Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 eco!efektivitāte

Augstspiediena tīrīšanas koncentrāts ar spēcīgu, bet saudzīgu iedarbību, ko izmanto īpaši noturīgu eļļu, tauku un minerālu netīrumu noņemšanai. Piemērots transportlīdzekļu un to dzinēju, kā arī pārsegu tīrīšanai. Ar eco!efektivitātes sastāvu; ļoti ekonomisks, efektīvs un vidi saudzējošs.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības 1
pH 12,3
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 22,9
Produkts
 • Efektīvs līdzeklis tīrīšanai ar augstspiedienu.
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
 • Nav kaitīgs videi un saudzīgs pret dažādiem materiāliem
 • Patīkams, svaigs aromāts
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 • Nesatur fosfātus
 • Nesatur silikonu
 Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 eco!efektivitāte
 Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 eco!efektivitāte
 Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 eco!efektivitāte
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Transports un transporta aprīkojums
 • Auto/motora mazgāšana
 • Daļu tīrīšana
 • Virsmas attaukošana
 • Brezenta tīrīšana
 • Grīdu un virsmu tīrīšanai