Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 ASF, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).

Efektīvs un saudzīgs augstspiediena tīrīšanas līdzekļa koncentrāts, paredzēts mazuta, tauku un minerālvielu traipu tīrīšanai. Piemērots automašīnu, pārsegu un dzinēju tīrīšanai. Nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Iepakojuma vienības 1
pH 12,3
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 11,5
Produkts
 • Efektīvs tīrīšanas līdzeklis augstspiediena tīrīšanai
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
 • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
 • Patīkams, svaigs aromāts
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 • Nesatur fosfātus
 • Nesatur silikonu
 Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 ASF, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
 Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 ASF, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
 Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 ASF, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P234 Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
Pielietošanas veidi
 • Transports un transporta aprīkojums
 • Auto/motora mazgāšana
 • Daļu tīrīšana
 • Virsmas attaukošana
 • Brezenta tīrīšana
 • Grīdu un virsmu tīrīšanai