Üldsätted ja -tingimused

Kärcher OÜ

Kundenservice

Austatud ostjad!
Et tagada Teie ja meie õiguste kaitse, palume lugeda tähelepanelikult läbi elektroonilise kaupluse www.karcher.ee e-kaubanduse eeskirjad:

1. MÕISTED
1.1. Elektrooniline kauplus (edaspidi – e-kauplus) on internetilehel www.karcher.ee olev e-kauplus, kus ostja saab osta Müüja pakutavaid kaupu.
1.2. Elektroonilise kaubanduse eeskirjad (edaspidi – Eeskirjad) on käesolevad e-kaupluse kaupade ostu-müügieeskirjad.
1.3. Müüja on OÜ Kärcher, registrikood: 12141616, KMKR: EE101476148, aadress: Kadaka tee 133, 12915 Tallinn, Tel: +372 58700125, e-post: eshop@ee.kaercher.com, asutatud ja tegutsev Eesti Vabariigi seaduste alusel, mille andmeid kogutakse ja hoitakse äriregistris.
1.4. Ostja on isik, kes on ostnud kaupu e-kauplusest ja vastab nende Eeskirjade punktis 2.4 sätestatud nõuetele.
1.5. Osapooled – Ostja ja Müüja koos.
1.6. Ostu-müügileping (edaspidi - Leping) on Ostja ja Müüja vahel sõlmitud kaupade ostu-müügileping, mis koosneb Ostja esitatud ja Müüja kinnitatud kaubatellimustest ja Ostja kinnitatud Eeskirjadest.
1.7. Isikuandmed – igasugune informatsioon, mis on seotud isikuga (andmesubjektiga), kelle isikusamasus on teada või võib olla otseselt või kaudselt tuvastatud, ja mis registreeritakse internetilehel www.karcher.ee (eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muu informatsioon, mis on nimetatud internetilehe www.karcher.ee registreerimisvormil), samuti muu informatsioon, mis saab teatavaks seoses sellega, et isik kasutab internetilehte www.karcher.ee, ja mida täpsustatakse Privaatsuspoliitika dokumendis.
1.8. Privaatsuspoliitika – Müüja kinnitatud dokument, mis on avaldatud internetilehel www.karcher.ee, mis sisaldab isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoidmise peamisi eeskirju.
1.9. Karcheri konto (edaspidi – Konto) – süsteem, mis säilitab ja kujundab internetilehel www.karcher.ee registreerunud Ostja isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.

2. Üldsätted
2.1. Enne kui Ostja kinnitab tellimuse e-kaupluses, tutvub ja nõustub ta kõigi Eeskirjadega ja kinnitab seda, märkides linnukese kasti “olen tutvunud ja nõustun e-kaupluse eeskirjadega”. Ostja, kes ei ole tutvunud või ei nõustu Eeskirjadega või nende osaga, ei saa esitada tellimust. Kinnitatud Eeskirjad on kohustuslik dokument Lepingu mõlemale osapoolele.
2.2. Ostja on kohustatud tutvuma Müüja kinnitatud ja avalikult avaldatud Privaatsuspoliitikaga. Privaatsuspoliitika või selle osaga mitte nõustuv Ostja võib oma mittenõustumist väljendada Privaatsuspoliitikas sätestatud korras.
2.3. Need Eeskirjad on kohustuslikud ja Ostja ja Müüja vahel sõlmitava Lepingu lahutamatu osa, mis tutvustavad Ostjale e-kauplusest kaupade ostu- ja müügitingimusi ja sätestavad Ostja ja Müüja õigusi ja kohustusi, mis on seotud kaupade ostmise, müügiga, kaupade eest tasumise tingimustega, kaupade tarnimise ja tagastamise korraga, osapoolte vastutuse ja teiste e-kaupluses kaupade ostu ja müügiga seotud tingimustega.
2.4. Nõustudes Eeskirjadega, kinnitab Ostja, et ta vastab selles Eeskirjade Punktis nimetatud nõuetele, mis kehtivad e-kaupluses ostvatele isikutele. Kaupu on e-kauplusest õigus osta:
2.4.1. teovõimelistel vähemalt 18-aastastel või seaduste alusel enne täisealiseks saamist teovõimelisuse saavutanud füüsilistel isikutel, kelle teovõimelisus ei ole kohtulikult piiratud;
2.4.2. alaealistel, 14-18-aastastel isikutel, kellel on vanemate või hooldajate nõusolek;
2.4.3. juriidilistel isikutel.
2.5. E-kaupluses müüakse kaupu ja need toimetatakse kohale vaid Eesti Vabariigi territooriumil.

