Riteņu švīku un gumijas putekļu tīrītājs RM 776, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA)

Īpaši aktīvs tīrīšanas līdzeklis gumijas putekļu un riteņu švīku noņemšanai, ko radījis rūpniecībā izmantojamais transports. Labi notīra mazuta un sodrēju traipus, kā arī polimēra un vaska pārklājumus. Efektīvi notīra līmlentes līmes paliekas. Nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 200
Iepakojuma vienības 1
pH 13,3
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 224,8
Produkts
 • Īpaši aktīvs tīrīšanas līdzeklis riteņu švīku noņemšanai.
 • Noņem gumijas nodiluma pēdas, kuras rada rūpniecībā izmantojamais transports
 • Efektīvi noņemt eļļas, smērvielu, darvas, sodrēju un dūmu pēdas
 • notīra vaskotus un polimēra pārklājumus
 • Efektīvi noņem līmlentes līmes paliekas
 • To var izmantot arī noslēdzošajai tīrīšanai pēc būvniecības pabeigšanas
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Riteņu švīku un gumijas putekļu tīrītājs RM 776, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA)
 Riteņu švīku un gumijas putekļu tīrītājs RM 776, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Grīdas tīrīšana