Kundenservice

KODULEHE KASUTAMISE TINGIMUSED

Sellel kodulehel (ka sellel nimetatud dokumentides) on esitatud tingimused, mida järgides võite kasutada meie kodulehte www.karcher.ee külalise õigustega või registreeritud kasutajana. Enne, kui hakkate kasutama kodulehte, lugege tähelepanelikult läbi käesolevad kasutustingimused ja selle lahutamatud lisad, mis on samuti avaldatud meie koduleheküljel (privaatsuspoliitika ja e-kaubanduse eeskirjade dokument). Meie kodulehe kasutamisega Te kinnitate, et nõustute selle kasutamise tingimustega ja kohustute neid täitma. Kui Te ei nõustu käesolevate tingimustega, ärge kasutage meie kodulehte.

INFORMATSIOON MEIE KOHTA

Meie oleme ettevõte Kärcher OÜ registreeritud Eesti Vabariigis, registrikood 12141616, KMKR EE101476148, meie registreeritud büroo ja asukoha aadress on Kadaka tee 133, 12915 Tallinn ja kasutame kodulehte www.karcher.ee.

LIGIPÄÄS KODULEHELE

Ligipääs meie kodulehele on ajutine, meil on õigus keelata teenuse kasutamine või muuta kodulehe kasutamise tingimusi ette hoiatamata (vt seletust edaspidi). Me ei vastuta, kui meie koduleht ei ole mõnel põhjusel teatud ajal või perioodil kättesaadav.

Vahel võime me piirata oma registreeritud kasutajate ligipääsu teatud kodulehe osale või kogu kodulehele.
Kui Te valite või kui Teile antakse meie kasutaja identifitseerimiskood, salasõna või muu informatsioon, mis on seotud meie turvaprotseduuridega, peate Te seda informatsiooni säilitama konfidentsiaalsena ega tohi avaldada seda kolmandatele isikutele. Meil on igal ajal õigus tühistada võimalus kasutada identifitseerimiskoodi või salasõna, mille olete valinud või mille Teile andsime, kui meie arvates pole Te järginud nende kasutamiseeskirjade mõnda sätet.

Te vastutate kõigi vahendite eest, mis on vajalikud selleks, et omada ligipääsu meie kodulehele. Te olete kohustatud tagama, et kõik isikud, kes omandavad ligipääsu meie kodulehele, kasutades Teie internetti, teaks neid tingimusi ja järgiks neid.

JUHTUMID, MILLAL KODULEHE KASUTAMINE ON KEELATUD

Te võite meie kodulehte kasutada vaid seaduslikel eesmärkidel.

Te ei tohi kasutada meie kodulehte, kui:

a. see kahjustab ükskõik milliseid kohalikke riiklikke või rahvusvahelisi õigusakte või reglemente;
b. kasutamine on ebaseaduslik või ebaaus või kui sellega soovitakse saavutada ebaseaduslikke, ebaausaid eesmärke või kui selle tulemus oleks selline;
c. kui eesmärk on enesevigastamine või ükskõik mil viisil alaealise kahjustamine;
d. kui soovitakse edastada, teadlikult võtta vastu, paigaldada, alla laadida, kasutada või korduvalt kasutada ükskõik millist materjali, mis ei vasta meie sisu standarditele (vt alljärgnevat);
e. edastada või tasu eest omandada õigust edastada igasugust mittesoovitud või ebaseaduslikku turustamise või reklaammaterjali või tegutseda muul sarnasel mittesoovitatud viisil (edastada rämpsposti);
f. teadlikult edastada igasuguseid andmeid, saata või üles laadida igasugust materjali, mis sisaldab viiruseid, Trooja hobuseid, usse, aegpomme, klahvivajutuse kombinatsioonide kogujaid, nuhkvara, reklaamvara programme või muid kahjulikke programme või sarnaseid arvutikoode, mille eesmärk on kahjustada ükskõik millises arvutis tarkvara või riistvara toimimist.


Kasutades meie kodulehte, nõustute hoiduma järgnevatest tegevustest:

a. kodulehel asuvate materjalide reprodutseerimisest, korduvate koopiate tegemisest ja kodulehel olevate materjalide edasi müümisest;
b. kasutajakonto kasutamisest ilma loata;
c. kodulehe ja selle osade segamisest, rikkumisest ja kahjustamisest;
d. kodulehel asuvate tööriistade ja kodulehe võrgu segamisest, rikkumisest ja kahjustamisest;
e. kodulehe konto tarbeks kasutatava arvutitarkvara segamisest, rikkumisest ja kahjustamisest;
f. kodulehe ühegi arvutitarkvara segamisest, rikkumisest või kahjustamisest, mis on meie või ükskõik millise kolmanda osapoole omand.

