Kristalliseerimisvahend RM 749

Kristalliseerimisvedelik lubjakivipõrandate (näiteks marmor-, terratso- ja valatud kivipõrandad) puhastamiseks ning kõvendamiseks. Kristalliseeritud põrand on tugevam ja kulumiskindlam.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 0,8
Kaal (kg) 10,4
Kaal, sh pakend (kg) 11,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 188 x 307
Toode
 • Tõhus kristalliseerimisvedelik kõikidele lubjakivipõrandatele (nt marmor, terratso ja valatud kivi).
 • Tekitab vastupidava pinna, kuna surub kivi kokku
 • Annab pinnale läike
 • Kivi omadused säilivad
 • Muudab pindade edaspidise hoolduse lihtsamaks (ei määrdu nii kiiresti)
 • Eriti tõhus
 • Kasutatav kohe pärast pealekandmist
 • NTA-vaba
 Kristalliseerimisvahend RM 749
 Kristalliseerimisvahend RM 749
 Kristalliseerimisvahend RM 749
 Kristalliseerimisvahend RM 749
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H302 Allaneelamisel kahjulik.
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Lubjakivipõrandad
Lisatarvikud