3. Kaupade tellimine, Lepingu jõustumine
3.1. Ostja külastab e-kauplust ja valib välja talle huvi pakkuvad tooted.
3.2. Ostja kaupade valimise ajal moodustub ostukorv, milles Ostja saab tutvuda kogu vajaliku informatsiooniga valitud kaupade kohta (nimetus, viide detailsele kaubakirjeldusele, kaupade kavandatav tarnetähtaeg, hind, ostetavate kaupade kogus, kauba transpordihind, tasumisele kuuluv üldsumma (km-ga), KM osa). Tutvunud kogu vajaliku informatsiooniga kauba kohta, võib Ostja muuta ostukorvi sisu, loobuda valitud kaubast (kaupadest) või, otsustanud tellida valitud kauba (kaubad), vajutab nuppu „Edasi“.
3.3. Ostja esitab e-kaupluse vastavatel infoväljadel enda kohta täpse ja õige informatsiooni, mida on vaja tellimuse täitmiseks.
3.4. Ostja valib e-kaupluses ühe Eeskirjade punktis 8.2 nimetatud kauba eest maksmise viisi, vaatab tellimuse veel kord üle ja veendub, et kõik tellimuse andmed on õiged, märgib, et on tutvunud ja nõustub Eeskirjadega, ning kinnitab tellimuse, vajutades nuppu „Kinnitan tellimuse“.
3.5. Osapooled lepivad kokku, et konkreetsete kaupade ostmise Leping jõustub sellest hetkest, kui Müüja väljastab Ostjale tema nimetatud e-posti aadressil e-kirja, millega kinnitab, et Ostja tellimus on võetud vastu täitmiseks ja tellitud kaubad saadetakse Ostjale. Sellest hetkest kohustub Ostja võtma Kauplusest tellitud ja kohale toimetatud kaubad vastu ja tasuma nende eest lepingus sätestatud viisil.

4. Ostja õigused
4.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-kauplusest, juhindudes käesolevates Eeskirjades sätestatud korrast.
4.2. Juhindudes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevate Eeskirjade punkti 11 sätetest, on Ostjal õigus Lepingust taganeda.
4.3. Juhindudes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevate Eeskirjade punkti 11 ja 12 sätetest, on Ostjal õigus kaupa vahetada või tagastada.
4.4. Ostjal on ka teisi õigusi, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustes, käesolevates Eeskirjades ja privaatsuspoliitikas.

