Kõrgläikega kristalliseerimispulber RM 775

Kristalliseerimispulber marmor- ja terratsopõrandate puhastamiseks ning kõvendamiseks. Pärast kristalliseerimist on põrand läikiv, tugevam ja kulumiskindlam.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (kg) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 1,4
Kaal (kg) 5
Kaal, sh pakend (kg) 5,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 225 x 225 x 213
Toode
 • Tõhus ja kõrgläikega kristalliseeriv aine kõigile lubjakiviplaatidest (marmor, terratso, valatud kivi) põrandatele.
 • Pulber
 • Tekitab vastupidava pinna, kuna surub kivi kokku
 • Jätab kõrgläikega viimistluse
 • Kivi omadused säilivad
 • Muudab pindade edaspidise hoolduse lihtsamaks (ei määrdu nii kiiresti)
 • Eriti tõhus
 • Kasutatav kohe pärast pealekandmist
 • NTA-vaba
 Kõrgläikega kristalliseerimispulber RM 775
 Kõrgläikega kristalliseerimispulber RM 775
 Kõrgläikega kristalliseerimispulber RM 775
 Kõrgläikega kristalliseerimispulber RM 775
 Kõrgläikega kristalliseerimispulber RM 775
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H302 + H312 Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • P280a Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.
 • P301+P312a ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.
 • P330 Loputada suud.
 • P302 + P352a NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
Kasutusvaldkonnad
 • Lubjakivipõrandad