INTELLEKTUAALSE OMANDIGA SEOTUD ÕIGUSED

Meile kuuluvad kõik meie kodulehe ja sellel avaldatud materjalidega seotud intellektuaalse omandi õigused, st nimetus „Kärcher“, „Kärcheri“ logo ja „Chevroni“ logo. Meie looming on kaitstud kogu maailma autoriõiguse seaduste ja lepingutega. Te võite trükkida ühe koopia ja alla laadida ükskõik millise lehekülje väljavõtte meie kodulehelt isiklikuks tarbeks või selleks, et pöörata teiste organisatsioonide liikmete tähelepanu meie kodulehel avaldatavale materjalile. Te ei tohi muuta mingit materjali, trükitud või digitaalseid koopiaid, mille olete trükkinud või alla laadinud ükskõik mil viisil. Samuti ei tohi kasutada mingeid illustratsioone, fotosid, video- või helisalvestisi või ükskõik millist graafikat lisatud tekstist eraldi.
Alati tuleb ära märkida, et meie oleme kodulehel oleva materjali autorid (lisaks tuleb välja tuua autorid, kelle olemasolust me teid informeerime). Te ei tohi kasutada ühtegi meie kodulehel avaldatud materjali osa kommertseesmärgil, kui te ei ole saanud litsentsi meilt või meie litsentseerijatelt. Kui trükite, kopeerite või edastate ükskõik millise osa meie kodulehel asuvast materjalist, rikkudes käesolevaid eeskirju, kaotate kohe õiguse kasutada meie kodulehte ja, võttes arvesse meie otsust, peate tagastama või hävitama kõik materjalidest tehtud koopiad.

AVALDATAVA INFORMATSIOONI USALDUSVÄÄRSUS

Meie kodulehel avaldatud kommentaarid ja muu materjal ei kuulu informatsiooni alla, millele peaks tuginema kui usaldusväärsele materjalile. Seetõttu me ei võta vastutust ja kohustusi, mis on seotud sellise materjali usaldusväärsusega. Me ei vastuta antud materjalid sisust tulenevalt ühegi meie kodulehe külastaja või isiku ees, kes võiks kasutada meie kodulehel olevat informatsiooni. Enne kodulehel avaldatud informatsiooni põhjal otsuste tegemist ja nende kasutamist, tuleks täiendavalt veenduda informatsiooni asjakohasuses (sh selles, et informatsioon ei ole aegunud), võttes ühendust kodulehekülje omanikuga koduleheküljel avaldatud kodulehekülje omanikettevõtte kontaktandmeid kasutades.

MEIE VEEBILEHTE MUUDETAKSE PERIOODILISELT

Me soovime uuendada oma kodulehte ja võime muuta selle sisu igal ajal. Kui on vaja, võime peatada ligipääsu meie kodulehele või sulgeda selle piiramata ajaks. Iga meie kodulehel avaldatud materjal võib olla vananenud ja me ei kohustu seda materjali uuendama.

MEIE VASTUTUS

Materjal, mis on meie kodulehel, esitatakse garantiita tingimuste või garantiikohustuste sisu hoolika koostamise seisukohalt. Nii palju, kui see on lubatud seadustega, ütleme meie, teised meie gruppi kuuluvad ettevõtted ja meiega seotud kolmandad osapooled selgelt välja, et me ei kohalda oma tegevusele mingeid tingimusi, garantiilisi kohustusi ja muid nõudeid, mida teistest tingimustes võiks kohaldada, tuginedes seadustele.

Me ei võta mingit vastutust otseste, kaudsete või muul viisil seotud kahjude eest või kahju eest, mis on tekkinud kodulehe kasutajale, kui see on seotud meie kodulehe või selle kasutamisega, võimetusega seda kasutada või meie kodulehe kasutamise tulemuste tõttu või seotud mis tahes lehekülgede ja neil avaldatud mistahes materjalidega.
Eelnevast tulenevalt ei vastuta me sealhulgas, kuid mitte ainult (tegu ei ole ammendava loeteluga), alljärgnevatest olukordadest tingitud kahju (varalise kui ka mittevaralise kahju) või kõikvõimalike muude tagajärgede eest:

a. tulude või sissemaksete kadumisel;
b. lepinguliste kohustuste rikkumisel;
c. säästmiseks kavandatud summa kaotamisel;
d. andmete kaotamisel;
e. au teotamisel ja maine kahjustamisel;
f. tööjõu või tööaja kulutamisel;
g. muudest olukordadest tingitud kahju korral, mis on tekitatud või tekib seoses rikkumistega (sh hooletuse tõttu).