5. Ostja kohustused
5.1. Ostja on kohustatud õigeaegselt tasuma kauba ja kauba kohaletoimetamise eest, kui kaupade kohaletoimetamise tasu kohaldatakse, ja võtma kaubad vastu nendes Eeskirjades sätestatud korras.
5.2. Ostja kohustub tagama oma sisselogimisandmete saladuses hoidmise ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele, tagama, et kolmandad isikud ei kasuta sisselogimisandmeid kaupade tellimiseks või ostmiseks Müüjalt. Ostja vastutab igasuguste kolmandate isikute tegevuste eest, mis pandi toime, kasutades Ostja sisselogimisandmeid. Kõik kohustused ja vastutus, mis tekib seoses kolmandate isikute tegevusega, mis pannakse toime, kasutades Ostja sisselogimisandmeid, kuuluvad Ostjale. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, on ta kohustatud viivitamata teavitama sellest Müüjat.
5.3. Ostja, kes kasutab e-kauplust, kohustub järgima kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve ning Eesti Vabariigi õigusakte.
5.4. Ostja peab registreerimise ja/või tellimuse esitamise vormides esitama täieliku, põhjaliku ja õige informatsiooni enda kohta. Kui Ostja esitab registreerimise või tellimuse vormi täites ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on Müüjal õigus tühistada Ostja tellimus, tühistada Ostja registreerumine ja kustutada need andmed või piirata Ostja võimalusi kasutada e-kauplust. Kui Ostja registreerumise või tellimuse vormil olevad andmed muutuvad, on Ostja kohustatud viivitamata neid uuendama, vastasel juhul võtab Ostja vastutuse tagajärgede eest, mis tekivad seoses Müüjale esitatud ebatäpse ja (või) mitte aktuaalse kontaktinfoga.
5.5. Kaupu tellides kohustub Ostja nimetama kaupade kohaletoimetamise täpse koha ja teostama muud kauba vastuvõtmiseks vajalikud toimingud.
5.6. Ostja kohustub kauba vastu võtma või nimetama isiku, kes võtab kauba vastu. Informatsiooni Ostja ülesandel kauba vastu võtva isiku kohta esitab Ostja kauba tellimisvormi täitmisel. Teistele, nimetamata isikutele kaupa üle ei anta.
5.7. Ostja on kohustatud täitma ka muid kohustusi, mis on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides, käesolevates Eeskirjades ja privaatsuspoliitikas.

6. Müüja õigused
6.1. Müüjal on õigus peatada, muuta või lõpetada teatud e-kaupluse funktsioonide või nende osa toimimine, muuta olemasolevate elementide paigutust, muuta müüdavate kaupade või teenuste pakkumise mahtu või viisi, peatada või lõpetada kaupade või teenuste või nende osa tarnimine.
6.2. Müüjal on õigus peatada või lõpetada e-kaupluse tegevus. Sellisel juhul täidetakse kõik vastuvõetud ja Ostja enne e-kaupluse tegevuse peatamist või lõpetamist kinnitatud tellimused, uusi tellimusi aga vastu ei võeta.
6.3. Müüjal on õigus viivitamata ja hoiatuseta piirata või peatada Ostja võimalus kasutada e-kauplust või kustutada Ostja registreeringu, kui Ostja üritab kahjustada e-kaupluse töö stabiilsust, ohutust või rikub oma kohustusi.
6.4. Müüjal on õigus eelneva etteteatamiseta tühistada Ostja tellimus, kui Ostja ei tasu õigeaegselt kaupade eest või keeldub tasumast kaupade vastuvõtmise/kohaletoimetamise ajal.
6.5. Kui seoses tehniliste rikete või e-kaupluse tegevuse häiretega ei saa Müüja Ostja tellimust täita, on Müüjal õigus selline tellimus katkestada, teavitades Ostjat tellimuse lõpetamisest. Kui Ostja on tasunud ostetud kaupade eest, tagastatakse tasu ostja kontole 3 (kolme) päeva jooksul alates päevast, mil Ostja tegi avalduse raha tagastada.
6.6. Kui tekivad arusaamatused Ostja esitatud tellimusega, võtab Müüja ühendust Ostjaga tellimuses nimetatud telefonil või e-posti teel. Kaupade tarnetähtaega hakatakse sellisel juhul lugema päevast, mil võetakse Ostjaga ühendust. Müüjal on õigus eelneva etteteatamiseta tühistada Ostja tellimus, kui Müüjal ei õnnestu Ostjaga ühendust saada 3 (kolme) tööpäevaga.
6.7. Müüjal on õigus muuta, parandada ja (või) täiendada Eeskirju, avaldades eeskirjade uue redaktsiooni internetilehel www.karcher.ee. Eeskirjade uus redaktsioon kehtib ostu-müügitehingutele, mis sõlmitakse pärast Eeskirjade avaldamist internetilehel www.karcher.ee;
6.8. Müüjal on ka teisi õigusi, mis on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides, käesolevates Eeskirjades ja Privaatsuspoliitikas.

