Rattajälgede ja kummipuru puhastusaine RM 776, NTA-vaba

Väga aktiivne eripuhastusvahend tööstusmasinate poolt tekitatud kummipuru ja rattajälgede puhastamiseks. Puhastab tõhusalt ka raskeõlisid ja tahma ning polümeer- ja vahakihte. Eemaldab teibi kasutamisel tekkinud liimijäägid.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal (kg) 10,6
Kaal, sh pakend (kg) 11,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 240 x 200 x 305
Toode
 • Tõhus eripuhastusvahend rehvi- ja kulumisjälgede eemaldamiseks.
 • Lahustab tööstusveokite poolt tekitatud rehvijäljed.
 • Eemaldab tõhusalt õli-, rasva-, tõrva-, tahma- ja suitsujäägid
 • Eemaldab vaha- ja polümeerkatted.
 • Eemaldab tõhusalt kleeplindi jäetud jäljed.
 • Sobib kasutamiseks ka ehitusobjektide lõpp-puhastuseks.
 • NTA-vaba
 Rattajälgede ja kummipuru puhastusaine RM 776, NTA-vaba
 Rattajälgede ja kummipuru puhastusaine RM 776, NTA-vaba
 Rattajälgede ja kummipuru puhastusaine RM 776, NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Videos
Kasutusvaldkonnad
 • Põrandapuhastus
Lisatarvikud