Retur og angrerett

Forbrukere har rett til å avbestille i henhold til bestemmelsene som er angitt nedenfor. En forbruker er en fysisk person som foretar en juridisk transaksjon som i hovedsak ikke kan henføres til hans eller hennes kommersielle eller selvstendige yrkesaktiviteter.

Angrerett

Kjøpers angrerett

Du har 14 dagers ubetinget angrefrist. Kjøper kan angre kjøpet av varen etter lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssteds (angrerettloven) bestemmelser. Angrerett kan benyttes selv om varen er mangelfri og før varen er levert.

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke angrerettskjemaet (last ned lengre ned) og som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

 

Angrefristens utgangspunkt

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og angrerettsskjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra § 9 og §7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse

I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
e) bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen.

Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

 

Oppgjør og returkostnader ved bruk av angreretten

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt for varen, og selgeren skal ha tilbake varen. Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og "homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Internettadresse: http://www.forbrukerradet.no

Kjøperen må skriftlig informere selger som anvist i punkt 10 om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, opplysninger om angrerett og angrerettskjema er mottatt. Opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen må oppgis. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen,begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene, og senest etter 3 måneder fra mottak av varen. Angrefristen går under enhver omstendighet ut etter 1 år.

Kjøperen har anledning til å undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må imidlertid leveres tilbake innen rimelig tid og i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den og i originalemballasjen hvis mulig. Selgeren skal betale tilbake kjøpesummen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen, henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kjøperen betaler kostnadene for returforsendelsen.

Andre opplysninger

Dersom du har opprettet en brukerkonto hos Kärcher finner du detaljert informasjon og ordrestatus ved å logge inn på MyKarcher.

 

Med vennlig hilsen 

Kärcher AS

Besøksadresse: Stanseveien 31, 0976 Oslo

Postadresse: Pb 114 Grorud, 0905 Oslo

Telefon: 24 17 77 00  Man – tors 8:00-16:00/ Fre 8:00-11.30 og 12.00- 16:00


Retur

Retur av varer ved bruk av angrerett/ heving av kjøp etter angrerettloven

Dersom du ønsker å benytte angreretten og vilkårene for retur er oppfylt, skal angrerettsskjema fylles ut og sendes sammen med varen/ varene til vårt lager i Oslo på en forsvarlig måte. Du kan laste ned angrerettskjema nederst på denne siden.

Returadresse:

Kärcher AS
Stanseveien 31
0905 Oslo

 

For å sikre en rask returprosess ber vi deg følge prosedyren som er beskrevet nedenfor:

  1. Fyll ut angrerettskjema og send til Kärcher på e-post.
  2. Pakk inn alle varene du vil returnere, inkludert eventuelt tilbehør. Vi anbefaler at du bruker originalemballasjen for å unngå skade under forsendelsen. Du kan eventuelt bruke annen egnet emballasje som gir varene tilstrekkelig beskyttelse under transporten.
  3. Angi avsenderopplysninger på returetiketten.
  4. Kleb returetiketten på den største siden av returpakken.
  5. Lever returpakken hos posten/ post i butikk
  6. Pass på at returen blir bekreftet på returkvitteringen fra posten, og oppbevar kvitteringen på et trygt sted, da den er ditt bevis for returen.

 

 

Generelt om retur av varer kjøpt i nettbutikk

Vi tar kun i mot retur av varer som er kjøpt i vår nettbutikk. Har du kjøpt varen hos et Kärcher Center eller en forhandler, vennligst ta kontakt med utsalgssted. Dersom du har grunn til å klage på ditt produkt eller ytterligere spørsmål om retur kan du ringe vår kundeservice på tlf 24 17 77 00 eller sende sende en e-post

 

 

Returns