7. Müüja kohustused
7.1. Müüja kohustub käesolevates Eeskirjades ja teistes Müüja dokumentides sätestatud tingimustel võimaldama Ostjal e-kaupluse teenuste kasutamist.
7.2. Müüja kohustub e-kaupluses Ostjale selgelt ja arusaadavalt esitama informatsiooni, mis on sätestatud Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse paragrahvis 48.
7.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigusi temale kuuluva isikliku informatsiooni suhtes ning käitlema Ostja Isikuandmeid vaid Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
7.4. Müüja kohustub Ostja tellitud kaubad toimetama kohale Ostja nimetatud aadressil Eeskirjade punktis 9 sätestatud tingimustel.
7.5. Kui Müüja ei saa Ostjale kaupa kohale toimetada seoses oluliste asjaoludega nagu kaupade puudumine laos, pikemad kui sätestatud tarnetähtajad jne, kohustub ta pakkuma asemele analoogilist või oma omadustelt võimalikult sarnast kaupa. Kui Ostja loobub analoogse või oma omadustelt võimalikult sarnase kauba vastuvõtmisest, Leping lõpetatakse ja Müüja kohustub tagastama Ostjale tasutud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui tasumine on juba toimunud.
7.6. Müüja, kes ei nõustu Ostja nõudmistega, on kohustatud mitte hiljem kui 10 (kümne) kalendripäeva jooksul Ostja pöördumise kättesaamise päevast, kui Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid ei sätesta teisiti, esitama tarbijale põhjaliku motiveeritud kirjaliku vastuse.
7.7. Müüja kohustub täitma teisi Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi õigusaktides Müüjale pandavaid kohustusi.

8. Hinnad, tasumine
8.1. Kaupade ja teenuste hinnad e-kaupluses ja tellimuses on märgitud eurodes, sisaldades samal ajal õigusaktide alusel kehtivat käibemaksu.
8.2. Ostja saab kauba eest tasuda ühel alljärgnevatest viisidest:
8.2.1. pangakaardiga kauba kohaletoimetamise/vastuvõtmise ajal;
8.2.2. pangaülekandega – valides selle tasumisviisi, peab Ostja kaupade eest tasuma 3 (kolme) tööpäeva jooksul;
8.2.3. kasutades elektroonilisi makse- või elektroonilisi pangasüsteeme – kui Ostja valib selle maksmisviisi ja kinnitab tellimuse, suunatakse Ostja elektrooniliste maksete või elektroonilise panga süsteemi, kus ta teostab makse samal päeval, millal on tellimus esitatud. Kui Ostjal ei õnnestu maksmine valitud süsteemi kaudu, kohustub ta tellimuse lõpetama ja kauba eest tasuma, valides teise Eeskirjade punktis 8.2 nimetatud makseviisi. Valides neid makseviise, on vastutus andmete ohutuse eest elektroonilise maksesüsteemi omanikul, kuna kõik rahalised operatsioonid toimuvad elektroonilise maksesüsteemi omaniku süsteemis.
8.3. Kui Müüja saab kauba eest makse (kui Ostja valib eeskirjade punktis 8.2.3. nimetatud makseviisi) või kinnituse makse õnnestumise kohta (kui Ostja valib eeskirjade punktis 8.2.1., 8.2.2. või 8.2.4. nimetatud makseviisi), kinnitatakse Eeskirjade punktis 3.5 nimetatud korras kaupade tellimus ja hakatakse lugema kaupade tarnetähtaega.
8.4. Kui keeldutakse tasumast pakiautomaadis või kullerile, kes on toonud kohale kauba (kui Ostja valib eeskirjade punktis 8.2.1 või 8.2.2. nimetatud makseviisi), loetakse, et Ostja taganes lepingust ning Müüja ja tarnepartner ei ole kohustatud andma kaupa üle Ostjale, lisaks omandab tarnepartner õiguse võtta kaupa Ostja käest tagasi, kui kaup on juba Ostjale üle antud. Ostja kohustub viivitamata tagastama temale üle antud kauba, mille eest ei ole tasutud Eeskirjades sätestatud korras.
8.5. Sõlmides Lepingu, nõustub Ostja, et kaupade ostudokumendid (käibemaksuarved, mis on ka kaupade garantiitalongiks) esitatakse Ostjale elektrooniliselt Ostja registreerimise või tellimuse esitamise vormis näidatud e-posti aadressil kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarvetele märgitakse valitud kaubad, nende kogus, allahindlus, lõplik kaubahind, sh kõik maksud, ja muud raamatupidamise korraldamist sätestavates õigusaktides sätestatud andmed. Kui Ostja soovib ostudokumendid saada trükitud vormis, on ta kohustatud võtma ühendust Müüjaga e-kaupluses märgitud Müüja kontaktandmetel. Müüja esitab palutud dokumendid Ostjale trükitud vormis Poolte vahel kokkulepitud korras ja vormis.
8.6. Kui Müüja kinnitab tellimuse, ei tohi Kauba hind muutuda, välja arvatud siis, kui sellised muudatused on põhjustatud infosüsteemide tehnilistest vigadest või teistest Müüjast sõltumatutest objektiivsetest põhjustest. Sellisel juhul kohustub Müüja tegema kõik, mis võimalik, et tuvastada tegelik kaubahind ja teavitada Ostjat. Ostja, kes ei nõustu muutunud hinnaga, võib tellimusest loobuda, teavitades Müüjat sellest 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kui tellimus tühistatakse selles punktis nimetatud korras, tagastatakse Ostjale kogu tasutud summa.

