Meie teekond säästva tarneahelani

Säästvus on Kärcherile väga oluline – ja mitte ainult meie ettevõttele. Me väärtustame ka keskkonnasõbralikke tegevusi, pikaajalisi suhteid, rangeid heaolustandardeid ja suurt läbipaistvuse taset kõikjal meie tarneahelas.

Illustratsioon erinevatest meetmetest, mis aitavad luua jätkusuutlikku tarneahelat

Pikaajaline strateegia ja suunatud meetmed

Tootmisettevõttena vastutab Kärcher keskkonna, inimeste ja toodete eest läbi kogu meie tarneahela. Ja see ei ole mitte õnnelik kokkusattumus. See vastutus on pikaajalise strateegia ja paljude suunatud meetmete tulemus. Tarneahel on peamine valdkond, millele me oma säästvuseesmärkide saavutamisel keskendume, kuna see võimaldab meil saavutada suuremat mõju meie ettevõttest väljaspool. Kasutame oma tarneahelas erinevaid võimalusi, et vähendada heitmeid ning materjale ja ressursse efektiivselt kasutada. Oma tarnijate säästva juhtimise strateegiaga seame me ka uusi standardeid inimeste ja keskkonnaga töötamisel, mida me pidevalt ja järjekindlalt läbi oma tarnijate tegevusjuhendi ka jälgime.

Allpool on toodud meie ettevõtte säästvusstrateegiad kogu tarneahela ulatuses ja läbi kogu toote elutsükli.

Illustration of a factory and its various transport routes

Heitmete vähendamine

Meie kliimat kahjustavate heitmete vähendamine ja kompenseerimine on kliimamuutuste vastases võitluses esmatähtis. Seetõttu on Kärcheril plaan juba lähitulevikus saavutada kliimaneutraalsus. Meie tehased on selle osas teistest juba ees. Need on tootnud süsinikuneutraalsel viisil juba alates 2021. aasta algusest. Nüüd võtame oma säästvuseesmärkide saavutamiseks käsile ka teised ärivaldkonnad. Meil on oma tarneahelas suur eelis selle osas, et me saame oma koostööpartnereid valida. Näiteks logistika valdkonnas. Meie tooteid peab alati erinevate asukohtade vahel transportima – see on meie valdkonnas paratamatu. Kuid seda, kuidas punktist A punkti B jõutakse, saame meie mõjutada.

Vähendame läbitavate kilomeetrite hulka ja seeläbi ka heitmete hulka, kasutades oma tehaste varustamiseks piirkondlikke tarnijaid. Leiame võimalusi heitmete vähendamiseks ka marsruutide planeerimise ja keskkonnasõbralikemate transpordiviiside valimisega. Näiteks ei toimu meie paljudel tarnetel kaupade vahepealset hoiustamist, vaid tooted liiguvad otse punktist A punkti B. Valime teadlikult alati igaks marsruudiks ka kõige sobivama transpordiviisi. Näiteks toodame me raskeid ja mahtkaubana valmistatavaid komponente ise, selle asemel, et neid hankida, mistõttu tekib meie vertikaalse tootmise tõttu vähem transpordiheitmeid, mis tagab üldisemalt ka säästvama tarneahela.

Kõigis oma globaalsetes tootmiskohtades järgime me ühtset lähenemist – „kohalikelt kohalikele“. See tähendab, et toodame oma kaupu turgudel või piirkondades, kus neid ka müüakse. Põhimõte „kohalikelt kohalikele“ mõjutab ka meie tarnijate struktuuri. See suunab meid hankima meile vajaminevaid materjale ja komponente võimaluse korral alati samast regioonist, kus paikneb neid vajav tehas. Nii vähendame läbitavaid kilomeetreid ja sellest tulenevaid heitmeid.

Meie Saksamaal, Itaalias, Rumeenias, USAs, Mehhikos, Brasiilias ja Hiinas paiknevad tehased on aastate vältel järjest enam ja enam kasutanud komponente oma kohalikust regioonist. 2021. aastal ostavad meie Saksamaa tehased ligikaudu 70% oma komponentidest Euroopast. Meie Mehhiko tehas on eriti hea näide sellisest arengust. Kolm aastat tagasi oli seal kohalikult hangitava materjali osakaal vaid 15%, kuid praeguseks on see juba 86%. Meie Hiina tehas hangib 98% oma materjalidest ja komponentidest oma tegutsemispiirkonnast.

