Mitrās tīrīšanas līdzeklis grīdām FloorPro RM 749

Šķidrums marmora, mozaīkbetona un lietā akmens grīdu segumu kristalizācijai. Tas padara grīdas nodilumizturīgākas.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Iepakojuma vienības 1
pH 0,8
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 11,3
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 / 188 / 307
Produkts
 • Efektīvs šķidrums, ko izmanto marmora, mozaīkbetona un lietā akmens segumu kristalizācijai.
 • Rada slāni, kas nostiprina akmens virsmu.
 • Virsmai piedod mirdzumu.
 • Nemaina akmens materiāla īpašības.
 • Turpmākā virsmu uzkopšana kļūst vienkāršāka.
 • Līdzeklis ar mazu patēriņu.
 • Segumu var izmantot uzreiz pēc apstrādes.
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Mitrās tīrīšanas līdzeklis grīdām FloorPro RM 749
 Mitrās tīrīšanas līdzeklis grīdām FloorPro RM 749
 Mitrās tīrīšanas līdzeklis grīdām FloorPro RM 749
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H302 Kaitīgs, ja norij.
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu/
 • P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR  DU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Kaļķainu akmens virsmu tīrīšanai.