Eelöeldu ei kõrvalda meie vastutust surma või kehavigastuste eest, kui see on tingitud meie hooletusest, vastutust valeteadete või vigase sisuga olulise informatsiooni puudumise eest, samuti igasugust muud vastutust, mida ei saa vältida või piirata, kui see on sätestatud kehtivate seadustega.

INFORMATSIOON TEIE JA TEIE KÄIMISE KOHTA MEIE KODULEHEL

Me töötleme informatsiooni Teie kohta, järgides oma privaatsuspoliitikat. Kasutades meie kodulehte, nõustute Te sellise töötlemise põhimõtetega ja me tagame, et kõik nimetatud andmed on täpsed.

TEHINGUD, MIS ON SÕLMITUD MEIE KODULEHE KAUDU

Lepingud kaupade tarnimise kohta, mis on sõlmitud meie e-kaupluses www.karcher.ee, sätestatakse meie elektroonilise kaubanduse eeskirjade ja tarnetingimustega.

INTERAKTIIVSED TEENUSED

Me võime aeg-ajalt oma kodulehel osutada interaktiivseid teenuseid, sh, kuid mitte ainult läbi alljärgnevate funktsioonide:

a. jututubade;
b. teadete tahvlite;
c. küsitluste;
d. foorumite;
e. hääletuste;

Kui me osutame teatud liiki interaktiivsed teenuseid, anname Teile edasi võimalikult selge informatsiooni osutatavate teenuste iseloomu kohta. Seda osas, mis kätkeb endas informatsiooni selle kohta, kas teenust vahendatakse ja mil viisil vahendamine toimub (sh seda, kas funktsiooni täidab inimene või seda tehakse automaatselt). Me teeme kõik, et hinnata igasugust ohtu, mida kolmandad isikud põhjustavad kasutajatele (eriti lastele) kui nad kasutavad interaktiivseid teenuseid, mida osutatakse meie kodulehel, ja me igal juhul otsustame, kas on otstarbekas vahendada vastavat teenust (sh seda, milline vahendamine on sobiv), võttes arvesse selle tegevusega kaasneda võivat reaalset ohtu. Kuid me ei kohustu jälgima, kontrollima või vahendama interaktiivsete teenuste osutamist, mida osutatakse meie kodulehel. Me teavitame selgelt, et me ei võta vastutust kahjude eest, mida saadakse, kasutades interaktiivseid teenuseid, kui kasutaja rikub meie sisu kasutamise standardeid, olenemata sellest, kas teenuste osutamisel käib vahendamine või mitte. Alaealised võivad interaktiivseid teenuseid kasutada vaid vanemate või hooldajate nõusolekul. Me soovitame lapsevanematel, kes lubavad oma lastel kasutada interaktiivseid teenuseid, rääkida oma lastega interneti ohtudest, kuna vahendamine ei ole veel piisav garantii. Alaealised, kes kasutavad interaktiivseid teenuseid, peaksid teadma võimalikest ohtudest. Kui me ei osuta interaktiivseid teenuseid, võime tavaliselt võimaldada Teil võtta ühendust vahendajaga, kui peaks tekkima probleeme või raskusi.


MATERJALI EDASTAMINE MEIE KODULEHELE

Kui kasutate funktsiooni, mis võimaldab laadida materjali meie kodulehele või sõlmida tehing teiste meie kodulehe kasutajatega, peab materjal vastama sisule esitatavatele nõuetele, mis on kirjas kodulehe kasutustingimustes. Te peate tagama, et igasugune paigutatav materjal tõesti vastab nendele standarditele ja tagama, et ei ole mingeid sisustandardi nõude rikkumisi. Igasugune materjal, mille tõstate meie kodulehele, jääb mittekonfidentsiaalseks ja seda ei patenteerita ja meil on õigus kasutada, kopeerida, levitada ja avaldada kolmandatele osapooltele ükskõik millist sellist materjali ja ükskõik mis eesmärgil. Meil on samuti õigus avaldada Teie isikusamasus igale kolmandale osapoolele, kes avaldab, et teie poolt meie kodulehel avaldatav või paigutatav materjal rikkus tema intellektuaalse omandi õigusi või õigust eraelu puutumatusele.