Jätkusuutlik tootmine: Kärcher keskendub piirkondlikele tarneahelatele

Alates 2017. aastast oleme järjest enam oma tooteid tarninud tootmiskohtadest otse Kärcheri Euroopa edasimüüjatele, tegemata vahepeatusi keskladudes. Otsevedudega saavutatav keskkonnasõbralik erinevus on arvutuslikult tõendatav.

Meie Saksamaa logistikakeskuses teostatud analüüsid näitasid, et tänu toodete otsetranspordile Itaalia ja Rumeenia tootmiskeskustest 13 Euroopa edasimüüjale säästsime me üle 70 tonni CO2 aastas. See võrdub 30 900 säästetud kilomeetriga. Samm-sammult liiguvad Kärcheri ettevõtted otsetarnete struktuuri suunas.

Vähendame transpordivahemaid ka Austraalias. Selle asemel, et saata oma tooteid erinevatest jaotuskeskustest meie põhilattu Kagu-Austraalias paiknevas Melbourne’is, saadame me järjest enam tooteid ka meie Lääne-Austraalia lattu Perthis. Nii väheneb iga-aastane transpordimaht Austraalia ladude vahel 3400 kilomeetri võrra, võimaldades Kärcheril säästa aastas 299 tonni süsihappegaasi.

Jätkusuutlik logistika: Kärcher optimeerib transporditeid

2020. aastal vähendasime me oluliselt CO2 heitmeid konkreetsetel transpordimarsruutidel Euroopas, kasutades selleks kombineeritud transporti. Selle asemel, et kasutada maanteevedudeks veoautosid, nagu me siiamaani teinud oleme, transpordime me nüüd oma kaupu osa maad raudtee- või veetranspordi abil. 2019. aastal teostasime me 245 vedu kombineeritud transpordi abil, säästes 173 tonni süsihappegaasi. 2020. aastal on kombineeritud transpordiga teostatud vedude arv tõusnud 605-ni, säästes aastas 427 tonni süsihappegaasi.

Meie transpordimarsruut Rumeeniast Saksamaale on hea näide sellest, kuidas kõigest üks marsruut võib süsiniku jalajälge oluliselt vähendada. Meie logistikapartnerid on uut raudteemarsruuti kasutades teostanud tarneid Oradeast Stuttgarti alates 2020. aasta keskelt. Iga sellelt marsruudil tarnitav täislast vähendab maanteetranspordi vahemaad 1000 kilomeetri võrra, mis aasta lõikes annab potentsiaalselt 710 tonni säästu süsihappegaasi heitmetelt.

Kärcher vähendab CO₂ heitkoguseid, ühendades maantee- ja raudteetranspordi

Umbes 35% Kärcheri tootmisest on vertikaalne. Keskendume põhitehnoloogiatele, näiteks meie kõrgsurvepesuri kesksele elemendile, pumbale, või põrandapesumasinate puhata ja musta vee paakidele, mis valmistatakse plasti roteerumise protsessi tulemusena. Sellised suuremad plastkomponendid võtaksid transportimisel palju ruumi. Tootes neid enda tehastes kohapeal ja kohandades need vastavalt enda vajadustele, vähendame me nii transpordikilomeetreid kui ka heitmeid. Hoolitseme ka selle eest, et meie süsteemid ja tootmiskohtades olevad hooned oleksid energiasäästlikud.

Umbes 35% Kärcheri tootmisest on vertikaalne.

Vastavalt kasvuhoonegaaside protokolli aruandlusmeetodile jagatakse heitmed 1., 2. ja 3. tüübi heitmeteks. See aitab ettevõtetel tuvastada, kus nende heitmed tekivad ja kuidas neid vähendada. 1. ja 2. tüübi heitmed katavad otsese energiatarbimise meie hoonetes, mis on olnud süsinikuneutraalsed alates 2021. aasta algusest. Kõikehõlmavate meetmete, tõhusate hoonete ja ressursse salvestavate süsteemide abil vähendame heitmete teket meie tootmiskohtades nii palju kui võimalik. Näiteks kasutame me kõikides meie tehastes roheenergiat ning mõnedes meie tehastes kasutatakse ka LED-valgustust ja päikeseenergiasüsteeme. Vältimatute heitmete tekkimise kompenseerime läbi oma partneri First Climate ning alates 2021. aastast oleme toetanud vihmametsade säilitamise projekti Brasiilias.