9. Kauba kohaletoimetamine
9.1. Kaup toimetatakse kohale vaid Eesti Vabariigi territooriumil.
9.2. Kauba kohaletoimetamiseks kasutab Müüja kullerettevõtte teenuseid. Kauba kohaletoimetamise hind ja tähtajad esitatakse enne tellimuse esitamist ja e-kaupluses.
9.3. Kaupade tarnetähtajad ei kehti sel juhul, kui Müüja laos ei ole soovitud kaupu ja Ostjat teavitatakse tema tellitud kaupade puudumisest. Sel juhul lepivad Osapooled kokku tellitud kaupade tarnetähtaegade pikendamises ja teistes tarnetingimustes. Kui Ostja ei nõustu muudetud tarnetähtaegadega, on tal õigus Lepingust taganeda.
9.4. Kaup tarnitakse Ostjale lähimasse DPD pakiautomaati juhul, kui lähim pakiautomaat asub tarneaadressist 5km raadiuses ning kaup mahub pakiautomaati. Kui pakiautomaati on kaugemal kui 5km või kui pakk ei mahu pakiautomaati, toimub tarne tellimuses märgitud tarneaadressile. 

9.5. Kõigil juhtudel vabastatakse Müüja vastutusest kaupade tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa Ostjale ei tarnita või tuuakse kohale valel ajal Ostja süül või Ostjast sõltuvatel asjaoludel, nagu:
9.5.1. Ostja ei esita õiget informatsiooni, mis on vajalik kauba (kaupade) tarnimiseks.
9.5.2. Ostjat ei ole kulleriga kokkulepitud ajal kauba tarneaadressil.
9.5.3. Teistel põhjustel.
9.6. Kauba tarnimise hetkel on Ostja või kauba vastuvõtjana nimetatud isik kohustatud kontrollima saadetise seisukorda. Kui Ostja või kauba vastuvõtjana nimetatud isik allkirjastab saadetise üleandmis-vastuvõtmisdokumendid, leitakse, et saadetis on antud üle nõuetekohases seisukorras. Märganud, et saadetise pakend on kahjustatud või teisiti väliselt rikutud, on Ostja või kauba vastuvõtjana nimetatud isik kohustatud loobuma kauba vastuvõtmisest ja märkima selle kirjalikult saadetise vastuvõtmis-üleandmisdokumendis. Kui Ostja või kauba vastuvõtjana nimetatud isik ei tee seda, loetakse, et kauba kohaletoimetamise ajal oli saadetise seisukord nõuetele vastav ning Ostja võtab endale kogu vastutuse kauba rikkumise eest, kui see on põhjustatud pakendi kahjustamisest.
9.7. Saanud kauba, on Ostja kohustatud kontrollima selle kogust, komplekteeritust ja vastavust Lepingu tingimuste ning kauba kirjeldusega. Kui Ostja võtab kauba vastu ja märkab, et saadetises ei ole nõuetekohane kaubakomplekt või kogus või kaup ei ole õiges suuruses, mõõtmetes või õiget värvi, on ta kohustatud viivitamata, st mitte hiljem kui ühe tööpäeva jooksul teavitama sellest Müüjat ja tal on õigus kaup tagastada (vahetada).
