Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Komponentrens, stærkt alkalisk, pulver, RM 63 62952550 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/dele/komponentrens-staerkt-alkalisk-pulver-rm-63-62952550.html Fjerner selv den mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, smøremidler, sod osv. Til rengøring af alkaliresistente komponenter som f.eks. motorer, gearkasser, smådele, støbte komponenter m.m.

Komponentrens, stærkt alkalisk, pulver, RM 63

Fjerner selv den mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, smøremidler, sod osv. Til rengøring af alkaliresistente komponenter som f.eks. motorer, gearkasser, smådele, støbte komponenter m.m.

Ordrenummer: 6.295-255.0
Forhandlersøgning:

RM 63 powder parts cleaner, highly alkaline

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 20
Produkt
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 Komponentrens, stærkt alkalisk, pulver, RM 63
 Komponentrens, stærkt alkalisk, pulver, RM 63
 Komponentrens, stærkt alkalisk, pulver, RM 63
 Komponentrens, stærkt alkalisk, pulver, RM 63
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Rengøring af komponenter