3. tüübi heitmed on edaspidi meie erilise tähelepanu all. Nendeks heitmeteks on kõik muud heitmed, näiteks ka tarneahelaga seotud heitmed. Kui suured meie heitmed siis on? Mida kaugemal meie endi äriprotsessidest sellised heitmete tekkimise protsessid on, seda keerulisem on neid analüüsida ja neid mõjutada. Esmalt teostame me põhjaliku analüüsi, et luua faktidel põhinev andmebaas. Seda andmebaasi kasutades töötame me välja ideed selle kohta, kuidas me saaksime tarneahelas tekkivaid heitmeid vähendada või kompenseerida. Viisimee läbi pilootprojekti, et määrata kindlaks 3. tüübi heitmete kogus meie ettevõttes toimuvas puhastusvahendite tootmises. Tulemused näitasid, et suur osa sellise tootmise koguheitmetest tekib logistikas ja tootmises, tootmiseks vajalike toorainete ja lõpptoodete tarnes. Meil on paika pandud meetmed, mida võtta, et selliste heitmetega tulevikus tegeleda.

Kärcher püüab oma tarneahelas heitkoguseid vähendada või kompenseerida

Illustratsioon kliimaneutraalse tehase ringlussevõtuga

Materjalide ja ressursside tõhus kasutus

Kõik meie toodete disaini- ja tootmisetapis tehtud otsused mõjutavad ka meie tarneahelaid. Seetõttu alustamegi iga oma protsessi teadus- ja arendustegevustega, et saaksime disainida tooted, mis võimaldavad ressursside vastutustundlikku kasutust. Oma partnerite valimisel otsime eriti just neid tarnijaid, kes tarnivad mittesaastavaid ja jätkusuutlikke materjale, mis vastavad meie kõrgetele kvaliteedistandarditele. Suurendame oma toodetes ka ümbertöödeldud materjalide osakaalu ja väärtustame materjale, mida saab nende kasuliku eluea lõppedes hõlpsasti ümber töödelda. Lisaks sellele vähendame me ka oma pakendijäätmeid – nii tehaste vahelises transpordis kui ka lõpptarbijale mineva kauba osas.

Eesmärgiga toetada jätkusuutlikku suletud ahelaga majandust ei kasuta Kärcher mistahes kahjulikke, seadustega keelatud materjale. Selle tagamiseks on meil alates 2003. aastast kasutusel koostisosi käsitlev Kärcheri standard 050.032. See dokument kohustab meie tarnijaid mitte kasutama teatud materjale komponentides, mida nad meile tarnivad. Kohandame ja uuendame oma materjalide nimekirja pidevalt ning kõik meie tarnijad peavad oma allkirjaga kinnitama, et nõustuvad selle standardi nõudeid järgima.

Oma toodetele tooraineid valides oleme kehtestanud karmimad nõuded, kui seadustes ette nähtud. 2009. aastaks olime meie oma toodetes keelanud kahjulikud plastifikaatorid, mis seadustega keelati ära alles 2019. aastal. Määratleme Kärcheri toodetes ka piirid polütsüklilistele aromaatsetele süsivesinikele (PAH), mille kasutamine on õigusaktidega vaid osaliselt kaetud.

Lisaks sellele otsime me alati ka kõige keskkonnasõbralikemaid lahendusi. Disainime oma komponendid nii, et nende valmistamiseks kuluks võimalikult vähe materjali – nii metalli kui plasti. Toodame ka peaaegu täielikult jätkusuutlikke pesuaineid ja puhastusvahendeid, mis on valmistatud looduslikest ainetest.

Jätkusuutlikkus tooraine valimisel on Kärcheri jaoks esikohal

Töötame pidevalt selle nimel, et optimeerida oma pakendeid ja vähendada nendega seotud jäätmeid – ja seda nii tootmiseks vaja minevate komponentide tarnes kui ka lõpptoodete tarnimisel klientidele.

Osana meie 2025. aasta säästvuseesmärkidest katsetab meie Saksamaa Winnendenis asuv tehas viise, kuidas pakendijäätmeid nii tootmises kui ka tarneahelas oluliselt vähendada, eesmärgiga saavutada plastjäätmeteta tootmisprotsess. Kasutame sellest katsest saadavaid teadmisi ka teiste tehaste peal. Näiteks paigaldame me sel aastal jahvati, et hakata tootma oma plastpulbrit. Seni tarniti meile plastpulbrit suurtes Big Bag kottides, kuid nüüdsest saame selliste jäätmete tekkimist vältida. Graanulid, millest me ise pulbrit jahvatame, saabub tankerites ja ei ole pakendatud.

Meie taaskasutatavad kastid on teine näide jäätmete vähendamisest tehase sees. Kasutame neid juba praegu asjade transportimiseks tehase sees, näiteks komponentide vedamiseks vormimisliinilt teiste tehases toodetavate komponentideni. Seoses kastide kasutamisega oleme lõpetanud pakkekile kasutamise, millesse me varem selliseid komponente pakkisime. Peame läbirääkimisi ka oma tarnijatega, et nemad leiaksid sarnased lahendused meid oma kaubaga varustades.