9.8. Kui Ostja ei vii kaupu ära sätestatud tähtaja jooksul või neid ei saa Ostjale üle anda Ostjast sõltuvatel asjaoludel ning Ostja oli tasunud kauba ja selle kohaletoimetamise eest, tagastatakse kaup Müüjale, Ostjale aga tagastatakse tasutud summa, millelt arvestatakse maha otsesed kauba tagastamisega seotud kulud, st kauba kohaletoimetamise tasu, kui kaup toimetati Ostjale kohale.
9.9. Kui Ostja ei vii kaupu ära sätestatud tähtaja jooksul või neid ei saa Ostjale üle anda Ostjast sõltuvatel asjaoludel ning Ostja ei olnud tasunud kauba eest, tagastatakse kaup Müüjale ja tellimus tühistatakse. Lepingust taganemise korral on Ostja kohustatud hüvitama Müüjale kaupade tagastamise kulud, st kaupade kohaletoimetamise tasu.

10. Kauba kvaliteedigarantii ja kasutussobivus
10.1. Kauba omadused märgitakse üldiselt e-kaupluses iga kauba juures olevasse kirjeldusse.
10.2. Müüja pakutavad kaubad on nõuetekohase kvaliteediga (kauba omadused vastavad kauba kirjeldusele), kui:
10.2.1. kaup vastab Müüja poolt e-kaupluses esitatud kirjeldusele ja omab selliseid omadusi nagu kaup, mille Müüja on esitanud näidise või mudelina kauba reklaamimisel;
10.2.2. kaupa sobib kasutada selleks, milleks teatud sorti kaupu tavaliselt kasutatakse;
10.2.3. kaup vastab kvaliteedinäitajatele, mis tavaliselt on iseloomulikud sama omadusega kaupadele ja mida Müüja saab põhjendatult loota kauba omaduste ja eseme tootja, selle esindaja või müüja avalikult avaldatu, sh reklaami ja kaupade märgistuste ja eseme konkreetsete omaduste alusel.
10.3. Müüja ei vastuta selle eest, et e-kaupluses olevad kaubad võivad oma suuruselt, vormilt, värvilt või teistelt parameetritelt mitte vastata kauba reaalsele suurusele, vormile, värvile või teistele parameetritele seoses Ostja kasutatava kuvari omadustele või teistele tehnilistele põhjustele.
10.4. Müüja annab erinevatele sama liiki toodetele teatud esemete kvaliteedigarantii, mille kestus ja muud tingimused on kirjas e-kaupluses. Müüja antud kvaliteedigarantii ei piira ega takista ostja õigusaktides sätestatud õigusi, mida ta saab kasutada, kui ostab mittekvaliteetse kauba.
10.5. Müüja, kes ostab kauba, nõustub e-kaupluses esitatud garantiitingimustega.

