Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Kristalliseerimisvahend RM 749 62952840 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/porand/hooldusvahendid/kristalliseerimisvahend-rm-749-62952840.html Kristalliseerimisvedelik lubjakivipõrandate (näiteks marmor-, terratso- ja valatud kivipõrandad) puhastamiseks ning kõvendamiseks. Kristalliseeritud põrand on tugevam ja kulumiskindlam.

Kristalliseerimisvahend RM 749

Kristalliseerimisvedelik lubjakivipõrandate (näiteks marmor-, terratso- ja valatud kivipõrandad) puhastamiseks ning kõvendamiseks. Kristalliseeritud põrand on tugevam ja kulumiskindlam.

Tellimuse number: 6.295-284.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Kaal koos pakendiga (kg) 11,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 / 188 / 307
Toode
 • Tõhus kristalliseerimisvedelik kõikidele lubjakivipõrandatele (nt marmor, terratso ja valatud kivi).
 • Tekitab vastupidava pinna, kuna surub kivi kokku
 • Annab pinnale läike
 • Kivi omadused säilivad
 • Muudab pindade edaspidise hoolduse lihtsamaks (ei määrdu nii kiiresti)
 • Eriti tõhus
 • Kasutatav kohe pärast pealekandmist
 • NTA-vaba
 Kristalliseerimisvahend RM 749
 Kristalliseerimisvahend RM 749
 Kristalliseerimisvahend RM 749
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H302 Allaneelamisel kahjulik.
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Lubjakivipõrandad