Samuti oleme näidanud edasiminekut ka toodete pakendamisel. Meil on õnnestunud vältida polüstüreeni kasutamist meie mobiilse välisurvepesuri Mobile Outdoor Cleaner OC 3 pakendamisel, kasutades selle asemel pappi. Nii oleme saanud vähendada ka seadme pakendi suurust.

Meie säästvusstrateegia näeb ette kõikide meie toodete pakendite optimeerimist 2025. aastaks. Parandame oma toodete ja nende pindade stabiilsust, et jõuda täiesti plastivabade pakenditeni.

Kärcher optimeerib pakendeid tootmise ajal jätkusuutlikkuse parandamiseks

Ümbertöötlemine on meie tarneahela oluline osa selle paljudes etappides, näiteks siis, kui me valime materjale. Töötame selle nimel, et pidevalt suurendada meie poolt kasutatava ümbertöödeldud plasti osakaalu. Siin on kõige suuremaks väljakutseks tarnijate leidmine, kes tagaksid meile ümbertöödeldud materjalide tarne ühtlaselt kõrges kvaliteedis, mida me oma toodete valmistamiseks vajame. Ümbertöödeldud plast võib pärineda nii kodumajapidamiste kui ka tööstusjäätmetest.

Praegu kasutame me oma toodetes neli korda rohkem ümbertöödeldud materjale kui kümme aastat tagasi. Oleme oma kõrgsurvepesurite pihustustorude tootmisel hakanud kasutama ümbertöödeldud plasti, kasutades nailonit 66 (või polüamiid 66), mis on valmistatud vanade turvapatjade ja tootmisjäätmete kiududest. Valitud Home & Garden seeria toodetes soovime saavutada olukorra, et ümbertöödeldud plasti osakaal oleks kuni 50%.

Ümbertöötlemine mängib olulist rolli ka toote kasutusea lõppedes. Seetõttu näemegi disainimise etapis vaeva, et tagada meie toodete materjalide lihtne ümbertöötlemine. Näiteks on hiljem palju lihtsam eraldada komponente, mis on liimimise asemel kokku kruvitud – see parandab ümbertöötlemise tõhusust ja tulemuseks on kõrgekvaliteetne ümbertöödeldud materjal.

Kärcheri tooteid käsitsi demonteerides saab taaskasutada üle 90% nende materjalidest. Selle saavutamiseks töötame koos spetsialistidest koostööpartneritega.

Kärcher kasutab kõrgsurvepesurite pihustusotsikute jaoks ringlussevõetud plasti

Meie kliendid eeldavad, et nende Kärcheri tooted on pika kasutuseaga. Konkreetse seadme kasutusiga sõltub suuresti selle kasutusvaldkonnast, hooldusest ja kasutuse intensiivsusest. Me teeme kõik selleks, et tagada kasutusea maksimaalne pikkus. Lõppkokkuvõttes peab kvaliteetsetest materjalidest valmistatud toode ka palju paremini vastu.

Meie põrandapesumasin on meie pingutuste osas hea näide. Esmalt läbib kogu masin ja selle individuaalsed komponendid rasked koormustestid, et tuvastada ja kõrvaldada potentsiaalsed nõrgad kohad. Lisaks sellele asendame järjest oma põrandapesumasinate akud liitiumioonakudega. Need kestavad 3–4 korda kauem akudest, mida seni kasutasime. Masin töötab kauem, ilma et oleks vaja akut vahetada – see meeldib loomulikult ka klientidele.

See, kuidas meie kliendid oma seadmeid käsitsevad, mõjutab ka seadmete kasutusiga – me ise püüame seadmete puhastamise ja hooldamise alati teha võimalikult lihtsaks. Tagame seadmete hooldusjuhiste olemasolu ja disainime seadmed nii kasutajasõbralikud ja hooldusvabad kui vähegi võimalik. Näiteks on meie põrandapesumasinatel kõik juhtelemendid kollased ja hoolduskomponendid hallid. Nii on kasutajal lihtne vaid ühe pilguga veenduda, millised on hoolduskomponendid. Lisaks sellele ehitame me oma seadmed ka nii, et kuluvaid komponente on lihtne asendada ja need on lihtsasti ligipääsetavad. Nii on tõenäolisem, et kasutajad oma seadmed ära lasevad parandada, mitte ei tõtta uut ostma.