 


11. Õigus taganeda Lepingust, nõuetekohase kvaliteediga kaupade tagastamise ja vahetamise tingimused
11.1. Ostjal on õigus põhjuseid nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Lepingust loobuda, teavitades sellest Müüjat. Seda õigust ei saa Ostja kasutada Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse paragrahvis 53 lõikes 2 ja 4 ning paragrahvis 47 lõikes 3 märgitud juhtudel või muudes seadusega sätestatud juhtudel.
11.2. Lepingust taganemisest teavitab Ostja Müüjat ühel alljärgnevatest viisidest: täites tagastusvormi või esitades selge kirjaliku avalduse, milles on kirjas tema soov taganeda lepingust. Teade lepingust taganemise kohta esitatakse Müüja juriidilises asukohas või edastatakse e-posti aadressile eshop@ee.kaercher.com. Saanud Ostja teate e-postiga, saadab Müüja viivitamata välja kinnituse teate saamise kohta.
11.3. Lepingust taganemise õiguse 14 (neljateistkümne) päeva pikkust tähtaega arvestatakse sellest päevast, kui Ostja või kauba vastuvõtmiseks tema poolt volitatud isik saab tellitud kauba kätte või Eesti Vabariigi võlaõigusseaduses sätestatud muust ajahetkest alates.
11.4. Eeskirjade punktis 11.3 sätestatud aja jooksul on Ostjal õigus vahetada ostetud sobiva kvaliteediga kaup analoogsete teiste mõõtude, vormi, värvi, mudeli või komplekteeritusega kauba vastu. Kui kaupa vahetades tekib hinnaerinevus, tasub Ostja Müüjale suurema hinna osa (hinnavahe) või Ostjale tagastatakse enammakstud hinna osa (hinnavahe).
11.5. Eeskirjade punktis 11 sätestatud korras peab Ostja tagastatav (vahetatav) kaup vastama alljärgnevatele nõuetele:
11.5.1. Tagastatav kaup peab olema originaalses, korralikus ja kahjustamata pakendis;
11.5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata;
11.5.3. Tagastatav kaup peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (etiketid kahjustamata, kaitsekiled eemaldamata jne);
11.5.4. Tagastatav kaup peab olema sama komplekteeritusega, nagu Ostja selle sai;

11.5.5. Kui tagastatava kaubaga oli kaasas kingitus, tuleb ka kingitus tagastada;
11.5.6. Kauba tagastamisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid: täidetud tagastusvorm, Müüjalt kauba ostmist kinnitavad dokumendid, garantiitalong (kui see väljastati);
11.6. Müüjal on õigus loobuda Kauba vastuvõtmisest (vahetamisest), kui kaubaks on lepingu ese, mille puhul Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse paragrahvides 53 lõikes 2 ja 4 ning paragrahvis 47 lõikes 3 märgitud juhtudel ei ole Ostjale antud õigust lepingust taganeda.
11.7. Ostja peab viivitamatult, st mitte hiljem kui neljateistkümne päeva jooksul Müüjale Lepingust taganemise avalduse esitamise päevast omal kulul tagastama kauba Müüjale. Kaup tagastatakse Müüja müügikohtadesse või edastatakse, kasutades kulleri teenuseid. Sel juhul, kui kaup tagastatakse, kasutades kulleri teenuseid, on Ostja kohustatud kauba pakkima nõuetekohaselt ja lisama Müüja õige aadressi. Ostja võtab endale vastutuse selles Eeskirjade punktis nimetatud kohustuste täitmata jätmise eest, kui Müüjale edastatud saadetis läheb kaduma või rikutakse saatmise käigus.
11.8. Müüja tagastab mitte hiljem kui neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, kui ta sai Ostja poolt tagastatava kauba kätte, Ostjale kogu tasutud summa, v.a Eeskirjade punktis 11.4 nimetatud kaupade asendamise juhtumi korral. Müüja ei ole kohustatud tagastama Ostjale lisakulusid, mis tekkisid sellest, et Ostja valis teise, mitte Müüja pakutud kauba kohaletoimetamise viisi.
11.9. Tagastades Ostjale kogu tasutud summa, juhindub Müüja Ostja lepingust taganemise avalduses või tagastusvormis nimetatud makseviisist (pangaülekanne tagastatakse Ostja nimetatud pangakontole), välja arvatud siis, kui Ostja ja Müüja lepivad raha tagastamisviisis ja korras kokku teisiti.

