RM 672 akna puhastuskontsentraat, suvine 1:100

Äärmiselt tõhus puhastuskontsentraat akende triibu- ja läikevabaks puhastuseks suvisel ajal. Eemaldab klaaspindadelt tõhusalt putukad ja lindude väljaheited. Kulu: 250 ml puhastusvahendist saab 25 l pesulahust.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 250
Pakendamisüksus (tk.) 10
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 50 x 50 x 210
Toode
 • Väga tõhus klaasipesuvedeliku kontsentraat suviseks kasutamiseks. 250 ml kontsentraadist saab kuni 25 liitrit klaasipesuvedelikku.
 • Ei jäta jääke, triipe, kuivab kiiresti
 • Lahustab rasva, õli ja heitgaasidest tekkinud saaste. Leotab ja eemaldab putukajäägid.
 • Vähendab hajutatud valgusest tekkivaid peegeldusefekte.
 • Katab hästi
 • Ei tekita polükarbonaadile pingest põhjustatud lõhesid ning sobib ka näiteks esitulede puhastamiseks.
 • Lihtne doseerimine tänu integreeritud doseerimiskambrile.
 • Saab segada Kärcheri talvise klaasipesuvedelikuga. Paaki ei pea kevadistel ja sügisestel üleminekuperioodidel tühjendama.
 • Tänu katlakivivastasele koostisele võib kontsentraati lahustada ükskõik millise karedusastmega vees. Klaasipesuvedelikku ei teki katlakivi ja pihustusdüüsid ei blokeeru.
 • Sobib lehvikjugadele
 RM 672 akna puhastuskontsentraat, suvine 1:100
 RM 672 akna puhastuskontsentraat, suvine 1:100
 RM 672 akna puhastuskontsentraat, suvine 1:100
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
 • P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Sõiduki klaasipesuvedelik