Me ei vastuta või ei kohustu ühegi kolmanda osapoole ees vastutama sisu või ükskõik millise materjali täpsuse eest, kui selle avaldate Teie või ükskõik milline muu kodulehe kasutaja. Meil on õigus kõrvaldada igasugune materjal või kuulutus, mille paigutasite meie kodulehele, kui see materjal ei vasta meie arvates siin sätestatud sisustandarditele.

SISUSTANDARDID

Sisustandardid kehtivad ükskõik millisele ja kogu materjalile, mille Te paigutate meie kodulehele (avaldate sellel) ja igasugustele sellega seotud interaktiivsetele teenustele. Te peate järgima sisustandardite põhimõtteid ja eeskirju. Standardid kehtivad igale publikatsiooni osale ja publikatsioonile tervikuna.

Publikatsioonid peavad:

a. olema täpsed (faktide esitamisel);
b. olema hoolikalt ettevalmistatud (faktide esitamisel);
c. vastama Eesti ja kõigi teiste riikide seadustele, kust publikatsioone paigutatakse ja kus neid avaldatakse.

Publikatsioonides ei tohi:

a. olla sellist materjali, mis laimab mõnda isikut;
b. olla sellist materjali, mis oleks ropp, solvav, vaenulik või õhutaks vaenu;
c. ei tohi reklaamida avalikult seksuaalse sisuga materjali;
d. õhutada vägivalda;
e. õhutada diskrimineerimist rassi, soo, usu, rahvuse, puude, seksuaalse orientatsiooni või vanuse tõttu;
f. rikkuda teise isiku ükskõik milliseid autoriõigusi, andmebaaside õigusi või kaubamärgiga seotud õigusi;
g. üritada petta teist isikut;
h. õhutada ebaseaduslikku tegevust;
i. ähvardada, kuritarvitada või rikkuda teise isiku privaatsust, ärritada, panna ebamugavasse olukorda või ilmaaegu tekitada ärevust;
j. üritada ahistada, tekitada kurbust, häbi, hirmu või ärritada ükskõik millist isikut;
k. üritada teeselda teist isikut või varjata oma isikusamasust või sidet teise isikuga;
l. tekitada muljet, et nad esindavad meid, kui see nii ei ole;
m. kaitsta, edendada või aidata kaasa ükskõik millise ebaseadusliku tegevuse juures, näiteks rikkuda autoriõigusi või kuritarvitada arvutikasutust;
n. avaldada informatsiooni selliset, et sellega rikutakse kolmanda osapoole ees või tema õiguslikke kohustusi, näiteks, lepingulisi kohustusi või usalduse alusel võetud kohustusi.

 


VIIRUSED, HÄKKIMINE JA MUU KURITARVITAMINE

Te ei tohi kasutada meie kodulehte pahatahtlikel eesmärkidel teadlikult viiruste, Trooja hobuste, usside, loogikapommide või muu pahatahtliku või tehnoloogiliselt kahjuliku materjali allalaadimiseks. Te ei tohi üritada saavutada ebaseaduslikku ligipääsu meie kodulehele, serverile, kus asub meie koduleht, või mõnele muule serverile, arvutile või andmebaasile, mis on ühendatud meie kodulehega. Teil ei ole õigust kasutada meie kodulehe vastu teenuste keelamist või DDoS rünnakuid. Kui rikute seda tingimust, panete toime kuriteo, mis on sätestatud Eesti Vabariigi karistusseadustikus. Me oleme kohustatud teavitama igast sellisest rikkumisest vastavaid õiguskaitseorganeid ja me teeme koostööd nende asutustega, et tuvastada Teie isik. Sellise rikkumise toime pannud isik kaotab õiguse kasutada meie kodulehte. Me ei vastuta kahjude eest, mis põhjustatakse sellega, kui meie kodulehe suhtes pannakse toime DDoS rünnak, sinna laaditakse viirus või muu tehnoloogiliselt kahjulik materjal, mis võib nakatada teie arvutit, arvutiprogramme, andmeid või muud omandiõiguste alusel kasutatavat materjali seetõttu, et Teie kasutasite meie kodulehte või laadisite alla mingi materjali, mis oli paigutatud sellele või mõnele teisele seotud kodulehele.