12. Mittenõuetekohase kvaliteediga kaupade tagastamise ja vahetamise tingimused
12.1. Müüdud kaupade puudusi kõrvaldatakse, mittekvaliteetseid kaupu vahetatakse või tagastatakse, juhindudes Eesti Vabariigi võlaõigusseaduses ja käesolevates Eeskirjades sätestatud korrast.
12.2. Kui Ostja saadud kauba kvaliteet ei vasta kauba kvaliteedinõuetele, mis on sätestatud Lepingus, kaubakirjelduses või mis on tavapärased sellele kaubale, võib Ostja omal äranägemisel nõuda Müüjalt:
12.2.1. kui võimalik, tasuta kõrvaldada kauba defekt;
12.2.2. kui võimalik, tasuta asendada mittekvaliteetne kaup kvaliteetse kaubaga;
12.2.3. proportsionaalselt kauba puudustega vähendada hinda;
12.2.4. lõpetada leping ja nõuda tasutud summa tagastamist, välja arvatud siis, kui kauba puudus on väheoluline.
12.3. Kui mittekvaliteetne kaup tagastatakse, kohustub Müüja mittekvaliteetse kauba tagasi võtma oma kulude ja transpordiga või hüvitama Ostjale mittekvaliteetse kauba tagastamise kulud. Kauba saab Ostja tagastada Müüjale müügikohtadesse või edastada, kasutades kulleri teenuseid.
12.4. Ostja kaotab õiguse tugineda kauba Müüjale tagastamisel kauba mittevastavusele, kui kauba puudused on tekkinud Ostja või kolmandate isikute süül, kauba mittenõuetekohasest kasutamisest ja hoidmisest, samuti siis, kui kauba puudused olid teada kauba vastuvõtmise ajal ja Ostja oleks pidanud neid märkama, kuid Ostja ei pöördunud 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul kauba saamise päevast Müüja poole.
12.5. Raha tagastatakse mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ajast, kui kaup on tagastatud Müüja lattu. Müüja tagastab Ostjale kogu tasutud summa pangaülekandega Ostja nimetatud pangakontole, välja arvatud siis, kui Ostja ja Müüja lepivad raha tagastamisviisis ja korras kokku teisiti.
12.6. Tootjagarantii ja kehtiva garantiiperioodiga Kaupa tuleb enne puuduste kõrvaldamist, selle vahetamist või kauba eest raha tagastamist kontrollida garantiiteeninduses selleks, et Müüja saaks veenduda, et kauba rike ei tekkinud Ostja süül.

13. Vastutus
13.1. Ostja on täielikult vastutav oma tegevuse eest e-kaupluses ja selle registreerimisankeedil esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab valeandmeid, ei vastuta Müüja selle tagajärgede eest.
13.2. Ostja vastutab täielikult oma sisselogimise andmete kolmandatele isikutele üleandmise ja seetõttu tekkivate tagajärgede eest.
13.3. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Eeskirjadega, kuigi tal oli selleks võimalus.
13.4. Kui e-kaupluses on viited teiste isikute, ettevõtete, organisatsioonide või teistele kodulehtedele, ei vastuta Müüja seal oleva informatsiooni eest või tegevuse eest seal, kuna ta ei halda neid kodulehti, ei kontrolli ega esinda isikuid ega neid asutusi.
13.5. Kui on tekitatud kahju, hüvitab süüdiolev osapool teisele osapoolele otsesed kahjud.

14. Informatsiooni edastamine
14.1. Tuginedes käesolevate Eeskirjade ja Privaatsuspoliitikaga sätestatud korrale, edastab Müüja kõik teated Ostja registreerimise ajal või kauba tellimise ajal nimetatud e-posti aadressil või SMS-sõnumiga või tema kontakttelefonil.
14.2. Ostja esitab kõik teated ja küsimused Müüja e-kaupluse osas „Kontaktid“ nimetatud sidevahenditel.

15. LÕPPSÄTTED
15.1. Käesolevad Eeskirjad on koostatud, juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.
15.2. Käesolevatest Eeskirjadest tekkivatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
15.3. Kõik vaidlused, mis tekivad nende Eeskirjade täitmisest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

 

Täiendatud:11.10.2023