Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751

Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele. Eemaldab efektiivselt tsemendijäägid, setted ja sadestused, näiteks katlakivi, rooste, õlle- või piimajäägid. Sobib suurepäraselt ehitusplatside lõppkoristuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 0,7
Kaal (kg) 10,9
Kaal, sh pakend (kg) 11,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 188 x 307
Toode
 • Tõhus happeline üldpuhastusvahend kõikidele happekindlatele kõvadele põrandapindadele
 • Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
 • Lahustab tsemendijäägid efektiivselt
 • Vähevahutav
 • Integreeritud korrosioonikaitse
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751
 Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751
 Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751
 Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Ehitusjärgne puhastus
 • Põrandapuhastus
Lisatarvikud