Selliste toodete puhul nagu puhastuskuivatid, hoolitseb Kärcher vastupidavuse ja hõlpsasti vahetatavate osade eest

Käitumisjuhendi ja lepingupartnerite illustratsioon

Standardite loomine ja järgimine

Kas tarneahel on jätkusuutlik või mitte? Siin ei ole ruumi pelgalt arvamusteks. Keskendume selgelt kindlatele kriteeriumitele, mida meie ja meie koostööpartnerid regulaarselt mõõdame. Alustada tuleb kõige olulisemast – oma tarnijate valikust. Kasutame kaasaegset tarkvara, mis aitab meil potentsiaalseid tarnijaid enne lepingute sõlmimist põhjalikult kontrollida ja hinnata. Partneriga koostööd tehes kerkivad võimalikud probleemid kiirelt esile. Lisaks sellele kehtib meile endile ja ka meie partneritele tegevusjuhend, kus on määratletud põhitingimused töötajatele ja keskkonnakaitsele. Anname oma töömeetodite ja -protsesside kohta teavet ka sõltumatutele testimis- ja sertifitseerimisasutustele, kes saavad meie jätkusuutlikkust hinnata. Kasutame sellistelt asutustelt saadud teavet ka parema ülevaate saamiseks oma partneritest.

Kärcheri tarnijaks saamiseks peate vastama rangetele kriteeriumitele. Kontrollime, et iga uus tarnija vastaks meie eeskirjadele ning kontrollime regulaarselt ka olemasolevaid tarnijaid. Valikuprotsessis uurime toodete kvaliteedi, kuid ka töötajate heaolu ja keskkonnastandardite järgimist ning töötajate tervise ja ohutusega seonduvat.

Kasutame ka tarkvara, mis tehisintellekti abiga otsib läbi kõik veebis olevad materjalid mistahes vasturääkivuste või anomaaliate tuvastamiseks. Näiteks kammib see läbi sotsiaalmeediavõrgustike postitused meie partnerettevõtte kohta ja annab märku, kui näiteks töötaja on mitmeid kordi oma tööandja osas rahulolematu olnud. Sellise teavituse saamisel võtame me juba ennetavalt tarnijaga ühendust ja uurime asja.

Osana meie 2025. aasta säästvusstrateegiast paneme me (muuhulgas) tehisintellektiga tarkvara abil paika tarnijate ennetava riskijuhtimisskeemi säästvuse osas. See aitab meil edendada säästvat käitumist ka teistes ettevõtetes, kellega me igapäevaselt koostööd teeme.

Jätkusuutlikkus tarnijate valimisel onKärcheri jaoks esikohal

Kärcheri tegevusjuhend kirjeldab üksikasjalikult meie nõudeid nii meie enda kui ka meie tarnijate käitumisele. Dokumendi keskseks osaks on töötajate kohtlemine. Näiteks näeb tegevusjuhend ette eetilise käitumise ning keelab diskrimineerimise, lapstööjõu ja muu sunnitöö kasutamise.

Tegevusjuhend töötati välja meie aususpõhimõtete baasil, mis omakorda põhines austusväärse müügimehe kuvandil. Nõudeid, mis esmalt kehtisid vaid meie ettevõttele, kohaldatakse nüüd ka meie partneritele.

Kärcheri tegevusjuhend kirjeldab nõudeid nii ettevõtte kui ka nende tarnijate käitumisele

Lisaks enesehindamisele on sõltumatud asutused heaks viisiks, kuidas saada teatud ettevõtete jätkusuutlikkusest parem ülevaade. Selleks kasutab Kärcher peamiselt ettevõtete EcoVadis ja Sedex teenuseid. Läbipaistvuse huvides on ka Kärcher mõlemas platvormis tarnijana lisatud.

Hinnangud annavad kiire ülevaate ettevõttest, kuid sisaldavad ka üksikasjalikumat teavet, näiteks selliste valdkondade kohta nagu säästvad hanked, keskkonnasõbralik käitumine ja teave töötingimuste kohta.

Kärcher tugineb  sõltumatutele institutsioonidele jätkusuutlikkuse edetabelis

Aastaks 2025 vähendame me oma materjalide tarnijate arvu 40% võrra, andes nii oma piirkondlikule partnerile võimaluse tagada usaldusväärne ja säästev tarneahel. Tarnijate arvu vähendamine lihtsustab meie koostööd allesjäävate tarnijatega. Lõpuks on kõikidele osapooltele palju lihtsam sõlmida head lepingud vähema arvu tarnijatega.

Tarnijate valimisel Kärcher eelistab valitud ja piirkondlikke partnereid

Teile võib huvi pakkuda ka see: