standartiem. Ja vēlaties izmantot kādu citu mūsu vietnes materiālu, kas nav norādīts iepriekš, lūdzam rakstīt uz šo e-pasta adresi: info@lv.karcher.com.

16. MŪSU VIETNĒ IEVIETOTĀS SAITES

16.1. Ja mūsu vietnē ir ievietotas saites uz citām vietnēm un trešo personu publicētajiem resursiem, tad šīs saites ir publicētas tikai jūsu informēšanai. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu un neuzņemamies par tiem nekādu atbildību, ieskaitot jebkādus zaudējumus vai kaitējumus, ko var ciest, tos lietojot.

17. APTURĒŠANA UN ATCELŠANA

17.1. Mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim, vai ir veikts lietošanas noteikumu pārkāpums. Kad tiek pārkāpti lietošanas noteikumi, drīkstam veikt darbības, ko uzskatām par mērķtiecīgām.
17.2. Ja neievērosiet šos lietošanas noteikumus, mēs varam veikt vienu vai vairākas no šīm darbībām:
17.2.1. Nekavējoties, uz laiku vai pavisam atcelt jūsu tiesības lietot mūsu vietni;
17.2.2. Nekavējoties, uz laiku vai pavisam izņemt jebkādu sludinājumu vai materiālu, kas ievietots mūsu vietnē;
17.2.3. Brīdināt jūs;
17.2.4. Ja ir izdarīts pārkāpums, iniciēt tiesas procesu pret jums, lai kompensētu visas izmaksas uz obligātās kompensācijas pamata (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pamatotām administratīvajām un juridiskajām izmaksām);
17.2.5. Veikt turpmākas tiesiskās darbības pret jums;
17.2.6. Atklāt tādu informāciju tiesībaizsardzības iestādēm, kādu pamatoti uzskatām par nepieciešamu.
17.3. Mēs noraidām tiesiskās atbildības piemērošanas iespēju, ja tika pārkāpti šie lietošanas noteikumi.
17.4. Pretpasākumi, kas aprakstīti šajos lietošanas noteikumos, nav ierobežoti, un mēs varam veikt jebkādas citas darbības, ko pamatoti uzskatīsim par nepieciešamām.

18. JURISDIKCIJA UN PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

18.1. Latvijas Republikas tiesām ir izņēmuma jurisdikcija, iesniedzot jebkādu prasību, kas saistīta vai kam ir sakars ar mūsu vietni. Ja tiek pārkāpti šie noteikumi, mums ir tiesības iesniegt pret jums prasību jūsu mītnes valstī vai jebkurā citā saistītā valstī.
18.2. Šie lietošanas noteikumi un jebkāds strīds vai prasība, kas rodas no šiem noteikumiem vai ir saistīts ar šiem noteikumiem, to satura materiālu vai formulējumiem (tajā skaitā ar līgumu nesaistīti strīdi vai prasības) ir jāpiemēro un jāskaidro pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

19. VARIANTI

19.1. Mums ir tiesības pārskatīt šos lietošanas noteikumus jebkurā laikā un daļēji mainīt šo lapu.
19.2. Jums ir regulāri jāpārskata šī lapa, pievēršot uzmanību visām mūsu veiktajām izmaiņām, jo tās jums ir saistošas. Daļa no šiem noteikumiem var tikt aizstāti ar citiem noteikumiem vai paziņojumiem, kas publicēti citur mūsu vietnē.

20. JŪS INTERESĒJOŠI JAUTĀJUMI

20.1. Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar vietnē publicēto materiālu, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: info@lv.karcher.com

MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē, ar bankas pārskaitījumu vai arī preču saņemšanas brīdī.

PREČU PIEGĀDE

Bezmaksas piegāde ar DPD kurjeru visā Latvijā pirkumiem no 25 EUR.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
KONTAKTI

Kärcher E-veikals:             

+371 27 062 989
e-veikals@karcher.com
P.–Pk. 8–17
S.–Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Mūkusala: 

Mūkusalas iela 41
No 19.janvāra veikals ir slēgts!
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Rīga:         

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S. 10–15
Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Serviss:               

+371 67 808 707
serviss.lv@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Liepāja: 

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Zemnieku iela 60
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.