LIIDESED MEIE KODULEHEL

Te võite sisse logida meie pealehele tingimusel, et teete seda nõuetekohaselt ja seaduslikult, kahjustamata meie reputatsiooni ja kasutamata meie ettevõtet endale eeliste loomiseks, kui Teil vastav meie poole luba puudub. Te ei või luua enda või kolmanda isiku tarbeks kodulehte nii, nagu pakuksite näiliselt võimalust luua meiega assotsiatsioon, saaksite kinnitust või julgustust meiega ebaseaduslikult ühinedes. Te ei tohi luua kodulehte, mis on ette nähtud liitumiseks kodulehega, mille omandiõigusi Teil ei ole. Meie koduleht ei tohi olla integreeritud ilma meie loata ühtegi kodulehte, samuti ei tohi Te luua kodulehte, mis oleks seotud ükskõik millise meie kodulehe osaga, v.a pealehega. Me jätame endale õiguse tühistada luba luua oma koduleht sellest ette hoiatamata. Koduleht, mida te kasutate kodulehe loomisel, peab kõiges vastama sisule esitatavatele standarditele (ülalpool kirjeldatud).

Kui soovite kasutada muud meie kodulehel kasutatavaid materjale, palume pöörduda aadressil: teenindus@ee.kaercher.com või pood@ee.kaercher.com.

MEIE KODULEHEL ESITATUD INTERNETILEHED

Kui meie kodulehel on esitatud teiste kodulehtede internetiaadressid ja kolmandate isikute lingid, siis need on seal vaid teie teavitamiseks. Me ei kontrolli nende kodulehtede või allikate sisu ega vastuta nende eest, samuti ei vastuta me muude kahjude eest, mis tekivad nende kasutamisel.

PEATAMINE JA LÕPETAMINE

Meie kodulehe kasutamistingimuste rikkumise tuvastamine ainupädevus kuulub üksnes meile ja rikkumise kindlakstegemine toimub meie parima äranägemise ja diskretsiooniõiguse korras. Kui rikutakse kasutustingimusi, võime me võtta tarvitusele meetmeid, mida peame vajalikuks.

Kui me tuvastame kodulehe kasutamistingimuste rikkumise, võib meil tekkida vajadus võtta tarvitusele kõiki või mõningaid alljärgnevatest toimingutest (tegu ei ole ammendava loeteluga):

a. viivitamata, ajutiselt või piiramata ajaks tühistada Teie õigus kasutada meie kodulehte;
b. viivitamata, ajutiselt või piiramata ajaks kustutada kuulutus või materjal, mis on paigutatud meie kodulehele;
c. hoiatama Teid;
d. algatame kohtumenetluse Teie vastu, et hüvitada kõik kulud kohustusliku kompensatsiooni alusel (sh, kuid mitte ainult, põhjendatud haldus- ja õigusabikulud);
e. võtma tarvitusele õiguslikke meetmeid Teie vastu;
f. avaldama õiguskaitseorganitele informatsiooni, mida me peame põhjendatult vajalikuks.

Me lükkame tagasi õigusliku vastutuse kasutamise võimaluse nende kasutustingimuste rikkumise korral. Vastutegevused, mida on kirjeldatud nendes tingimustes, ei ole lõplikud ja me võime võtta tarvitusele kõiki meetmeid, mida peame põhjendatult vajalikeks.

KOHTUALLUVUS JA KOHALDATAV ÕIGUS

Eesti Vabariigi kohtutel on ainupädevus, kui esitatakse hagi, mis on seotud meie kodulehega, kuigi kui rikutakse neid tingimusi, on meil õigus esitada Teie vastu hagi Teie elukohariigis või ükskõik millises teises Teiega seotud riigis.

Käesolevad kasutustingimused ja igasugune vaidlus ning nõuded, mis tekivad nendest tingimustest või on seotud nende tingimustega, nende sisu materjalidega või formuleeringutega (sh mitte lepingutega seotud vaidlused või hagid), tuleb lahendada vastavalt Eesti Vabariigi seadustes sätestatule.

MUUDATUSED

Me võime vaadata üle käesolevad kasutusjuhendid, muutes osaliselt kasutusjuhendit ja meie kodulehte. Te peate pidevalt jälgima meie kodulehte, pöörates tähelepanu kõigile meie tehtud muudatustele, kuna need on Teile kohustuslikud. Mõned sätted, mida hõlmavad käesolevad kasutustingimused, võivad samuti olla muudetud teiste sätetega või teavitustega meie kodulehel.

KUI TEIL TEKIB KÜSIMUSI

Kõigis küsimustes, mis on seotud sellel kodulehel esitatud materjalidega, palume pöörduda aadressil: teenindus@ee.kaercher.com või pood@ee.kaercher.com.